คณาจารย์/บุคลากร


รองศาสตราจารย์ ดร. ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ
Assoc. Prof. Dr. Chanandchidadussadee Toonsiri


โทร : 038-102844
email : stoonsiri@yahoo.com, siriporn@buu.ac.th

การศึกษา :
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง (เทียบเท่าปริญญาตรี) วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด. (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล

ความเชียวชาญ :
     - การพยาบาลชุมชน

หัวข้อวิจัยที่เชี่ยวชาญและสนใจ:
     - การสร้างเสริมสุขภาพ
     - การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
     - การดูแลสุขภาพที่บ้าน
     - พฤติกรรมสุขภาพ

ความเชี่ยวชาญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ:
     - Health crisis

โครงการวิจัย
ปี 2566
ประสิทธิผลของโปรแกรมกระตุ้นศักยภาพสมองต่อการทำหน้าที่ของสมอง คลื่นไฟฟ้าสมอง และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในภาคตะวันออก ประเทศไทย (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2563
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำของมารดาวัยรุ่นหลังคลอด (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2563
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ของผู้สูงอายุในภาคตะวันออก (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2563
ความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2562
พฤติกรรมการค้นหาข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2560
ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการยืนหยัดเผชิญวิกฤตของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังในชุมชน (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2555
การศึกษาความสามารถในการยืนหยัดเผชิญปัญหาวิกฤต เอกสิทธิ์ในการทำงาน และการตัดสินใจทางคลินิกขณะปฏิบัติงานของพยาบาลเวชปฏิบัติในเขตภาคตะวันออก (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2554
การทดสอบแบบวัดพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของ เด็มสเตอร์ (Dempster Practice Behaviors Scale DPBS) ฉบับ แปลเป็นภาษาไทย (หัวหน้าโครงการฯ)
 
ผลงานวิจัย
- Journal จำนวน 49 เรื่อง
2567
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ของผู้สูงอายุในภาคตะวันออก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2567
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของญาติผู้ดูแล ผู้ได้รับการล้างไตทางช่องท้อง ในจังหวัดชลบุรี (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2566
บทความวิจัย - Factors related to successful aging among community-dwelling elderly in Wenzhou, China (ผู้ร่วม) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 4]
2566
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดำเนินงานควบคุมโรคติดเชื้อไวร้สโคโรนา 2019 ในชมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2566
บทความวิจัย - รูปแบบการเรียนรู้และการรับรู้ความสามารถด้านการเรียนในนิสิตพยาบาล (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2566
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำของมารดาวัยรุ่นหลังคลอด (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2566
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีผลต่อการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์เรื่องเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2565
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องก้นโรคความด้นโลหิตสูงของกลุ่มเสี่ยงในอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2565
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมดำเนินงานควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดชลบุรี (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2565
บทความวิจัย - ขุมปัญญาหัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อสังคมแห่งความสุขของผู้สูงอายุยุคใหม่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2565
บทความวิจัย - Education Level, Age, Caesarean Section Surgery History, and Recovery Duration in PostOperative Caesarean Section Patients (ผู้ร่วม) [Google Scholars]
2564
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดชลบุรี (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2564
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการกำกับตนเองต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารพฤติกรรมการออกกำลังกาย และระดับน้ำตาลในเลือดของประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงโรคเบาหวาน (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2563
บทความวิจัย - ความผาสุกทางใจของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังในชุมชน (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2563
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างกระดูกของญาติผู้ดูแลคนพิการทางการเคลื่อนไหว (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2563
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเมืองพัทยา (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2563
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป้องกันการจมน้ำของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 จังหวัดนครราชสีมา (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 2]
2562
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการยืนหยัดเผชิญวิกฤตของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังในชุมชน: การทดสอบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ของประชาชนในชุมชนเขตอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรอบรู้ทางสุขภาพของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในนักศึกษาชายของการศึกษานอกระบบโรงเรียน (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมป้องกันโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ของผู้ดูแลเด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็ก กรุงเทพมหานคร (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - การทดสอบคุณสมบัติแบบวัดพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของเด็มสเตอร์ฉบับแปลเป็นภาษาไทย (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - Factors related to the successful treatment of tuberculosis: A literature. (ผู้ร่วม) [ISI][Scopus]
2561
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อมุมมองเชิงบวกจากการดูแลของญาติ ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดของทหารเรือในจังหวัดนราธิวาส (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการเลิกดื่มแอลกอฮอล์ในผู้ป่วยชายที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการชี้แนะต่อพฤติกรรมการควบคุมโรคเบาหวานและค่าเฉลี่ยน้ำตาลสะสมในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันความดันโลหิตสูงในกลุ่มประชาชนที่มีภาวะก่อนเป็นโรคความดันโลหิตสูง (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเครือข่ายภาคตะวันนอกเฉียงเหนือ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - FACTORS INFLUENCING HEALTH BEHAVIOR AMONG TYPE 2 DIABETES MELLITUS PATIENTS: AN INTEGRATIVE REVIEW (ผู้ร่วม) [Google Scholars]
2560
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุของคนพิการทางการเคลื่อนไหวในอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบชี่กงต่อระดับความดันโลหิตของสตรีกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันภาวะโภชนาการเกินของนักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายการดูแลตนเองของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังในเขตอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - Self-efficacy Psychological Stress Family Support and Eating Behavior on Type 2 Diabetes Mellitus (ผู้ร่วม) [Google Scholars]
2559
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการดูแลตนเองของคนพิการทางการเคลื่อนไหว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายพฤติกรรมทางเพศที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดชลบุรี (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการกำกับตนเองต่อการออกกำลังกายด้วยห่วงฮูลาฮูปการควบคุมอาหารและเส้นรอบเอวของอาสาสมัครสาธารณสุข ที่มีภาวะอ้วนลงพุงอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการกำกับตนเองต่อพฤติกรรมการลดน้ำหนักและน้ำหนักตัวของบุคลากรสาธารณสุขหญิงที่มีภาวะน้ำหนักเกิน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายพฤติกรรมทางเพศที่พึงประสงค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดจันทบุรี (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2557
บทความวิจัย - การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลใหม่โดยบูรณาการความฉลาดทางอารมณ์ในการดูแลอย่างเอื้ออาทร (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2557
บทความวิจัย - ผลของการใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพและแรงสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารและระดับความเข้มข้นของโลหิตในผู้สูงอายุที่มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2557
บทความวิจัย - Factors Related to Tuberculosis Preventive Behaviors Among Tuberculosis Patients Attendants in Dhaka Bangladesh (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2556
บทความวิจัย - ผลของการรำไทยบนตารางเก้าช่องต่อภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2554
บทความวิจัย - การพัฒนาแบบวัดภาระในการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2553
บทความวิจัย - ผลของการกำกับตนเองร่วมกับการสนับสนุนของภาคีสุขภาพต่อผลลัพธ์การควบคุมโรคของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2553
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหวในจังหวัดสมุทรปราการ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
- Proceeding จำนวน 4 เรื่อง
2557
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในจังหวัดชลบุรี (ผู้ร่วม)
2554
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของผู้ที่มีความดันโลหิตสูงระยะเริ่มต้นในจังหวัดสมุทรสงคราม (ผู้ร่วม)
2554
ผลลัพธ์ของโปรแกรมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี (ผู้ร่วม)
2553
ปัจจัยทำนายการปฏิบัติการดูแลของญาติผู้ดูแลคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหวที่บ้าน จังหวัดสมุทรปราการ (ผู้ร่วม)
- บทความวิชาการ จำนวน 0 เรื่อง
 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน/คู่มือ