คณาจารย์/บุคลากร


รองศาสตราจารย์ ดร. พรชัย จูลเมตต์
Assoc. Prof. Dr. Pornchai Jullamate


โทร : 038-102809
email : pornchai@buu.ac.th

การศึกษา :
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (พยาบาลศาสตร์) วิทยาลัยพยาบาลสงขลา
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- Doctor of Philosophy, Ph.D. (Nursing) University of Porto

ความเชียวชาญ :
     - การพยาบาลผู้สูงอายุ

หัวข้อวิจัยที่เชี่ยวชาญและสนใจ:
     - ผู้ป่วยเรื้อรัง
     - โรคหลอดเลือดสมอง
     - ผู้สูงอายุสมองเสื่อม
     - ผู้ดูแล
     - การพยาบาลผู้สูงอายุ

ความเชี่ยวชาญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ:
     - Aging

โครงการวิจัย
ปี 2567
การพัฒนาโปรแกรมกระตุ้นรู้คิดดิจิตอล สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2567
การบูรณาการสรรพศาสตร์เพื่อรองรับสังคมสูงวัยและสุขภาวะที่ดีของผู้สูงอายุ (ไทยอารี) (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2567
ผลของการให้การปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อลดภาวะซึมเศร้าในนักศึกษามหาวิทยาลัย (ที่ปรึกษาโครงการฯ)
ปี 2567
การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการจัดการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2567
การพัฒนารูปแบบชุมชนที่เป็นมิตรสำหรับผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2566
ประสิทธิผลของโปรแกรมกระตุ้นศักยภาพสมองต่อการทำหน้าที่ของสมอง คลื่นไฟฟ้าสมอง และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในภาคตะวันออก ประเทศไทย (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2564
ประสบการณ์ของนักศึกษาพยาบาลในการดูแลผู้สูงอายุที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2563
ความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2562
Development of Community Model applying Community Participation Concept to Improve Quality of Life of Residents living in Map Ta Phut Industrial Estate (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2561
ประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้างแรงจูงใจร่วมกับการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2556
ผลของการประยุกต์แนวคิดแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพในการออกกำลังกายด้วยยางยืดและตารางเก้าช่องต่อสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความผาสุก (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2554
ประสิทธิผลของการสนับสนุนผู้ดูแลโดยใช้โปรแกรม “Powerful Tools” ต่อความเครียดในบทบาทและความผาสุกของผู้ดูแลผู้ป่วย สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังในชุ (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2554
การพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุเจ็บป่วยเรื้อรังโดย ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปัญญาไทย (หัวหน้าโครงการฯ)
 
ผลงานวิจัย
- Proceeding จำนวน 19 เรื่อง
2562
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความกลัวการหกล้มของผู้ป่วยสูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (ผู้ร่วม)
2562
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (ผู้ร่วม)
2561
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความกลัวการหกล้มของผู้ป่วยสูงอายุ (ผู้ร่วม)
2561
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (ผู้ร่วม)
2561
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัดในผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลัง (ผู้ร่วม)
2561
ภาระของผู้ดูแลชายที่ดูแลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ (ผู้ร่วม)
2561
ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการก้าวเดินและการทรงตัว ภาวะปลายประสาทเสื่อม และประสบการณ์การหกล้มกับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน (ผู้ร่วม)
2561
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลำพัง (ผู้ร่วม)
2561
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (ผู้ร่วม)
2558
Relationship between Activities of Daily Living and Depression with Fear of Falling among Vietnamese Older Adults (ผู้ร่วม)
2557
ผลของการดูแลแบบเอื้ออาทรของสแวนสันต่อความผาสุกในผู้สูงอายุโรคมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษา (ผู้ร่วม)
2557
ผลของการดูแลแบบเอื้ออาทรของ สแวนสันต่อการทำกิจวัตรประจำวันและความผาสุกของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง (ผู้ร่วม)
2557
ผลของการนวดหน้าท้องร่วมกับการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่ออาการท้องผูกในผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะนอนติดเตียง (ผู้ร่วม)
2556
ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการดูแลเท้าในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน (ผู้ร่วม)
2556
ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนร่วมกับการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการดูแลเท้าในผู้สูงอายุโรคเบาหวาน (ผู้ร่วม)
2556
ผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการด้วยตนเองต่อความสม่ำเสมอในการรับประทานยาของผู้สูงอายุโรคไตเรื้อรัง (ผู้ร่วม)
2556
ผลของโปรแกรมส่งเสริมการดูแลตนเอง ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองขณะได้รับยาต้านไวรัสของผู้สูงอายุที่ติดเชื้อเอชไอวี (ผู้ร่วม)
2555
ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการปฏิบัติตนต่อความรู้ และพฤติกรรมการปฏิบัติตนของผู้สูงอายุหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม (ผู้ร่วม)
2554
Factors related to Self-care Behaviors among Older Adults with Heart Failure Nguyen General Hospital, Vietnam (ผู้ร่วม)
- Journal จำนวน 43 เรื่อง
2566
บทความวิจัย - Resilience and Influencing Factors Among Youths Undergoing Substance Abuse Treatment in Thailand: A Cross-Sectional Study (ผู้ร่วม) [SJR ลำดับควอไทล์ที่ 2]
2566
บทความวิจัย - Factors Associated with Fall Efficacy among Older Adult Patients Admitted in APrivate Hospital (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2566
บทความวิจัย - Associations between Death Preparation Behavior and Social Support, Attitude toward Death, Religious Beliefs, Age and Mortality Anxiety of Older Adults with End-Stage Renal Disease (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2566
บทความวิจัย - Factors Predicting Comfort of Colorectal Cancer Patients Receiving Chemotherapy (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2566
บทความวิจัย - Factors related to successful aging among community-dwelling elderly in Wenzhou, China (ชื่อหลัก) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 4]
2566
บทความวิจัย - Associations between Fall Efficacy and Perceived Orthostatic Hypotension, Perceived Balance Ability, Fall Experiences and Antihypertensive Drugs among Thai Older Adults with Hypertension (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2566
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจของผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2565
บทความวิจัย - Relationship between Health Belief Perception and Health Behavior of Older Adults with Coronary Artery Disease (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2565
บทความวิจัย - Prevalence and predictive factors of elder mistreatment in Chinese migrant families (ผู้ร่วม) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 4]
2565
บทความวิจัย - Understanding perspectives on health-promoting behaviours among older adults with hypertension (ผู้ร่วม) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 1]
2565
บทความวิจัย - Factors Affecting Quality of Life among Older Adults with Hypertension in Urban and Rural Areas in Thailand: A Cross-Sectional Study (ผู้ร่วม) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 2]
2565
บทความวิจัย - Factors Related to Fear of Falling among the Elderly with End-stage Renal Disease Undergoing Hemodialysis (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2565
บทความวิจัย - การศึกษานำร่องผลของโปรแกรมกระตุ้นศักยภาพสมองด้านการรู้คิดต่อการรู้คิด ในผู้สูงอายุที่มีภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยในชุมชน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2565
บทความวิจัย - Experiences of nursing students in caring for older adults with mechanical ventilation: A Descriptive Phenomenological Study (ผู้ร่วม) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 2]
2565
บทความวิจัย - Family caregivers’ experiences of providing care for hospitalized older people with a tracheostomy: a phenomenological study. (ผู้ร่วม) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 3]
2565
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาระของผู้ดูแลชายที่ดูแลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง จังหวัดสมุทรสาคร (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2564
บทความวิจัย - Health-promoting Behaviors among Urban and Rural Older Thai Adults with Hypertension: A Cross-sectional Study (ผู้ร่วม) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 4]
2564
บทความวิจัย - การบ่มเพาะความยืดหยุ่นในชีวิตและความตั้งใจในการเลิกยาเสพติด: มุมมองของเยาวชนที่ใช้สารเสพติด (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2563
บทความวิจัย - Factors Related to Health Behaviors of the Elderly with Recurrent Stroke (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2563
บทความวิจัย - Effectiveness of a Motivational Enhancement Group Therapy Program on Drug Abstinence Intention Among Thai Amphetamine-Abusing Youths (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2563
บทความวิจัย - ภาวะพฤฒพลังของผู้สูงอายุในชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2563
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมกลุ่มบำบัดแบบเสริมสร้างแรงจูงใจต่อความตั้งใจในการเลิกสารเสพติด ในเยาวชนไทยที่ใช้สารเอมเฟตามีน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - บทบาทพยาบาลในการป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันตันที่ได้รับการรักษาผ่านสายสวนหลอดเลือด (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - Effect of a Cognitive Stimulation Therapy Program on Cognitive Ability of Demented Older Adults (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - Predicting Factors of Successful Aging among Community Dwelling Older Adults in Thimphu Bhutan (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความยืดหยุ่นของผู้สูงอายุโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - FACTORS RELATED TO RESILIENCE AMONG ELDERLY PATIENTS WITH END STAGE RENAL DISEASE (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - การพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุเจ็บป่วยเรื้อรังโดยครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาไทย (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - ผลของการประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพในการออกกำลังกายด้วยยางยืดและตารางเก้าช่อง ต่อสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความผาสุกของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังในชุมชน (ชื่อแรก)
2560
บทความวิจัย - Factors Related to Caregiver Burden among Family Caregivers of Older Adults with Stroke in Hai Duong Vietnam (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าของผู้ดูแลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - The Development of an Elastic Tube Exercise Program for Chronically Ill Older Adults (ผู้ร่วม) [Google Scholars]
2560
บทความวิจัย - Factors related to fear of falling among community-dwelling older adults (ผู้ร่วม) [Scopus]
2559
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะท้องผูกในผู้สูงอายุโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - Factors related to successful aging among older adults in Danang Vietnam (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - Factors related to self-management behaviors in hypertensive older adults in Haiduong Province Vietnam (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมในการออกกำกังกายแบบโนราห์ประยุกต์ต่อระดับไกลโคไซเลทฮีโมโกลบินในผู้สูงอายุ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2558
บทความวิจัย - ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุที่ได้รับการใช้เครื่องช่วยหายใจ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2557
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2557
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการจัดการอาการร่วมกับการใช้น้ำมันระเหยต่ออาการอ่อนล้าของผู้สูงอายุโรคไตเรื้อรังที่รักษาด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2555
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการด้วยตนเองต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และค่าดัชนีมวลกายของพระภิกษุสูงอายุที่มีภาวะอ้วน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2552
บทความวิจัย - Informal caregiving: Cross-cultural applicability of the person-environment model (ผู้ร่วม) [ISI]
- บทความวิชาการ จำนวน 3 เรื่อง
2560
บทความวิชาการ - การพยาบาลเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจในผู้สูงอายุที่ถูกทารุณกรรม (ผู้ร่วม)
2558
บทความวิชาการ - ผู้สูงอายุที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ: การดูแลด้านจิตสังคม (ผู้ร่วม)
2557
บทความวิชาการ - Discharging Patients from Hospital: Evidence from Practice (ผู้ร่วม)
 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน/คู่มือ