คณาจารย์/บุคลากร


รองศาสตราจารย์ ดร. นิภาวรรณ สามารถกิจ
Assoc. Prof. Dr. Niphawan Samartkit


โทร : 038-102835
email : niphawan@buu.ac.th

การศึกษา :
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง (พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง ) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์ อายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ปร.ด.) (การพยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล

ความเชียวชาญ :
     - การพยาบาลผู้ใหญ่

หัวข้อวิจัยที่เชี่ยวชาญและสนใจ:
     - การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติและศัลยกรรมอุบัติเหตุ

ความเชี่ยวชาญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ:

โครงการวิจัย
ปี 2558
การศึกษาติดตามอาการปวดศีรษะ อาการอ่อนล้า และความแปรปรวนของการนอนหลับและความสามารถในการปฎิบัติกิจกรรมในผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะระดับเล็กน้อย (หัวหน้าโครงการฯ)
 
ผลงานวิจัย
- Proceeding จำนวน 6 เรื่อง
2559
FACTORS PREDICTING POSTOPERATIVE FATIGUE AMONG PATIENTSWITH CLOSED FRACTURE OF LEG UNDERGOING INTERNALFIXATION SURGERY IN KHANH HOA GENERAL HOSPITAL VIETNAM (ผู้ร่วม)
2557
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความวิตกกังวลในผู้ป่วยที่รู้สึกตัวขณะผ่าตัด ศัลยกรรมกระดูก (ผู้ร่วม)
2557
Factors related to preoperative anxiety among patients undergoing abdominal surgery in Thai Nguyen Hospital Vietnam (ผู้ร่วม)
2557
Factors predicting physical activity among persons with type 2 diabetes in Thai Nguyen Hospital Vietnam (ผู้ร่วม)
2556
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้อง (ผู้ร่วม)
2556
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพร้อมก่อนจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลในผู้ป่วยกระดูกขาหักชนิดปิดที่ได้รับการผ่าตัดยึดตรึงกระดูกภายใน (ผู้ร่วม)
- Journal จำนวน 31 เรื่อง
2567
บทความวิจัย - Factors influencing discharge readiness among patients with mild-to-moderate ischemic stroke: a cross-sectional study (ชื่อหลัก) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 3]
2567
บทความวิจัย - FACTORS INFLUENCING DIETARY BEHAVIORS OF ADULTS WITH RECURRENT KIDNEY STONES IN WENZHOU, CHINA (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2567
บทความวิจัย - Factors associated with self-management behaviors among Chinese adults with ischemic stroke: A cross-sectional study (ชื่อหลัก) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 3]
2566
บทความวิจัย - Factors influencing foot care behavior among patients with type 2 diabetes mellitus who have a high-risk diabetic foot in China (ผู้ร่วม) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 3]
2566
บทความวิจัย - Factors associated with health-related quality of life among employed individuals with chronic obstructive pulmonary disease: A correlational study in China (ชื่อหลัก) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 3]
2566
บทความวิจัย - Factors related to preoperative uncertainty among patients with breast cancer in Wenzhou, China: A cross-sectional study (ผู้ร่วม) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 3]
2566
บทความวิจัย - Factors related to self-management behavior among persons with mild-to-moderate chronic obstructive pulmonary disease in Wenzhou, China (ชื่อหลัก) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 3]
2565
บทความวิจัย - Factors influencing diabetes self-management among adults with type 2 diabetes mellitus in China (ผู้ร่วม) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 4]
2564
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการด้านจิตวิญญาณในผู้ป่วยมะเร็งระยะประคับประคอง (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 2]
2564
บทความวิจัย - ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สมรรถนะแห่งตนความเครียดในการดำเนินชีวิต และการสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมสุขภาพในผู้ใหญ่ที่มีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันภายหลังได้รับการขยายหลอดเลือดหัวใจ (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 2]
2564
บทความวิจัย - Factors Influencing Lifestyle Modification Among Persons with Hypertension in Punakha, Bhutan (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 2]
2564
บทความวิจัย - การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความยุ่งยากจากการเป็นเบาหวานและการจัดการตนเองของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ชาวภูฎาน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2564
บทความวิจัย - ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความรุนแรงในที่ทำงานของพยาบาลประเทศภฏาน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2564
บทความวิจัย - การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสำหรับผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักที่ได้รับการผ่าตัดยึดตรึงกระดูกภายในโรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2563
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการฟื้นฟูสภาพปอดในผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอกที่ใส่ท่อระบายทรวงอก (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 2]
2563
บทความวิจัย - ัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการตนเองของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ประเทศภูฏาน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2562
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายพฤติกรรมป้องกันโรคเบาหวานในวัยรุ่นที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ในจังหวัดสมุทรปราการ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความยากลำบากในการปรับตัวหลังจำหน่ายจากโรงพยาบาลของผู้ป่วยกระดูกขาหักชนิดปิด ที่ได้รับการผ่าตัดยึดตรึงกระดูกภายใน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - ความสัมพันธ์ระหว่างอาการปวดศีรษะ ความแปรปรวนของการนอนหลับ อาการอ่อนล้า กับคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยบาดเจ็บทางสมองระดับเล็กน้อย ภายหลังบาดเจ็บ 3 เดือน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - อิทธิพลของความพร้อมในการดูแล ภาระในการดูแล และรางวัลจากการดูแล ต่อการปรับตัวของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - การศึกษาติดตามอาการปวดศีรษะ อาการอ่อนล้า ความแปรปรวนของการนอนหลับและความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมในผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะระดับเล็กน้อย (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - การศึกษาติดตามอาการภายหลังสมองได้รับการกระทบกระเทือนในผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะระดับเล็กน้อย (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตอบสนองต่ออาการของโรคหลอดเลือดสมองในญาติผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดระยะเฉียบพลัน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมบริโภคภายหลังการตัดถุงน้ำดีในผู้ป่วยถุงน้ำดีอักเสบ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการเดินด้วยไม้ค้ำเดินร่วมกับการใช้เทคนิคการสงวนพลังงานต่อความทนในการทำกิจกรรมและการรับรู้สมรรถนะตนเองในการทำกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - ความสัมพันธ์ระหว่างอาการปวดศรีษะ อาการอ่อนล้า และความแปรปรวนของการนอนหลับ กับความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมของผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศรีษะระดับเล็กน้อย (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - Factors predicting eating behavior among persons with type 2 diabetes in Can Tho University Hospital Vietnam (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2557
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาการตัดสินใจมารับการรักษาของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2556
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองร่วมกับการจัดการทางคลินิกต่อพฤติกรรมการจัดการตนเอง น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น และภาวะความดันโลหิตต่ำขณะฟอกเลือดในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2555
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าในผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตชุมชนเมือง จังหวัดชลบุรี (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2553
บทความวิจัย - Caregiver role strain and rewards: Caring for Thais with a traumatic brain injury (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
- บทความวิชาการ จำนวน 0 เรื่อง
 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน/คู่มือ