คณาจารย์/บุคลากร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดาวัลย์ พุทธรักษา
Asst. Prof. Dr. Laddawan Puttaruksa


โทร : 038-102890
email : laddawanp2550@gmail.com, laddawan@buu.ac.th

การศึกษา :
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- พยาบาลศาสตรมหาบัญฑิต (การบริหารการพยาบาล) มหาวิทยาลัยบูรพา
- การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การศึกษาผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ความเชียวชาญ :
     - การบริหารการพยาบาล

หัวข้อวิจัยที่เชี่ยวชาญและสนใจ:
     - การบริหารการพยาบาล
     - การประกันคุณภาพโรงพยาบาล
     - การพยาบาลข้ามวัฒนธรรม
     - จิตวิทยาทางการศึกษา
     - การจัดการศึกษาสำหรับผู้ใหญ่
     - เทคนิคเดลฟาย (delphi technique)

ความเชี่ยวชาญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ:
     - Aging

โครงการวิจัย
ปี 2566
การพัฒนาเครือข่ายผู้นำในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก: บูรณาการองค์ความรู้จากฐานข้อมูลภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่น และ นวัตกรรมการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเกื้อกูลบริการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2565
นวัตกรรมการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเกื้อกูลบริการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม : ภูมิปัญญาสุขภาพผู้สูงอายุ (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2564
ประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เรื่อง การใช้ยาอย่างสมเหตุผลสำหรับนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2564
สร้างฐานข้อมูลภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นจากผู้สูงอายุในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2561
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2560
การพัฒนาแบบประเมินสภาวะสุขภาพตามวัฒนธรรมของผู้รับบริการข้ามวัฒนธรรม (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2560
การพัฒนารูปแบบการประเมินสภาวะสุขภาพตามวัฒนธรรมของผู้รับบริการข้ามวัฒนธรรม (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2559
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ ของนิสิตคณะพยาบาล ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2558
การพัฒนาเกณฑ์และมาตรฐานบริการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2555
การประเมินผลโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้เสพยาเสพติด แบบครบวงจร (วิทยาลัยลูกผู้ชาย) (หัวหน้าโครงการฯ)
 
ผลงานวิจัย
- Proceeding จำนวน 0 เรื่อง
- Journal จำนวน 21 เรื่อง
2566
บทความวิจัย - การรับรู้ปัญหาสุขภาพและความต้องการการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม ความเชื่อ และวิถีชีวิต ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2566
บทความวิจัย - A Development of Open Online Lessons on "Reasonable Drug Use for Nursing Students" (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2565
บทความวิจัย - ความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพในการใช้แบบประเมินภาวะสุขภาพตามรูปแบบวัฒนธรรมของผู้รับบริการข้ามวัฒนธรรม (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2565
บทความวิจัย - สร้างฐานข้อมูลภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นจากผู้สูงอายุในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 2]
2564
บทความวิจัย - ปัจจัยที่สัมพันธ์กับสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยในภาคตะวันออก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2564
บทความวิจัย - การพัฒนารูปแบบการประเมินภาวะสุขภาพตามวัฒนธรรมของผู้รับบริการข้ามวัฒนธรรม (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2563
บทความวิจัย - การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2563
บทความวิจัย - สภาพแวดล้อมการทำงาน ภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วย และการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2561
บทความวิจัย - แนวทางการประเมินสภาวะสุขภาพตามมิติทางวัฒนธรรมของผู้รับบริการข้ามวัฒนธรรม มุมมองของผู้เชี่ยวชาญ (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - เกณฑ์และตัวชี้วัดความสำเร็จการบริการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมตามมุมมองของผู้เชี่ยวชาญไทย (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - แนวทางการประเมินสภาวะสุขภาพตามมิติทางวัฒนธรรมของผู้รับบริการข้ามวัฒนธรรม มุมมองของผู้เชี่ยวชาญ (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - การพัฒนาเกณฑ์และมาตรฐานบริการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - บทบาทของอาจารย์พยาบาลต่อการนำแนวคิดการพยาบาลข้าม วัฒนธรรมสู่การปฏิบัติ (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - มาตรฐานบริการพยาบาลข้ามวัฒนธรรมตามมุมมองของผู้เชี่ยวชาญ (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2558
บทความวิจัย - การพัฒนาแนว ปฏิบัติการจัดการการจำหน่ายผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจกที่ใส่เลนส์แก้วตาเทียม โรงพยาบาลสกลนคร (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2558
บทความวิจัย - การศึกษาระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉินตามการรับรู้ของอาสาสมัครกู้ชีพฉุกเฉินเบื้องต้น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2557
บทความวิจัย - การพัฒนาแนวปฏิบัติการ เยี่ยมตรวจทางการพยาบาลในหอผู้ป่วยสูติกรรม โรงพยาบาลสกลนคร (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2556
บทความวิจัย - การพัฒนาแนวปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาลระยะก่อนผ่าตัดนิ่วถุงน้ำดีผ่านกล้องสำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสกลนคร (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2556
บทความวิจัย - การพัฒนาแนว ปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาลระยะก่อนผ่าตัดนิ่วถุงน้ำดีผ่านกล้องสำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสกลนคร (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2554
บทความวิจัย - การศึกษาปัจจัยพื้นฐานที่ มีต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษา นิสิต นักศึกษากรุงเทพมหานคร (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
- บทความวิชาการ จำนวน 0 เรื่อง
 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน/คู่มือ