คณาจารย์


อาจารย์ อัจฉริยาพร เดชโยธิน
Achariyaporn Detyotin


โทร : 038-10
email : achariyaporn.de@buu.ac.th

การศึกษา :
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) (พิษวิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความเชียวชาญ :

หัวข้อวิจัยที่เชี่ยวชาญและสนใจ:
     - การพยาบาลอาชีวอนามัย
     - NCDs ในวัยแรงงาน
     - พิษวิทยา

ความเชี่ยวชาญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ:
     - Occupational health

โครงการวิจัย
ปี 2565
การพัฒนาระบบพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) (ภายใต้ กิน-อยู่-ดี แพลตฟอร์ม) สำหรับหมอพื้นบ้าน (ผู้ร่วมโครงการฯ)
 
ผลงานวิจัย
- Proceeding จำนวน 0 เรื่อง
- Journal จำนวน 0 เรื่อง
- บทความวิชาการ จำนวน 0 เรื่อง
 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน/คู่มือ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th
ประเมินผลเว็บไซต์

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University