คณาจารย์/บุคลากร


รองศาสตราจารย์ ดร. รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์
Assoc. Prof. Dr. Rungrat Srisuriyawate


โทร : 038-102842
email : rungrat@go.buu.ac.th, rungrat@buu.ac.th

การศึกษา :
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการระบาด) มหาวิทยาลัยมหิดล
- Doctor of Philosophy, Ph.D. (Nursing Science) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเชียวชาญ :
     - การพยาบาลชุมชน

หัวข้อวิจัยที่เชี่ยวชาญและสนใจ:
     - การส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
     - พฤติกรรมสุขภาพ
     - การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

ความเชี่ยวชาญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ:
     - Health crisis

โครงการวิจัย
ปี 2565
ปัจจัยทำนายลำดับขั้นการตัดสินใจในการฉีดวัคซีนเอชพีวี ในชายรักชายวัยเยาว์ ในจังหวัดชลบุรี (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2565
ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลข่าวสาร สร้างแรงจูงใจ และพัฒนาทักษะด้วยแอพพลิเคชั่น Line เพื่อป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนักเรียนประถมศึกษา (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2561
ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อการป้องกันการตั้งครรภ์กับการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในจังหวัดชลบุรี (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2558
ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารเรื่องเพศ และความสม่ำเสมอในการใช้ถุงยางอนามัยของกลุ่มเยาวชนไทยชายรักชาย จังหวัดชลบุรี (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2556
ผลของโปรแกรมป้องกันการเริ่มต้นสูบบุหรี่ที่ใช้ในโรงเรียนเป็นฐานวัยรุ่นตอนต้น จ.ชลบุรี (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2555
การสื่อสารของมารดากับบุตรเกี่ยวกับความเสี่ยงทางเพศและ ปัจจัยด้านจิตสังคมที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเสี่ยงทาง เพศของวัยรุ่นหญิงไทย (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2552
Integrating primary health care theory into health services and nursing education in Thailand (หัวหน้าโครงการฯ)
 
ผลงานวิจัย
- Journal จำนวน 52 เรื่อง
2566
บทความวิจัย - Predictors of Intention to Use Dual Contraception among Junior High School Female Students in Chonburi Province, Thailand (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2566
บทความวิจัย - The Effects of Social Cognitive Theory Applied Program on E-cigarette Smoking Prevention Among Junior High School Students (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2566
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลข่าวสาร สร้างแรงจงใจ และพัฒนาทักษะการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยแอพพลิเคชั่น Line TM ในวัยรุ่นตอนต้น (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2565
บทความวิจัย - ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อการป้องกันการตั้งครรภ์กับการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2565
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนเพื่อป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ของวัยรุ่นที่มีความ บกพร่องทางการได้ยิน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2565
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายการคุมกำเนิดแบบสองวิธีของนักเรียนอาชีวศึกษาหญิงในจังหวัดชลบุรี (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2565
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมพัฒนาความรอบรู้เท่าทันสื่อสุขภาพด้านเพศต่อการป้องกันการมีเพศส้มพันธ์ก่อนวัยอันควรในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2565
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการฉีดวัคซีนเอชพีวีของกลุ่มเยาวชนชายรักชาย จังหวัดชลบุรี (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2564
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพของทหารกองประจำการ จังหวัดชลบุรี (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 2]
2564
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดชลบุรี (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2564
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายพหุพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นชาย จังหวัดลพบุรี (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2564
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มสุราแบบเสี่ยงของนักเรียนอาชีวศึกษาชาย จังหวัดศรีสะเกษ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2563
บทความวิจัย - การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นไทยที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2563
บทความวิจัย - ผลของกระบวนการระดมพลังสร้างสรรค์ชุมชนต่อทัศนคติและความตั้งใจในการไม่สูบบุหรี่ของวัยรุ่นชายในสถานสงเคราะห์ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2562
บทความวิจัย - ทุนชีวิตกับพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในเขตภาคกลางและภาคตะวันออกของไทย (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - ปัจจัยสาเหตุของการฝากครรภ์ครั้งแรกล่าช้าของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นในชุมชน (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในนักเรียนวัยรุ่นหญิงจังหวัดศรีสะเกษ (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมส่งเสริมการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกต่อพฤติกรรมการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 2]
2562
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลิกสูบบุหรี่ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังชาย จังหวัดตราด (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีครั้งแรกของนักศึกษาอุดมศึกษาชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - เปรียบเทียบทุนชีวิตระหว่างวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์และไม่เคยตั้งครรภ์ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายความสม่ำเสมอในการใช้ถุงยางอนามัยของนักศึกษาชายรักชายในสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดชลบุรี (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการทดลองสูบบุหรี่ของนักศึกษาอาชีวศึกษาหญิงจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารเรื่องเพศและพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยในกลุ่มเยาวชนไทยชายรักชาย จังหวัดชลบุรี (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลายตามแนวคิดการให้ข้อมูลข่าวสาร แรงจูงใจ และทักษะพฤติกรรม (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้ยาฝังคุมกำเนิดโดยใช้แนวคิดการให้ข้อมูลข่าวสาร แรงจูงใจ และทักษะพฤติกรรมในมารดาวัยรุ่น (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายพฤติกรรมทางเพศที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดชลบุรี (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความตั้งใจต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบมีความเสี่ยงในนักเรียนอาชีวศึกษาชาย จังหวัดชัยนาท (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตเดือนสุขภาพญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีปัญหาด้านการสื่อสาร (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของข้าราชการสังกัดกรมราชทัณฑ์ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายพฤติกรรมทางเพศที่พึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดจันทบุรี (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2557
บทความวิจัย - ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารของมารดากับบุตรสาวเกี่ยวกับความเสี่ยงทางเพศ และทัศนคติของมารดาต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานกับความสามารถของตนในการปฎิเสธการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นหญิง (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2557
บทความวิจัย - การสื่อสารของบุตรสาวกับมารดาเกี่ยวกับความเสี่ยงทางเพศ และป?จจัยด?านจิตสังคมที่มีความสัมพันธ?กับการมีเพศสัมพันธ?ของนักเรียนหญิง (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2557
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายการบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ในอำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2557
บทความวิจัย - ผลของการใช้โปรแกรมเสริมสร้างความรู้และทักษะการดูแลผู้ป่วย โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่บ้าน ในอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2557
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนและการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อความมั่นใจในการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และความตั้งใจไม่สูบบุหรี่ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาชาย (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2556
บทความวิจัย - ปัจจัยเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ซ้ำที่ไม่ตั้งใจของวัยรุ่น (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2556
บทความวิจัย - ผลของการใช้โปรแกรมการมีส่วนร่วมของมารดาต่อการสื่อสารเรื่องเพศระหว่างมารดาและบุตรวัยรุ่นหญิงตอนต้น (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2555
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มแอลกอฮอล์ในระยะแรกของนักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนต้น อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2555
บทความวิจัย - ผลของการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง ความคาดหวังในผลลัพธ์ และทักษะการปฏิเสธการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนประถมศึกษาชาย (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2555
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดจันทบุรี (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2554
บทความวิจัย - ความสัมพันธ์ทางเพศเชิงอำนาจและการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2554
บทความวิจัย - ปัจจัยเสี่ยงในแต่ละขั้นการสูบบุหรี่ของเด็กวัยรุ่นในเขตภาคตะวันออกของไทย (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2554
บทความวิจัย - องค์ประกอบของพลังที่จะทำงานในพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน ในภาคตะวันออก (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2554
บทความวิจัย - ปัจจัยป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาตอนต้นจังหวัดปทุมธานี (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2554
บทความวิจัย - ปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานสตรีในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2554
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของผู้ต้องขังชายเรือนจำเขต 2 (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2553
บทความวิจัย - ความเชื่อและแบบแผนการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนหญิง (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2553
บทความวิจัย - ความเชื่อ แบบแผนการดื่ม และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระยะต่างๆ ของเยาวชนไทยในเขตภาคตะวันออก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2553
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาหญิงระดับอุดมศึกษา จังหวัดจันทบุรี (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2553
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ในพระสงฆ์ จังหวัดระยอง (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2552
บทความวิจัย - ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคกลุ่มอาการอุโมงค์คาร์ปัลในพนักงานอุตสาหกรรมแกะสลักหิน จังหวัดชลบุรี (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
- Proceeding จำนวน 6 เรื่อง
2556
ปัจจัยทำนายการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของพยาบาลที่สัมผัสกับยาเคมีบำบัด (ผู้ร่วม)
2556
ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของพนักงานเก็บขยะในเขตเทศบาล จังหวัดชลบุรี (ผู้ร่วม)
2553
ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการทำงาน ความเครียดจากการทำงาน และโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุในพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม (ผู้ร่วม)
2553
Factors influencing alcohol drinking behavior among adults in Thai Nguyen City, Vietnam (ผู้ร่วม)
2552
Drinking Patterns and Perspective on Alcohol Consumption Among Thai Adolescents: the Eastern Region (ชื่อแรก)
2552
Predictors of alcohol drinking stages among Thai youths (ผู้ร่วม)
- บทความวิชาการ จำนวน 0 เรื่อง
 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน/คู่มือ