คณาจารย์/บุคลากร


อาจารย์ ดำรงค์ศักดิ์ สงเอียด
Damrongsak Songaiad


โทร : 038-102890
email : damrongs@buu.ac.th

การศึกษา :
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารทางการพยาบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชียวชาญ :
     - การบริหารการพยาบาล

หัวข้อวิจัยที่เชี่ยวชาญและสนใจ:
     - การบริหารการพยาบาล
     - กฎหมายและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล

ความเชี่ยวชาญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ:

โครงการวิจัย
 
ผลงานวิจัย
- Proceeding จำนวน 0 เรื่อง
- Journal จำนวน 1 เรื่อง
2564
บทความวิจัย - ปัจจัยที่สัมพันธ์กับสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยในภาคตะวันออก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
- บทความวิชาการ จำนวน 0 เรื่อง
 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน/คู่มือ