เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

คณะกรรมการวิจัยประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย จูลเมตต์
Assoc. Prof. Dr.Pornchai Jullamateประธานกรรมการ

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ
ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนทุนวิจัยนวัตกรรม โปรแกรมที่ ๑๕ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้าน การพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
ที่ปรึกษา

ทพ.จเร วิชาไทย
ผู้จัดการงานวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา
Prof. Dr.Darawan Thapinta

รองประธานกรรมการ

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ
Assoc. Prof. Dr.Chanandchidadussadee Toonsiri

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี
Assoc. Prof. Dr.Tatirat Tachasuksri

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ภรภัทร เฮงอุดมทรัพย์
Assoc. Prof. Dr.Pornpat Hengudomsub

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ วัฒนสินธุ์
Assoc. Prof. Dr.Duangjai Vatanasin

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารี กังใจ
Asst. Prof. Dr.Waree Kangchai

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ พูลทวี
Asst. Prof. Dr.Patcharin Poonthawe

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนารถ สารพัด
Asst. Prof. Dr.Photjanart Sarapat

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิชา พลพินิจ
Asst. Prof. Dr.Panicha Ponpinij

กรรมการ

นายนฤมิตร์ รอดโสภา
Mr.Naruemit Rodsopa

กรรมการและเลขานุการ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th
ประเมินผลเว็บไซต์

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University