คณาจารย์/บุคลากร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญญาภา โพธิ์เกษม
Asst. Prof. Dr. Boonyapa Pokasem


โทร : 038-102890
email : boonyapa@buu.ac.th

การศึกษา :
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยมหิดล
- Doctor of Philosophy ()

ความเชียวชาญ :
     - การบริหารการพยาบาล

หัวข้อวิจัยที่เชี่ยวชาญและสนใจ:
     - การบริหารการพยาบาล
     - Integrated care
     - Structure and agency
     - Qualitative research
     - Health Organization
     - Negotiation in healthcare

ความเชี่ยวชาญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ:
     - Health crisis

โครงการวิจัย
ปี 2556
ความสุขในการทำงานของอาจารย์พยาบาล (หัวหน้าโครงการฯ)
 
ผลงานวิจัย
- Proceeding จำนวน 0 เรื่อง
- Journal จำนวน 2 เรื่อง
2567
บทความวิจัย - Perspectives of registered nurses towards communication with family members of hospitalized older people with a tracheostomy: a qualitative study (ผู้ร่วม) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 3]
2566
บทความวิจัย - ประสบการณ์ความกล้าหาญทางจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
- บทความวิชาการ จำนวน 0 เรื่อง
 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน/คู่มือ