คณาจารย์/บุคลากร


รองศาสตราจารย์ ดร. นุจรี ไชยมงคล
Assoc. Prof. Dr. Nujjaree Chaimongkol


โทร : 038-102222
email : nujjaree@buu.ac.th

การศึกษา :
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) (พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยมหิดล
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
- Doctor of Philosophy, Ph.D. (Nursing) School of Nursing, Saint Louis University

ความเชียวชาญ :
     - การพยาบาลเด็ก

หัวข้อวิจัยที่เชี่ยวชาญและสนใจ:
     - การพยาบาลเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว
     - พัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
     - สัมพันธภาพระหว่างบิดามารดาและบุตร
     - Research methodology in nursing

ความเชี่ยวชาญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ:

โครงการวิจัย
ปี 2567
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการศึกษาสุขภาวะทางจิตใจ และการจัดการความเครียดของประชาชนไทยในยุคหลังโควิด-19 เพื่อรองรับวิถีชีวิตปกติใหม่ (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2567
ผลของโปรแกรมป้องกันการตกเป็นเหยื่อหรือผู้กระทำความรุนแรงต่อคู่สมรสที่บูรณาการกับสหวิชาชีพ: การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มชนิดมีกลุ่มควบคุม (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2566
ประสิทธิผลของโปรแกรมกลุ่มสติบำบัดที่มีผลต่อความเครียด การจงใจทำร้ายตนเอง และความตั้งใจเลิกเสพยาในชายไทยที่มีการใช้สารเสพติด (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2566
ผลของโปรแกรมการพัฒนาความเข้มแข็งทางจิตใจของวัยรุ่นตอนต้นที่อาศัยอยู่ในบ้านพักสำหรับเด็ก ในกรุงเทพปริมณฑล ประเทศไทย (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2564
การพัฒนาและทดสอบดัชนีชี้วัดการฟื้นคืนสู่สุขภาวะสำหรับผู้ใช้สารเสพติดในเขตภาคตะวันออก ประเทศไทย (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2562
การตรวจสอบความตรงและความเชื่อมั่นของแบบสอบถามการมีปฏิสัมพันธ์ทางวาจาและสังคมสำหรับนักศึกษาพยาบาลที่ให้การดูผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตฉบับภาษาไทย (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2558
โรค Metabolic syndrome ในเด็กวัยเรียนในเขคภาคตะวันออกของประเทศไทย: ความชุก และการติดตาม (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2557
โรค Metabolic syndrome ในเด็กวัยเรียนในเขคภาคตะวันออกของประเทศไทย: ความชุก และการติดตาม (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2556
พฤติกรรมสุขภาพในเด็กวัยเรียนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องความสุขในการทำงานของอาจารย์พยาบาล (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2552
ประสบการณ์ของบิดามารดาที่ลงนามยินยอมให้บุตรรับการผ่าตัด (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2552
สถานการณ์ ปัญหา ความต้องการ ศักยภาพ และการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเด็กของครอบครัว ในเขตจังหวัดชลบุรี (หัวหน้าโครงการฯ)
 
ผลงานวิจัย
- Proceeding จำนวน 20 เรื่อง
2562
Effectiveness of Interventions to Prevent Adolescent Pregnancy: An Integrated Review (ผู้ร่วม)
2562
The Effectiveness of Dyadic Care Management Programs of Informal Caregivers for Persons with Dementia on Well-being Outcomes: A Systematic Review (ผู้ร่วม)
2559
ผลของการจัดการพยาบาลแบบทีมต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตนด้านสุขภาพของมารดาที่มารับการผ่าตัดคลอด (ผู้ร่วม)
2557
Factors associated with self-care behaviors among school-age Children with Thalassemia in Thai Nguyen Viet Nam (ผู้ร่วม)
2557
Factors Associated with Mothers Perceived Quality of Life among Young Children with Pneumonia in Dhaka Bangladesh (ผู้ร่วม)
2557
ปัจจัยทำนายสัมพันธภาพระหว่างบิดาวัยรุ่นกับบุตรวัยทารก (ผู้ร่วม)
2557
อิทธิพลของพื้นอารมณ์ของเด็ก สัมพันธภาพระหว่างผู้ดูแลกับเด็กและภาพแบบการเลี้ยงดูที่มีต่อความวิตกกังวลในเด็กวัยก่อนเรียนที่มารับบริการในศูนย์เลี้ยงเด็กกลางวัน (ผู้ร่วม)
2556
อิทธิพลของรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู การสื่อสารทางเพศ และการเฝ้าสังเกตของบิดามารดาที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นตอยต้น (ผู้ร่วม)
2556
ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองในการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนด (ผู้ร่วม)
2556
ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อความสามารถของมารดาในการล้างจมูกบุตรป่วยที่มีน้ำมูกคั่งค้าง (ผู้ร่วม)
2556
ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของมารดาต่อความสามารถในการดูแลบุตรที่มีภาวะชักจากไข้สูง (ผู้ร่วม)
2556
ปัจจัยทำนายพฤติกรรมทางสังคมในเด็กวัยก่อนเรียนที่รับบริการในศูนย์เลี้ยงเด็กในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดชลบุรี (ผู้ร่วม)
2555
ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจมารดาต่อความสามารถของมารดาในการดูแลทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยมากในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด (ผู้ร่วม)
2554
ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณความเครียดทางกายภาพกับพฤติกรรมความเครียดในทารกคลอดก่อนกำหนดที่ได้รับการเจาะเลือดทางหลอดเลือดดำ (ผู้ร่วม)
2554
Parenting stress among Vietnamese mothers of young children with acute illness (ผู้ร่วม)
2554
ความเครียดและพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของวัยรุ่นในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (ผู้ร่วม)
2553
การเปรียบเทียบความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของเด็กป่วยด้วยโรคเรื้อรังและพี่น้อง (ผู้ร่วม)
2553
ประสบการณ์ของบิดามารดาในการลงนามยินยอมให้บุตรรับการรักษาโดยการทำหัตถการ (ผู้ร่วม)
2553
ผลของการฟังดนตรีไทยบรรเลงต่อพฤติกรรมอารมณ์และระยะเวลาการนอนหลับของทารก (ผู้ร่วม)
2550
QUALITY OF LIFE AMONG VIETNAMESE SCHOOL-AGE CHILDREN WITH ASTHMA (ผู้ร่วม)
- Journal จำนวน 124 เรื่อง
2567
บทความวิจัย - Feasibility Testing of Neurobic Exercise Intervention in Older Adults with Mild Cognitive Impairment (ผู้ร่วม) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 4]
2567
บทความวิจัย - Effects of a phone-based support program for women with breast cancer undergoing chemotherapy: A pilot study. (ชื่อหลัก) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 2]
2567
บทความวิจัย - Effects of the mindfulness program for male substance abusers in Thailand on stress, deliberate self-harm, and drug abstinence intention: A repeated-measure design (ชื่อหลัก) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 3]
2566
บทความวิจัย - Effectiveness of Individual and Family Self-Management Combined mHealth Program for People with Stage 3 Chronic Kidney Disease: A Randomized Controlled Trial (ผู้ร่วม) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 3]
2566
บทความวิจัย - Stress and Coping Strategies among Frontline Nurses during the COVID-19 Pandemic in Vietnam (ผู้ร่วม) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 4]
2566
บทความวิจัย - Effectiveness of neurobic exercise program on memory performance in community-dwelling older adults with mild cognitive impairment: A randomized controlled crossover trial (ผู้ร่วม) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 4]
2566
บทความวิจัย - Learning Styles and Perceived Academic Self-Efficacy Among Nursing Students (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2566
บทความวิจัย - Effectiveness of a School-Based Pregnancy Prevention Intervention for Female Teenagers and Their Boyfriends: A Randomized Controlled Trial (ชื่อหลัก) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 1]
2566
บทความวิจัย - Integrative Stress Reduction Program for Family Caregivers of Persons with Advanced Dementia: A Randomized Controlled Tria (ชื่อหลัก) [SJR ลำดับควอไทล์ที่ 2]
2565
บทความวิจัย - Relationships between caregiving stress and sleep quality among family caregivers of older adults with dementia in Thailand (ชื่อหลัก) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 4]
2565
บทความวิจัย - An Integrative Stress Reduction Program for Family Caregivers of Persons With Advanced Dementia: A Pilot Study (ชื่อหลัก) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 2]
2565
บทความวิจัย - A Causal Model of Health-Related Quality of Life Among Lung Cancer Patients Undergoing Chemotherapy (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2565
บทความวิจัย - Effects of A School-Based Pregnancy Prevention Program on Sexual Health Literacy, Pregnancy Prevention Behavior and Sexual Risk Behavior among Female Teenagers and Their Boyfriends: A Pilot Study (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2565
บทความวิจัย - Prevalence of Deliberate Self-harm among Thai Adolescents and Associated Factors: Implications for Gatekeepers (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2565
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายพฤติกรรมข่มเหงรังแกผู้อื่นในเด็กวัยเรียนตอนปลาย (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2565
บทความวิจัย - Effectiveness of a Family Management Intervention Program among Families of Children with Autism: A Randomized Controlled Trial (ชื่อหลัก) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 3]
2565
บทความวิจัย - A Structural Equation Modeling of Cultural Competence among Thai Nurses. (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2565
บทความวิจัย - Testing the Feasibility of a Nursing Intervention Focusing on Family Management for Caregivers of Children with Autism (ชื่อหลัก) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 4]
2564
บทความวิจัย - การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนแอนดรอยด์: ผลของการให้ความรู้ผ่านแอปพลิเคชั่นในการดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลตามวิถีมุสลิม (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2564
บทความวิจัย - A Structural Equation Model of Attachment between Adolescent Mothers and Their Own Mothers (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2564
บทความวิจัย - A Family-Based Behavioral Counseling Program in School-aged Children with Obesity: A Pilot Study (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2564
บทความวิจัย - Prevalence of Workplace Bullying Among Senior Registered Nurses (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2564
บทความวิจัย - Effects of Grandmother Language Intervention on Grandmothers’ Knowledge and Language Development of Toddlers (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2564
บทความวิจัย - การศึกษานำร่องการสนับสนุนการจัดการตนเองในหญิงวัยกลางคนที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2564
บทความวิจัย - โมเดลเชิงสาเหตุของความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้เป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2564
บทความวิจัย - ช่วงเวลาการฟื้นตัวของชีวิต: ประสบการณ์การฟื้นคืนสู่สุขภาวะในเยาวชนชายที่ได้รับการบำบัดยาเสพติด (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2564
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะมารดาโดยใช้สื่อผ่านสมาร์ทโฟนต่อพฤติกรรมของมารดาในการดูแลบุตรป่วยโรคปอดอักเสบ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2564
บทความวิจัย - Factors affecting resilience among early adolescents living in homes for children: A model testing. (ชื่อหลัก) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 1]
2564
บทความวิจัย - A self-management support intervention on knee functional status and health-related quality of life among middle-age women: A randomized controlled trial (ชื่อหลัก) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 1]
2564
บทความวิจัย - Improving Health Literacy using the Health Education and Health Empowerment Program in Thai Adults with Uncontrolled Hypertension: A Randomized Controlled Trial (ผู้ร่วม) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 3]
2564
บทความวิจัย - Translation and Testing of the Verbal and Social Interaction for Nursing Students Questionnaire in Thailand (ชื่อแรก) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 4]
2564
บทความวิจัย - Feasibility of the Motivational Interview based Adherence Therapy (MIAT) with Family Support Program to Promote Medication Adherence for Persons with Schizophrenia (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2564
บทความวิจัย - Resilience in Early Adolescents Living in Homes for Children and Its Predictors (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2564
บทความวิจัย - Relationships between Family Quality of Life and Burden among Family Caregivers of Children with Autism in Vietnam (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2564
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายการจงใจทำร้ายตนเองในวัยรุ่นไทย (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2564
บทความวิจัย - ประสบการณ์ของผู้ดูแลเด็กในการป้องกันโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็กก่อนวัยเรียน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2564
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อความสามารถในการดูแลเด็กป่วยวิกฤตที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2563
บทความวิจัย - การศึกษาความเป็นไปได้ของกิจกรรมความไวในการตอบสนองของบิดามารดาต่อสัมพันธภาพและความสามารถตนเองของมารดาและบิดาของทารกเกิดก่อนกำหนด (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2563
บทความวิจัย - การพัฒนารูปแบบการดูแลและติดตามทารกเกิดก่อนกำหนดหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2563
บทความวิจัย - พฤติกรรมของมารดาในการส่งเสริมการเล่นในเด็กป่วยวัยก่อนเรียนที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2563
บทความวิจัย - Factors Predicting the Evidence-Based Practice Implementation for Postpartum Hemorrhage Management among Intrapartum-Nurses in Community Hospitals (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2563
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายภาระของผู้ดูแลเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2563
บทความวิจัย - Factors Predicting the Evidence-Based Practice Implementation for Postpartum Hemorrhage Management among Intrapartum-Nurses in Community Hospitals (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2563
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารในเด็กวัยก่อนเรียน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2563
บทความวิจัย - Effects of the Parental Sensitivity Intervention Among Mothers and Fathers of Preterm Infants: A Quasi-Experimental Study (ผู้ร่วม) [Scopus]
2562
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการยืนหยัดเผชิญวิกฤตของผู้สูงอายุโรคเรื้อรังในชุมชน: การทดสอบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - Prevalence of depression and its associated factors among persons with chronic medical illness in Bhutan (ผู้ร่วม) [SJR ลำดับควอไทล์ที่ 2]
2562
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแลและติดตามทารกเกิดก่อนกำหนดหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้ตลอดชีวิต คุณลักษณะของงานกับความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดชลบุรี (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - Factors Associated with Mothers’ Perceived Quality of Life among Young Children with Pneumonia in Dhaka Bangladesh (ผู้ร่วม) [Google Scholars]
2562
บทความวิจัย - ผลของการใช้หุ่นนิ้วมือหรรษาประกอบการเล่านิทานต่อความกลัวการพ่นยาฝอยละอองในเด็กวัยก่อนเรียน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - ความคิดฆ่าตัวตายในวัยรุ่นและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - ปัจจัยด้านครอบครัวที่มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารในเด็กวัยก่อนเรียน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความทุกข์ทรมานของบิดํามารดาที่มีบุตรเป็นโรคมะเร็ง (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - Predicting Factors of Depression among Persons with Chronic Medical Illness in Bhutan (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายการมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลเด็กป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวที่ได้รับยาเคมีบำบัด (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - ประสบการณ์การเป็นแม่ของวัยรุ่นตอนต้นชาวไทย (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - สัมพันธภาพระหว่างมารดากับบุตรวัยหัดเดินที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - Effects of the Solution-Focused Group Intervention on Recovery Process among Thai Male Youth Substance Abusers (ผู้ร่วม) [Google Scholars]
2561
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายการมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลทารกแรกเกิดตัวเหลืองที่ได้รับกำรรักษาด้วยการส่องไฟ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - ภาพลักษณ์ของพยาบาลตามการรับรู้ของผู้ใช้บริการที่แผนกผู้ป่วยนอก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขของนักศึกษาพยาบาลในมหาวิทยาลัยเอกชน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - อิทธิพลของทักษะชีวิตที่มีต่อภาวะสุขภาพจิตในวัยรุ่นตอนต้น (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสบการณ์อาการความดันโลหิตตกจากการเปลี่ยนอิริยาบถในผู้สูงอายุชาวไทยที่มีภาวะความดันโลหิตสูง (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - การเสริมสร้างกระบวนการฟื้นคืนสภาพด้วยกลุ่มบำบัดที่เน้นการหาทางออกในเยาวชนชายไทยที่ใช้สารเสพติด : การศึกษานำร่อง (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ความสัมพันธ์ระหว่างการทำหน้าที่ของครอบครัวกับทักษะชีวิตของเด็กพิเศษที่มีความบกพร่องด้านบุคลิกภาพ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ภาพลักษณ์พยาบาลเชิงวิชาชีพตามการรับรู้ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคตะวันออก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ปัญหาและความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - อิทธิพลของพื้นอารมณ์ที่มีต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารในเด็กวัยเรียน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - PERCEPTIONS OF NEWLY REGISTERED THAI NURSES ABOUT WORKPLACE BULLYING (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - RELATIONSHIPS BETWEEN CHILDHOOD FEVER MANAGEMENT OF BHUTANESE PARENTS AND THEIR KNOWLEDGE ATTITUDE AND PERCEIVED SELF-EFFICACY (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - Suicidal Ideation among Thai Adolescents: An Empirical Test of a Causal Model (ผู้ร่วม) [Scopus]
2560
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายการคิดฆ่าตัวตายในวัยรุ่นชาวไทย (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - The Prevalence of Suicidal Ideation among High School Students in Thailand and Its Potential Related Risk Factors (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอาการภูมิแพ้ของเด็กวัยเรียนโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของมารดาในการส่งเสริมการเล่นแก่บุตรวัยก่อนเรียน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของมารดาในการป้องกันโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็กวัยก่อนเรียน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - ประสิทธิผลของโปรแกรมที่มุ่งเน้นบิดามารดาในการปรับปรุงพฤติกรรม การรับประทานอาหาร รูปแบบการรับประทานอาหาร และค่าดัชนีมวลกายของเด็กวัยก่อนเรียน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - RELATIONSHIPS BETWEEN CHILD TEMPERAMENT AND EATING BEHAVIORS IN VIETNAMESE SCHOOL-AGE CHILDREN (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถตนเองของผู้ดูแลต่อคุณภาพชีวิตทารกเกิดก่อนกำหนดมุสลิมในจังหวัดนราธิวาส (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพจิตในตำรวจชั้นประทวน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - Comparison Between Actual and Preferred Participation in the Care Among Parents of Hospitalized Children in Vietnam (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - Relationships between Protective Factors and Mental Health of Adolescents in Mongar, Bhutan (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - ภาพลักษณ์พยาบาลเชิงวิชาชีพตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการทางภาษาในเด็กวัยเตาะแตะ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - Factors associated with maternal perception of health related quality of life of Vietnamese preschoolers with acute lymphoblastic leukemia (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - Factors associated with maternal behavior in prevention of hand foot and mount disease in young children Vietnam (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - นิเวศวิทยาครอบครัว : ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อพัฒนาการเด็กวัยเตาะแตะ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2557
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายความสุขในการทำงานของอาจารย์พยาบาล (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2557
บทความวิจัย - Health behaviors, family and social factors among late school-age children in Thailand (ชื่อหลัก)
2557
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการโอบกอดร่วมกับการอ่านอัลกุรอานของมารดามุสลิมต่อการเจริญเติบโตของทารกคลอดก่อนกำหนดและความผูกพันรักใคร่ระหว่างมารดา-ทารก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2557
บทความวิจัย - อิทธิพลของความผูกพันรักใคร่ระหว่างมารดา-ทารก ที่มีต่อการเจริญเติบโตของทารกเกิดก่อนกำหนดในหออภิบาลแรกเกิดโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2557
บทความวิจัย - พฤติกรรมสุขภาพในเด็กวัยเรียนและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2557
บทความวิจัย - การตรวจสอบความตรงและความเชื่อมั่นของแบบวัดพื้นอารมณ?เด็กวัยเรียนฉบับภาษาไทย (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2557
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อความมั่นใจในความสามารถของมารดาในการล้างจมูกบุตรป่วยที่มีน้ำมูกคั่งค้าง (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2557
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายพฤติกรรมทางสังคมในเด็กวัยก่อนเรียนที่รับบริการในศูนย์เลี้ยงเด็ก ในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดชลบุรี (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2557
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของมารดาต่อความสามารถในการดูแลบุตรที่มีภาวะชักจากไข้สูง (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2557
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจผู้ดูแลเด็กต่อความสามารถและความรู้สึกเป็นภาระในการดูแลเด็กสมองพิการ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2557
บทความวิจัย - ประสบการณ์ของมารดาในการจัดการเมื่อบุตรมีภาวะไข้ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2557
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายความเครียดในการเป็นมารดาวัยรุ่นที่มีบุตรคนแรกวัยทารก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2557
บทความวิจัย - Association between Selected Family and Social Factors and Health Behavior of School-age Children in Thailand (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 3]
2556
บทความวิจัย - ความเครียดและพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของวัยรุ่นในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2555
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการของบิดามารดาเมื่อเด็กมีภาวะไข้ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2555
บทความวิจัย - Eating Habits, Physical Activity, and Their Associated Factors among Vietnamese School Children (ผู้ร่วม)
2554
บทความวิจัย - ประสบการณ์ของบิดามารดาที่ลงนามยินยอมให้บุตรรับการผ่าตัด (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2554
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการฝึกกิจกรรมโยคะต่อความฉลาดทางอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กวันก่อนเรียน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2554
บทความวิจัย - ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลทารกแรกเกิดป่วยกับคุณภาพการพยาบาลตามการรับรู้ของผู้ปกครอง (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2554
บทความวิจัย - ผลของการให้ดูดนมมารดาอย่างมีแบบแผนต่อความปวดจากการเจาะเลือดในทารกแรกเกิด (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2554
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการปรับตัวของเด็กวัยก่อนเรียนที่รับบริการในศูนย์เลี้ยงเด็กกลางวัน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2554
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กป่วยที่รับการรักษาในโรงพยาบาล (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2554
บทความวิจัย - ผลของการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อพฤติกรรมของกมารดาในการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนด (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2554
บทความวิจัย - ผลของการฟังดนตรีไทยบรรเลงต่อพฤติกรรมอารมณ์และระยะเวลาการนอนหลับของทารก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2554
บทความวิจัย - ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพกับความกลัวการผ่าตัดในเด็กวัยเรียน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2553
บทความวิจัย - การศึกษาการเห็นคุณค่าในตนเองของนิสิตพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2553
บทความวิจัย - การทดสอบคุณสมบัติของโปรแกรมวัดพัฒนาการสมองในกลุ่มตัวอย่างเด็กไทย (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2553
บทความวิจัย - อิทธิพลของการสนับสนุนของคู่สมรสและการทำหน้าที่ของครอบครัวที่มีต่อความไวในการตอบสนองสื่อสัญญาณทารกของมารดาวัยรุ่น (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2553
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อความสามารถของมารดาในการดูแลบุตรป่วยโรคหอบหืด (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2552
บทความวิจัย - ภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นที่บิดามารดาเสียชีวิตจากโรคเอดส์ (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2552
บทความวิจัย - ความคิดเห็นของผู้ดูแลเด็ก พยาบาลและแพทย์ เกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วยเด็ก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2552
บทความวิจัย - ความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังกับภาวะของครอบครัวผู้ดูแล (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2552
บทความวิจัย - ความสัมพันธ์ระหว่างการทำหน้าที่ของครอบครัวกับคุณภาพชีวิตคนพิการ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2552
บทความวิจัย - การรับรู้ของมารดาที่นำบุตรมารับการดูแลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2552
บทความวิจัย - ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดของบิดามารดากับสัมพันธภาพระหว่างบิดามารดาและผู้ป่วยที่รับการรักษาในหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2551
บทความวิจัย - อิทธิพลของการสนับสนุนจากสังคม การสนับสนุนจากครอบครัวและพฤติกรรมการเผชิญปัญหาของครอบครัวที่มีต่อภาระของครอบครัวในการดูแลเด็กพิเศษ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
- บทความวิชาการ จำนวน 0 เรื่อง
 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน/คู่มือ