คณาจารย์/บุคลากร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สหัทยา รัตนจรณะ
Asst. Prof. Dr. Sahattaya Rattanajarana


โทร : 038-102884
email : sahattar@yahoo.com, sahattar@buu.ac.th

การศึกษา :
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) (การพยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Doctor of Philosophy (Ph.D.) (Applied Science) University of Canberra

ความเชียวชาญ :
     - การบริหารการพยาบาล

หัวข้อวิจัยที่เชี่ยวชาญและสนใจ:
     - การบริหารการพยาบาล
     - ภาวะผู้นำทางการพยาบาล
     - การพัฒนาบุคลากร
     - การจัดการทรัพยากรมนุษย์
     - ทักษะแห่งศตวรรษที่21

ความเชี่ยวชาญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ:
     - Health crisis management

โครงการวิจัย
ปี 2563
การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะภาวะผู้นำทางการพยาบาลในยุคประเทศไทย 4.0 : กรณีศึกษาโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2563
สถานการณ์ปัญหาและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ในประชาชน ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและเขตพื้นที่บริการมหาวิทยาลัยบูรพา (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2559
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ ของนิสิตคณะพยาบาล ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ผู้ร่วมโครงการฯ)
 
ผลงานวิจัย
- Proceeding จำนวน 8 เรื่อง
2557
องค์ประกอบและระดับสมรรถนะของพยาบาลผู้จัดการรายกรณีในโรงพยาบาลชุมชน. (ผู้ร่วม)
2556
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน เขตภาคตะวันออก (ผู้ร่วม)
2556
ตัวประกอบและระดับสมรรถนะของผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลทั่วไป (ผู้ร่วม)
2556
ปัจจัยทำนายความพึงพอใจในงานและความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน ภาคตะวันออก (ผู้ร่วม)
2556
ตัวประกอบและระดับสมรรถนะของผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลทั่วไป (ผู้ร่วม)
2556
ปัจจัยทำนายความพึงพอใจในงานและความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน ภาคตะวันออก (ผู้ร่วม)
2554
Effects of job stress, role conflict and role ambiguity on job satisfaction among staff nurses in Thai Nguyen provincial general hospitals, Vietnam (ผู้ร่วม)
2553
ความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานเป็นทีม การเสริมสร้างพลังอำนาจในงานกับการบริหารคุณภาพของหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลทั่วไปเขตภาคตะวันออก (ผู้ร่วม)
- Journal จำนวน 28 เรื่อง
2567
บทความวิจัย - ความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลต่่อการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 2]
2566
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการด้วยตนเองของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2566
บทความวิจัย - มุมมองของนักศึกษาพยาบาลเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะวิจัยและ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 2]
2564
บทความวิจัย - ปัจจัยที่สัมพันธ์กับสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยในภาคตะวันออก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2564
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมส่งเสริมความยืดหยุ่นต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและระดับฮีโมโกลบินเอวันซี ของผู้สูง่อายุโรคเบาหวาน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2564
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมกิจกรรมศิลปะแบบกลุ่มต่อการเห็นคุณค่าในตนเองและภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 2]
2564
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการจัดการกับอาการร่วมกับสมาธิบำบัดต่ออาการหายใจลำบากความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด และความวิตกกังวลของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2564
บทความวิจัย - ผลของการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของนิสิตพยาบาลระดับปริญญาตรี (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2564
บทความวิจัย - ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความรุนแรงในที่ทำงานของพยาบาลประเทศภฏาน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2563
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการระลึกถึงความหลังแบบกลุ่มด้วยการใช้คนตรีต่อภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอาย (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2563
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมสุขภาพของข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายความยืดหยุ่นของผู้สูงอายุที่อาศัยในสถานสงเคราะห์คนชรา (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - การรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพต่อการเตรียมเพื่อเป็นโรงพยาบาลดึงดูดใจ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจของผู้สูงอายุที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรม (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายพลังสุขภาพจิตของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - ภาพลักษณ์ของพยาบาลตามการรับรู้ของผู้ใช้บริการที่แผนกผู้ป่วยนอก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ผลของการใช้รูปแบบการบริการการพยาบาลเชิงวิชาชีพต่อการรับรู้บทบาทมารดาครรภ์แรกที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ผลการใช้รูปแบบการปฏิบัติการพยาบาลอย่างมีส่วนร่วมของพยาบาลวิชาชีพต่อการรับรู้ความมีคุณค่าในตนเองของหญิงที่มารักการผ่าตัดคลอด (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ภาพลักษณ์พยาบาลเชิงวิชาชีพตามการรับรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคตะวันออก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมโดยใช้กระบวนการกลุ่มต่อความว้าเหว่ของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ 12 สังคมผู้สูงอายุ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - Professional Nurses’ Service Behaviors at an Outpatient Department Perceived by Japanese Clients (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2558
บทความวิจัย - การพยาบาล : มุมมองของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2558
บทความวิจัย - ความรู้และพฤติกรรมการปฎิบัติงานของพยาบาลห้องผ่าตัด โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2556
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรุงเทพมหานคร (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2556
บทความวิจัย - ผลของการใช้รูปแบบการวางแผนจำหน่ายตามทฤษฎีการตั้งเป้าหมายร่วมกันของคิงต่ออัตราการกลับเข้ารับการรักษาซ้ำ ความพึงพอใจในบริการพยาบาลของผู้ป่วยเบาหวาน และความพึงพอใจในบริการพยาบาลในการปฏิบัติการวางแผนจำหน่าย (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2556
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กรุงเทพมหานคร (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2556
บทความวิจัย - ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน เขตภาคตะวันออก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2556
บทความวิจัย - สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หอผู้ป่วยอายุรกรรมโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์ กระทรวงสาธารณสุข (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
- บทความวิชาการ จำนวน 0 เรื่อง
 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน/คู่มือ