หลักสูตร

หลักสูตร

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (นิสิตรหัส 64-68)


หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต


หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)


ปฏิทินงานการศึกษาปริญญาตรี

ปฏิทินงานการศึกษาปริญญาตรี

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม

 

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

แผนการเรียนการสอน

แผนการเรียนการสอน

ตารางสอนระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาไทย) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

- กำหนดการเปิด-ปิด ภาคเรียน, วันหยุดต่าง ๆ และ กำหนดการส่งผลการเรียน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

- แผนการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

   - ชั้นปีที่ 1 (รหัส 65)

   - ชั้นปีที่ 2 (รหัส 64)

   - ชั้นปีที่ 3 (รหัส 63)

   - ชั้นปีที่ 4 (รหัส 62)

- ตารางสอน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

   - ชั้นปีที่ 1 (รหัส 65)

   - ชั้นปีที่ 2 (รหัส 64)

   - ชั้นปีที่ 3 (รหัส 63)

   - ชั้นปีที่ 4 (รหัส 62)

- รายชื่อนิสิตระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาไทย) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

   - ชั้นปีที่ 1 (รหัส 65)

   - ชั้นปีที่ 2 (รหัส 64)

     -สำหรับเรียนทฤษฎี

     -สำหรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   - ชั้นปีที่ 3 (รหัส 63)

     -สำหรับเรียนทฤษฎี

     -สำหรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   - ชั้นปีที่ 4 (รหัส 62)

     -สำหรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

- กำหนดการสอบกลางภาค การสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 ชั้นปีที่ 1-4

กำลังปรับปรุง....


 

ตารางสอนระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาภาษาอังกฤษ) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

- แผนการศึกษาสำหรับนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

   -แผนการเรียน หลักสูตร EP ปี 2

   -แผนการเรียน หลักสูตร EP ปี 3

   -แผนการเรียน หลักสูตร EP ปี 4

-ตารางการจัดการเรียนการสอน สำหรับนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสุตรภาษาอังกฤษ)

   -ชั้นปี 2

     -รายวิชาทฤษฎี

   -ชั้นปี 3

     -รายวิชาทฤษฎี

     -รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   -ชั้นปีที่ 4

     -รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

-รายชื่อนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

   -ชั้นปี 2 (รหัส 64)

   -ชั้นปี 3 (รหัส 63)

   -ชั้นปี 4 (รหัส 62)

   -ชั้นปี 5 (รหัส 61) *กรณีเรียนเพื่อปรับผลการเรียน*

กำลังปรับปรุง....


 

ระบบอุธรณ์ร้องทุกข์

ระบบอุธรณ์ร้องทุกข์

ระบบข้อมูลฝ่ายการศึกษาปริญญาตรี

ระบบข้อมูลฝ่ายการศึกษาปริญญาตรี

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th
ประเมินผลเว็บไซต์

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University