คณาจารย์/บุคลากร


ศาสตราจารย์ ดร. จินตนา วัชรสินธุ์
Prof. Dr. Chintana Wacharasin


โทร : 038-102892
email : chintana@buu.ac.th,

การศึกษา :
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาลและผดุงครรภ์) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (อนามัยครอบครัว) มหาวิทยาลัยมหิดล
- Master of Nursing Science (Pediatric Nursing) University of Washington
- Doctor of Philosophy, Ph.D. (Nursing Science) University of Washington

ความเชียวชาญ :
     - การพยาบาลเด็ก

หัวข้อวิจัยที่เชี่ยวชาญและสนใจ:
     - การพยาบาลเด็กและครอบครัว
     - ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาและทารก
     - การส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยก่อนเรียน

ความเชี่ยวชาญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ:
     - Health crisis

โครงการวิจัย
ปี 2567
การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพด้วย Platform กินอยู่ดี สำหรับผู้ที่เป็นโรคเรื้อรังในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและพื้นที่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยบูรพา (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2565
ปัจจัยทำนายผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตพยาบาลจากการเรียนแบบออนไลน์ในช่วงการระบาดของโรคโควิด -19 (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2563
สถานการณ์ปัญหาและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ในประชาชน ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและเขตพื้นที่บริการมหาวิทยาลัยบูรพา (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2561
การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นที่มีภาวะโภชนาการเกินในเขตชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2560
การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวัยเรียนและวันรุ่นที่มีภาวะน้ำหนักเกินในเขตชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2559
การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นที่มีภาวะโภชนาการเกินในเขตชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2558
การพัฒนารูปแบบการแปลงองค์ความรู้สู่การปฎิบัติการพยาบาลครอบครัว (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2558
การพัฒนารูปแบบการพยาบาลเพื่อบรรเทาความทุกข์ทรมานของบิดามารดาที่มีบุตรเป็นโรคมะเร็ง (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2552
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพครอบครัว (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2552
การสร้างองค์ความรู้และรูปแบบที่เหมาะสมในการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็ก การป้องกันและการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเด็กในระดับครอบครัวและชุมชน ในเขตภูมิภาคตะว (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2552
สถานการณ์ ปัญหา ความต้องการ ศักยภาพ และการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กของครอบครัว ในเขตจังหวัดชลบุรี (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2552
การพัฒนาเครือข่ายและศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพครอบครัวและชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็ก และการป้องกันการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเด็ก ในเขตภู (หัวหน้าโครงการฯ)
 
ผลงานวิจัย
- Proceeding จำนวน 1 เรื่อง
2554
ผลของโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพครอบครัวในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กต่อความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยหัดเดินของครอบครัว (ผู้ร่วม)
- Journal จำนวน 69 เรื่อง
2566
บทความวิจัย - Factors Influencing Paternal Role Adaptation among First-time Fathers: A Cross-sectional Study (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2566
บทความวิจัย - Factors Influencing Health Behaviors for COVID-19 Prevention among Work-Force Age Individuals during Pandemic Situation in Eastern Economic Corridor and Burapha University Service Area (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2566
บทความวิจัย - Relationships between Selected Variables and Physical Activities Among Low-risk Pregnant Women in China: A Cross-sectional Study (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2566
บทความวิจัย - Factors predicting self-efficacy during birth in Chinese women: a cross-sectional study (ชื่อหลัก) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 2]
2566
บทความวิจัย - Factors associated with feeding behaviors among mothers of obese infants: a cross-sectional study (ชื่อหลัก) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 2]
2566
บทความวิจัย - The role of academic procrastination on Internet addiction among Thai university students: A cross-sectional study (ผู้ร่วม) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 3]
2566
บทความวิจัย - FACTORS INFLUENCING STRESS AMONG NURSES IN WENZHOU, CHINA: A CROSS-SECTIONAL STUDY (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 2]
2566
บทความวิจัย - The Comprehensive Preterm Infant Developmental Care Program in Hospitalized Preterm Infants: A Pilot Study (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2566
บทความวิจัย - Psychological Impacts and Its Factors Among Mothers of Children with Inguinal Hernia: A Cross-sectional Study (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2565
บทความวิจัย - Prevalence and predictive factors of elder mistreatment in Chinese migrant families (ผู้ร่วม) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 4]
2565
บทความวิจัย - A causal model of job stress among Thai nurse-midwives (ผู้ร่วม) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 4]
2565
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลจากการเรียนแบบออนไลน์ในช่วงการระบาดของโรคโควิด -19 (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2565
บทความวิจัย - Effects of Nursing Intervention Model on Suffering in Mothers with Low Birth Weight Infants Hospitalized in Sick Newborn Care Unit. (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2565
บทความวิจัย - Factors influencing exclusive breastfeeding for 6 months postpartum: A systematic review (ชื่อหลัก) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 2]
2564
บทความวิจัย - Factors Influencing the Burden of Family Caregiving for Survivors of Stroke (ผู้ร่วม) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 4]
2564
บทความวิจัย - A Family-Based Behavioral Counseling Program in School-aged Children with Obesity: A Pilot Study (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2564
บทความวิจัย - Effectiveness of a Family-Based Behavioral Counseling Program among School-aged Children with Obesity: A Quasi-Experimental Study (ผู้ร่วม) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 3]
2564
บทความวิจัย - Psychological Impact and Its Affecting Factors Among Nurses Working in COVID-19 Designated Hospitals in Bhutan (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2564
บทความวิจัย - Factors Related to Workplace Violence as Perceived by Nurses in Bhutan (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2563
บทความวิจัย - การพัฒนาแบบวัดความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2563
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความวิตกกังวลจากการพรากจากของเด็กวัยก่อนเรียนตามการรับรู้ของครูพี่เลี้ยงในเขตจังหวัดชลบุรี (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2563
บทความวิจัย - Psychological Stress among Patients with Hypertension in Bhutan (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2563
บทความวิจัย - A Qualitative Study of Perceptions about Eating Behaviours and Metabolic Syndrome in Thailand (ผู้ร่วม) [Scopus]
2562
บทความวิจัย - Interventions for the prevention of postpartum depression in adolescent mothers: a systematic review (ผู้ร่วม) [Scopus]
2562
บทความวิจัย - ความทุกข์ทรมานของมารดาที่มีทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยและเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดป่วย (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมของมารดาในการดูแลบุตรวัยหัดเดินที่ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างเฉียบพลัน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดในการทำบทบาทแม่ของย่า/ยายที่เลี้ยงดูหลานวัยขวบปีแรก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของสมาชิกครอบครัวระยะรอผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความทุกข์ทรมานของบิดํามารดาที่มีบุตรเป็นโรคมะเร็ง (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - การศึกษาความเป็นไปได้ของโปรแกรมเสริมสร้างความสุขและความเข้มแข็งทางใจโดยใช้ครอบครัวเป็นฐานต่ออาการซึมเศร้าในวัยรุ่น (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรุนแรงในครอบครัวของเด็กวัยเรียน (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผาสุกของครอบครัวที่มีสมาชิกเจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการสนทนาบำบัดสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ เอดส์และครอบครัวต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ เอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัส (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - โมเดลเชิงโครงสร้างความเข้มแข็งภายในของภรรยาผู้ดูแลสามีที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะลุกลาม (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - Model of Self-management Behavior in People Experiencing Early Stage Chronic Kidney Disease (ผู้ร่วม) [Scopus]
2561
บทความวิจัย - การพัฒนาแบบวัดความเข้มแข็งภายในตนเองของภรรยาผู้ดูแลสามีที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะลุกลาม (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2560
บทความวิจัย - ความทุกข์ทรมานของบิดามารดาที่มีบุตรเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - การพัฒนากระบวนการแปลงองค์ความรู้สู่การปฏิบัติการพยาบาลครอบครัว (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - การรับรู้ความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย : การวิจัยเชิงคุณภาพ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - สายใยรักสำหรับทารกเกิดก่อนกำหนด: มุมมองของมารดา พยาบาลและกุมารแพทย์ในจังหวัดนครพนม 1 (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ปัจจัยครอบครัวที่มีความสัมพันธ์กับความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กอายุ 6-11 ปี (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการพยาบาลตามรูปแบบความเชื่อความเจ็บป่วยต่อความเครียดและการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของครอบครัวผู้ดูแล (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการปรึกษาเชิงพฤติกรรมต่อการเสริมสร้างสุขภาพครอบครัว (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้บทบาทการเป็นบิดาในบิดาวัยรุ่นที่มีบุครคนแรก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - A CAUSAL MODEL OF PSYCHOLOGICALWELL-BEING AMONG ADOLESCENT AIDS ORPHANS (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - ปัจจัยครอบครัวที่มีผลต่อการใช้ยาเสพติดของวัยรุ่นชายในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน บ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - บริบทของครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว: การศึกษาประสบการณ์ชีวิตวัยรุ่น (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - ประสิทธิผลของโปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจสตรีตั้งครรภ์ที่ถูกกระทำรุนแรง (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - นิเวศวิทยาครอบครัว : ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อพัฒนาการเด็กวัยเตาะแตะ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - แบบจำลองเชิงสาเหตุพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยของวัยรุ่นหญิง (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2557
บทความวิจัย - Characteristics and predictors of home injury hazards among toddlers in Wenzhou China: a community-based cross-sectional study (ผู้ร่วม) [ISI]
2557
บทความวิจัย - แนวทางสู่ความสำเร็จทางการศึกษา: การพยาบาลระบบครอบครัว (ชื่อหลัก)
2557
บทความวิจัย - การพัฒนารูปแบบเพิ่มพูนการใช้กระบวนการพยาบาลในโรงพยาบาลบ้านบึง (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2557
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมสนทนาบำบัดครอบครัวต่อสัมพันธภาพในครอบครัว พฤติกรรมการดูแลตนเองของวัยรุ่นและพฤติกรรมการดูแลโดยครอบครัวในวัยรุ่นที่เป็นโรคหอบทางอารมณ์ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2556
บทความวิจัย - ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กและแนวโน้มการใช้ความรุนแรงต่อเด็กของครอบครัวที่มีเด็กเล็ก (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2556
บทความวิจัย - ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กและแนวโน้มการใช้ความรุนแรงต่อเด็กของครอบครัวที่มีเด็ก (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2555
บทความวิจัย - การพัฒนาหลักสูตรการให้การปรึกษาเกี่ยวกับ เอชไอวีในคู่สามีภรรยาที่มาฝากครรภ์ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2555
บทความวิจัย - Factors Influencing Thai Parent-child Interaction in Rapidly Changing Industrial Environment (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2555
บทความวิจัย - Family Factors Affecting Unintentional Home Injuries among Young Children in Wenzhou, China (ผู้ร่วม)
2554
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายความเครียดของการเป็นมารดาของมารดาที่มีบุตรอายุ 0-3 ปี (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2554
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการของครอบครัวที่มีสมาชิกครอบครัวเป็นเบาหวานชนิดที่ 2 (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2553
บทความวิจัย - Families suffering with HIV/AIDS: What family nursing interventions are useful to promote healing? (ชื่อแรก) [Scopus]
2553
บทความวิจัย - A cross cultural study of vaginal practices and sexuality: Implications for sexual health (ผู้ร่วม) [Scopus]
2553
บทความวิจัย - คุณภาพสถานบริการเลี้ยงเด็กในจังหวัดชลบุรี (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2552
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนความเชื่อต่อความเชื่อของสตรีและสามี และความตั้งใจการไปรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรี (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2551
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการของครอบครัวที่มีผู้ป่วยโรคหอบหืดวัยผู้ใหญ่ โรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2551
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการพยาบาลตามรูปแบบความเชื่อความเจ็บป่วยต่อความทุกข์ทรมารของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและครอบครัว (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2551
บทความวิจัย - สถานการณ์ ปัญหา ผลกระทบและพลังอำนาจของญาติผู้ดูแลเด็กป่วยเรื้อรัง (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2551
บทความวิจัย - Uncovering a Family Caregiving Model: Insights from Research to Benefit HIV-Infected Patients, Their Caregivers, and Health Professionals (ชื่อแรก) [Scopus]
- บทความวิชาการ จำนวน 0 เรื่อง
 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน/คู่มือ