กิจกรรมเด็ก

กิจกรรมเด็ก

     ศูนย์วิจัยและปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดกิจกรรมให้กับเด็กในลักษณะเตรียมความพร้อม ส่งเสริมพัฒนาการ และการเรียนรู้ของเด็กให้เหมาะสมตามวัยและหลักวิชาการ
การตรวจสุขภาพ/ การส่งเสริมพัฒนาการ
มีการควบคุมรักษาความสะอาดอุปกรณ์ และเครื่องใช้อย่างเข้มงวด นอกจากนั้นยังมีบริการด้านสุขภาพ ดังนี้
1. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และประเมินพัฒนาการเด็ก พร้อมทั้งบันทึกลงในแฟ้มประวัติทุกเดือน
2. บริการตรวจสุขภาพเด็กโดยกุมารแพทย์ทุก 6 เดือน
3. บริการตรวจสุขภาพฟันทุก 6 เดือน
4. ในกรณีเจ็บป่วย จะได้รับการปฐมพยาบาลจากพยาบาล

กิจกรรมตามประเพณีวัฒนธรรมไทย

วันสงกรานต์
วันไหว้ครู
วันแม่แห่งชาติ
วันพ่อแห่งชาติ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th
ประเมินผลเว็บไซต์

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University