แบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม

ทุนวิจัย Fundamental Fund : FF

แบบฟอร์มเอกสารการดำเนินงานทุน Fundamental Fund : FF
# แบบฟอร์ม ไฟล์ Word ไฟล์ PDF ไฟล์ Excel
1 สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย เงินรายได้คณะพยาบาล - -
2 กรอบเวลาในการติดตามความก้าวหน้าโครงการ - -
3 แบบรายงานความก้าวหน้า -
4 แนวทางการจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ -
5 รายงานการเงิน -
ตัวอย่างเอกสารการดำเนินงาน ทุนวิจัย Fundamental Fund : FF
# แบบฟอร์ม ไฟล์ Word ไฟล์ PDF ไฟล์ Excel
1 บันทึกข้อความ_ขอส่งสัญญารับทุน FF -
2 บันทึกข้อความ_ส่งรายงานความก้าวหน้าการวิจัย ทุน FF -
3 บันทึกข้อความ_ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ทุน FF -
4 บันทึกข้อความ_ขอขยายเวลาดำเนินโครงการวิจัยทุน FF -
5 บันทึกข้อความ_ส่งผลงานตีพิมพ์ทุน FF -

ทุนวิจัย เงินรายได้ส่วนงาน

แบบฟอร์มเอกสารการดำเนินงาน ทุนวิจัยเงินรายได้ส่วนงาน
# แบบฟอร์ม ไฟล์ Word ไฟล์ PDF ไฟล์ Excel
1 สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย เงินรายได้คณะพยาบาล - -
2 กรอบเวลาในการติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย (Time Frame) - -
3 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย -
4 แบบฟอร์มขอขยายเวลาดำเนินโครงการวิจัย -
5 แบบฟอร์มการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ -
ตัวอย่างเอกสารการดำเนินงาน ทุนวิจัยเงินรายได้ส่วนงาน
# แบบฟอร์ม ไฟล์ Word ไฟล์ PDF ไฟล์ Excel
1 ตัวอย่างบันทึกข้อความ_ส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้คณะฯ -
2 ตัวอย่างบันทึกข้อความ_ขอส่งรายงานความก้าวหน้างานวิจัย -
3 ตัวอย่างบันทึกข้อความ_ขอส่งใบตอบรับลงตีพิมพ์ในวารสาร -
4 ตัวอย่างบันทึกข้อความ_ขอส่งหนังสือรับรองการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ -
5 ตัวอย่างบันทึกข้อความ_ขอขยายเวลาการดำเนินงานวิจัย -
6 ตัวอย่างบัญชี - -

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th
ประเมินผลเว็บไซต์

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University