คณาจารย์/บุคลากร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เขมารดี มาสิงบุญ
Asst. Prof. Dr. Khemaradee Masingboon


โทร : 038-102835
email : Khemarad@hotmail.com, khemaradee@buu.ac.th

การศึกษา :
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) (พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยมหิดล
- ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Doctor of Nursing Sciences (Nursing) UNIVERSITY OF ALABAMA AT BIRMINGHAM

ความเชียวชาญ :
     - การพยาบาลผู้ใหญ่

หัวข้อวิจัยที่เชี่ยวชาญและสนใจ:
     - การพยาบาลผู้ใหญ่
     - การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
     - การดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง :เบาหวานและความดันโลหิตสูง

ความเชี่ยวชาญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ:
     - Health crisis

โครงการวิจัย
ปี 2567
การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพด้วย Platform กินอยู่ดี สำหรับผู้ที่เป็นโรคเรื้อรังในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและพื้นที่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยบูรพา (ผู้ร่วมโครงการฯ)
 
ผลงานวิจัย
- Proceeding จำนวน 16 เรื่อง
2557
Factors Actors Related to Self-Care Practice in Asthmatic Patients at Rajshahi in Bangladesh (ผู้ร่วม)
2556
ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตที่สัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (ผู้ร่วม)
2556
ผลของแนวปฏิบัติทางการพยาบาลสำหรับจำหน่ายผู้ป่วยจากหอบำบัดวิกฤตต่อความวิตกกังวลก่อนการจำหน่าย และการกลับเข้ารักษาซ้ำในหอบำบัดวิกฤต (ผู้ร่วม)
2556
ผลของโปรแกรมการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ ต่อความรู้ และพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่รักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้องแบบถาวร (ผู้ร่วม)
2555
ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความสามารถผู้ดูแลอย่างต่อเนื่องต่อความสามารถในการดูแลของผู้ดูแล ความสามารถในการทำกิจกรรม และการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคหลอด (ผู้ร่วม)
2555
Factors Related to Postoperative Pain Management among Vietnamese Nurses (ผู้ร่วม)
2555
Factors Related to Breast Self-examination among Woman in Kien Giang, Vietnam (ผู้ร่วม)
2555
ผลของโปรแกรมการเตรียมความพร้อมในการจำหน่ายผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะระดับเล็กน้อย และผู้ดูแลต่ออาการที่เกิดภายหลังการบาดเจ็บศีรษะ และการกลับรักษาซ้ำ (ผู้ร่วม)
2555
ผลการใช้โปแกรมการกำกับตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมต่อเจตคติเกี่ยวกับการรักษา พฤติกรรมการดูแลตนเอง และผลสำเร็จในการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคปอด (ผู้ร่วม)
2554
Relationship between Symptom Clusters and Functional Performance in Thai End-stage Renal Disease (ชื่อแรก)
2554
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพร้อมในการดูแลของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด (ผู้ร่วม)
2553
กลุ่มอาการขณะฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย (ผู้ร่วม)
2553
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอาการกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (ผู้ร่วม)
2553
ปัจจัยทำนายการปฏิบัติของพยาบาลวิชาชีพตามแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายใจ โรงพยาบาลนครนายก (ผู้ร่วม)
2552
Predictors of Quality of Life in HIV-Positive Thai Receiving HAART (ชื่อแรก)
2550
FACTORS RELATED TO POSTOPERATIVE SYMPTOMS AMONG PATIENTS UNDERGOING ABDOMINAL SURGERY (ผู้ร่วม)
- Journal จำนวน 65 เรื่อง
2567
บทความวิจัย - Factors influencing discharge readiness among patients with mild-to-moderate ischemic stroke: a cross-sectional study (ผู้ร่วม) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 3]
2566
บทความวิจัย - Effectiveness of Individual and Family Self-Management Combined mHealth Program for People with Stage 3 Chronic Kidney Disease: A Randomized Controlled Trial (ชื่อหลัก) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 3]
2566
บทความวิจัย - Factors influencing foot care behavior among patients with type 2 diabetes mellitus who have a high-risk diabetic foot in China (ชื่อหลัก) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 3]
2566
บทความวิจัย - Factors associated with health-related quality of life among employed individuals with chronic obstructive pulmonary disease: A correlational study in China (ผู้ร่วม) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 3]
2566
บทความวิจัย - Factors related to preoperative uncertainty among patients with breast cancer in Wenzhou, China: A cross-sectional study (ชื่อหลัก) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 3]
2566
บทความวิจัย - FACTORS INFLUENCING STRESS AMONG NURSES IN WENZHOU, CHINA: A CROSS-SECTIONAL STUDY (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2566
บทความวิจัย - Factors related to self-management behavior among persons with mild-to-moderate chronic obstructive pulmonary disease in Wenzhou, China (ผู้ร่วม) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 3]
2565
บทความวิจัย - A Causal Model of Asthma Control in Adults (ผู้ร่วม) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 3]
2565
บทความวิจัย - Factors influencing diabetes self-management among adults with type 2 diabetes mellitus in China (ชื่อหลัก) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 4]
2565
บทความวิจัย - Factors Influencing Prevention of Acute Exacerbation in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2565
บทความวิจัย - Factors Influencing Behavior for Delaying Progression of Kidney Impairment among Patients with Chronic Kidney Disease Stage 1 - 3 (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2565
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความร่วมมือในการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจของผู้ป่วยหลังผ่าตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2565
บทความวิจัย - A Structural Equation Modeling of Cultural Competence among Thai Nurses. (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2564
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายความกลัวการกลับเป็นมะเร็งซ้ำในผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2564
บทความวิจัย - ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สมรรถนะแห่งตนความเครียดในการดำเนินชีวิต และการสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมสุขภาพในผู้ใหญ่ที่มีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันภายหลังได้รับการขยายหลอดเลือดหัวใจ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2564
บทความวิจัย - Factors Influencing Lifestyle Modification Among Persons with Hypertension in Punakha, Bhutan (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2564
บทความวิจัย - Exploring the Aassociation between Diabetes Distress and Diabetes Self-management Among Bhutanese People with Type 2 Diabetes Mellitus (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2563
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้การเสริมสร้างพลังอำนาจในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลกรุงเทพ ในภาคตะวันออก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2563
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการฟื้นฟูสภาพปอดในผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอกที่ใส่ท่อระบายทรวงอก (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 2]
2563
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะระดับปานกลาง (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2563
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายระดับไขมันในเลือดของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันที่่กลับเป็นซ้ำ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2563
บทความวิจัย - ความล่าช้าในการนำผู้ป่วยมาโรงพยาบาลของญาติผู้ป่วยโรคสมองขาดเลือดระยะเฉียบพลัน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2563
บทความวิจัย - Factors Influencing Diabetes Self-Management Among Bhutanese People with Type 2 Diabetes Mellitus (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 2]
2562
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายพฤติกรรมป้องกันโรคเบาหวานในวัยรุ่นที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ในจังหวัดสมุทรปราการ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความยากลำบากในการปรับตัวหลังจำหน่ายจากโรงพยาบาลของผู้ป่วยกระดูกขาหักชนิดปิด ที่ได้รับการผ่าตัดยึดตรึงกระดูกภายใน (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - ความสัมพันธ์ระหว่างอาการปวดศีรษะ ความแปรปรวนของการนอนหลับ อาการอ่อนล้า กับคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยบาดเจ็บทางสมองระดับเล็กน้อย ภายหลังบาดเจ็บ 3 เดือน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลเท้าของผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้า (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - Factors related to self-care practice in asthmatic patients at rajshahi in Bangladesh (ผู้ร่วม) [Scopus]
2562
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันการเกิดเลือดออกซ้ำในผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายความสามารถในการตัดสินใจของพยาบาลหัวหน้าเวร โรงพยาบาลเอกชน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - Relationships between Comfort and Pain Anxiety and Social Support in Acute Respiratory Failure Patients with Non-invasive Ventilator Support (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 1 – 3 จังหวัดตราด (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันการเกิดโรคเบาหวานในกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตอบสนองต่ออาการของโรคหลอดเลือดสมองในญาติผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดระยะเฉียบพลัน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความวิตกกังวลจากการย้ายออกจากหอผู้ป่วยหลอดเลือดสมองในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียดพลัน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมบริโภคภายหลังการตัดถุงน้ำดีในผู้ป่วยถุงน้ำดีอักเสบ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการเดินด้วยไม้ค้ำเดินร่วมกับการใช้เทคนิคการสงวนพลังงานต่อความทนในการทำกิจกรรมและการรับรู้สมรรถนะตนเองในการทำกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - Effects of the Supportive-Educative Nursing Program on Self-care Knowledge Self-care Behavior and Clinical Outcomes of Hypertensive Patients at Risk of Renal Complications (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - Prediction of Glycated Hemoglobin (HbA1c) Using Physical Activity Eating Behavior and Medication Adherence in Bhutanese Patients with Type 2 Diabetes (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - Predictors of emergency abdominal surgery postoperative recoveryin Hai Duong Viet Nam (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มอาการของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - ปัจจัยสัมพันธ์กับการบริหารความเสี่ยงด้านความคลาดเคลื่อนทางยาของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายการนิเทศทางการพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ในจังหวัดชลบุรี (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - อิทธิพลของความแตกฉานด้านสุขภาพ การรับรู้สมรรถนะแห่งตนและการสื่อสาร ระหว่างผู้ป่วยกับบุคลากรสุขภาพต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรค ความดันโลหิตสูงปฐมภูมิ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - ความสัมพันธ์ระหว่างอาการปวดศรีษะ อาการอ่อนล้า และความแปรปรวนของการนอนหลับ กับความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมของผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศรีษะระดับเล็กน้อย (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - แบบจำลองเชิงสาเหตุพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยของวัยรุ่นหญิง (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - THE EFFECTS OF THE SYSYEMCHANGE-TIAPROGRAM ON STROKE RISK BEHAVIORS BLOOD PRESSURE AND LDL-CHOLESTEROL IN THAI ADULTS FOLLWING TRANSIENT ISCHEMIC ATTACK (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2557
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2556
บทความวิจัย - Factors Related to Postoperative Pain Management among Nurses in Jigme Dorji Wangchuck National Referral Hospital Thimphu Bhutan (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 3]
2556
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองร่วมกับการจัดการทางคลินิกต่อพฤติกรรมการจัดการตนเอง น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น และภาวะความดันโลหิตต่ำขณะฟอกเลือดในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2555
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมต่อการฟื้นฟูสภาพปอดของผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอกที่ใส่ท่อระบายทรวงอก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2554
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนัก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2553
บทความวิจัย - ความต้องการและการได้รับการตอบสนองด้านความสุขสบายตามการรับรู้ของผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิด (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2553
บทความวิจัย - ประสิทธิผลของแนวปฏิบัติทางคลีนิคในการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2553
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอช ไอ วี/เอดส์ ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2553
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายสภาวะเท้าของผู้ป่วยเบาหวานที่มารับการรักษา ณ โรงพยาบาลตำรวจ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2552
บทความวิจัย - ความต้องการความสุขสบายและการได้รับการดูแลด้านความสุขสบายในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2552
บทความวิจัย - ความสัมพันธ์ระหว่างปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการและผู้ประกอบวิชาชีพกับความสม่ำเสมอในการรักษาของผู้ที่มีความดันโลหิตสูง (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2552
บทความวิจัย - ผลของการใช้แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายใจต่ออุบัติการณ์ปอดอักเสบ และระยะเวลาการใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่ว (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2551
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะระดับปานกลางในระยะฟื้นฟูสภาพ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2551
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการกลับเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในจังหวัดนราธิวาส (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2551
บทความวิจัย - เปรียบเทียบความต้องการข้อมูลและการได้รับข้อมูลจริงของสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยวิกฤตระยะสุดท้ายที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่ง (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2550
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2550
บทความวิจัย - ประสิทธิผลของโปรแกรมการหย่าเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวการณ์หายใจล้มเหลว ต่อ ความสำเร็จของการหย่าเครื่องช่วยหายใจ และระยะเวลาการใช้เครื่องช่ว (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2550
บทความวิจัย - ประสิทธิผลของแนวปฏิบัติทางคลินิกในการจัดการอาการกำเริบสำหรับผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังต่อสภาวะอาการหายใจลำบาก จำนวนวันนอนและค่าใช้จ่ายในการรักษา (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
- บทความวิชาการ จำนวน 0 เรื่อง
 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน/คู่มือ