คณาจารย์/บุคลากร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นัยนา พิพัฒน์วณิชชา
Asst. Prof. Dr. Naiyana Piphatvanitcha


โทร : 038-102853
email : naiyana_p2005@hotmail.com, naiyana@buu.ac.th

การศึกษา :
- ประกาศนียบัตรเฉพาะทางการพยาบาลอายุรศาสตร์ (การพยาบาลอายุรศาสตร์) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขลบุรี
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง (พยาบาลและผดุงครรภ์) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขลบุรี
- พยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต (พย.ม.) (การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- Ph.D. (Nursing) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชียวชาญ :
     - การพยาบาลผู้สูงอายุ

หัวข้อวิจัยที่เชี่ยวชาญและสนใจ:
     - Falls prevention, Falls Efficacy, Health Belief Model
     - การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
     - การวิจัยเชิงปริมาณ

ความเชี่ยวชาญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ:
     - Aging

โครงการวิจัย
ปี 2556
การรับรู้สมรรถนะตนเองด้านการพยาบาลผู้สูงอายุและทักษะการคิดอย่างมีนิสิตพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2552
ผลของรูปแบบการบูรณาการวิจัย การฝึกปฏิบัติวิชาชีพพยาบาล และการเรียนการสอนเรื่องโปรแกรมการก้าวเดินอย่างมั่นคงสำหรับผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในบ้านพักคนชรา (หัวหน้าโครงการฯ)
 
ผลงานวิจัย
- Proceeding จำนวน 14 เรื่อง
2562
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความกลัวการหกล้มของผู้ป่วยสูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล (ผู้ร่วม)
2562
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (ผู้ร่วม)
2561
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความกลัวการหกล้มของผู้ป่วยสูงอายุ (ผู้ร่วม)
2561
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (ผู้ร่วม)
2561
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะสับสนเฉียบพลันหลังผ่าตัดในผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลัง (ผู้ร่วม)
2561
ภาระของผู้ดูแลชายที่ดูแลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ (ผู้ร่วม)
2561
ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการก้าวเดินและการทรงตัว ภาวะปลายประสาทเสื่อม และประสบการณ์การหกล้มกับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน (ผู้ร่วม)
2561
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ตามลำพัง (ผู้ร่วม)
2561
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (ผู้ร่วม)
2558
Relationship between Activities of Daily Living and Depression with Fear of Falling among Vietnamese Older Adults (ผู้ร่วม)
2557
ผลของการนวดหน้าท้องร่วมกับการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่ออาการท้องผูกในผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะนอนติดเตียง (ผู้ร่วม)
2555
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ของผู้สูงอายุชาย (ผู้ร่วม)
2554
ผลของการบูรณาการการวิจัย การฝึกปฏิบัติวิชาชีพพยาบาล และการเรียนการสอนเรื่อง โปรแกรมการก้าวเดินอย่างมั่นคงสำหรับผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในบ้านพักคนชรา (ชื่อแรก)
2554
ผลของโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันการหกล้มต่อการรับรู้ความสามารถตนเอง ความคาดหวังผลดีจากการปฏิบัติและพฤติกรรมการป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุที่ (ผู้ร่วม)
- Journal จำนวน 30 เรื่อง
2566
บทความวิจัย - Factors Associated with Fall Efficacy among Older Adult Patients Admitted in APrivate Hospital (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2566
บทความวิจัย - Associations between Death Preparation Behavior and Social Support, Attitude toward Death, Religious Beliefs, Age and Mortality Anxiety of Older Adults with End-Stage Renal Disease (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2566
บทความวิจัย - การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการด้วยตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพ ระดับความดันโลหิต ระดับน้ำตาลในเลือดและเส้นรอบเอวของผู้สูงอายุภาวะเมตาบอลิก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2566
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ต่อความสามารถในการเคลื่อนไหวข้อเข่า (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2566
บทความวิจัย - Associations between Fall Efficacy and Perceived Orthostatic Hypotension, Perceived Balance Ability, Fall Experiences and Antihypertensive Drugs among Thai Older Adults with Hypertension (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2566
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความมั่นใจในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันโดยไม่หกล้มของผู้สูงอายุโรคมะเร็งเต้านม (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2565
บทความวิจัย - Relationship between Health Belief Perception and Health Behavior of Older Adults with Coronary Artery Disease (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2565
บทความวิจัย - Factors Related to Fear of Falling among the Elderly with End-stage Renal Disease Undergoing Hemodialysis (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2565
บทความวิจัย - การศึกษานำร่องผลของโปรแกรมกระตุ้นศักยภาพสมองด้านการรู้คิดต่อการรู้คิด ในผู้สูงอายุที่มีภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยในชุมชน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2565
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาระของผู้ดูแลชายที่ดูแลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง จังหวัดสมุทรสาคร (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2563
บทความวิจัย - Factors Related to Health Behaviors of the Elderly with Recurrent Stroke (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2563
บทความวิจัย - ภาวะพฤฒพลังของผู้สูงอายุในชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - Effect of a Cognitive Stimulation Therapy Program on Cognitive Ability of Demented Older Adults (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความยืดหยุ่นของผู้สูงอายุโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - FACTORS RELATED TO RESILIENCE AMONG ELDERLY PATIENTS WITH END STAGE RENAL DISEASE (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้ป่วยสูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดแบบนัดล่วงหน้า (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - Factors Related to Caregiver Burden among Family Caregivers of Older Adults with Stroke in Hai Duong Vietnam (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมป้องกันโรคสมองเสื่อมของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - Factors related to fear of falling among community-dwelling older adults (ผู้ร่วม) [Scopus]
2559
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะท้องผูกในผู้สูงอายุโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - Factors related to successful aging among older adults in Danang Vietnam (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - Factors related to self-management behaviors in hypertensive older adults in Haiduong Province Vietnam (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมในการออกกำกังกายแบบโนราห์ประยุกต์ต่อระดับไกลโคไซเลทฮีโมโกลบินในผู้สูงอายุ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2558
บทความวิจัย - พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของนิสิตระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่ง (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2557
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้ตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการชะลอความก้าวหน้าของโรคไตเรื้อรังในผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคไต (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2556
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเตรียมตัวเพื่อเผชิญกับภาวะใกล้ตายและความตายของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดปัตตานี (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2554
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายรำไม้พลองป้าบุญมีแบบประยุกต์ร่วมกับทฤษฎีความสามารถตนเองต่อภาวะซึมเศร้าและสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2554
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลชลบุรี (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2554
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเฉพาะโรคและระดับความดันโลหิตในผู้สูงอายุ โรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
- บทความวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง
2555
บทความวิชาการ - การพยาบาลผู้สูงอายุที่สูญเสียการได้ยิน (ชื่อแรก)
 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน/คู่มือ