การรับสมัคร

การรับสมัคร

หลักเกณฑ์การรับเด็ก

1. รับเด็กอายุระหว่าง 3 เดือน ถึง 4 ปี
2. รับเลี้ยงเด็กปกติ คือ เด็กที่ไม่มีความพิการหรือบกพร่องทางด้านร่างกายและจิตใจที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ
3. รับสมัครตามลำดับก่อน - หลังจนครบตามจำนวนที่ทางศูนย์ฯ กำหนดไว้

การสมัคร

ยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มของศูนย์วิจัยและปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมเอกสารประกอบ ดังนี้
1. สำเนาสูติบัตร 1 ใบ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
3. รูปถ่ายของเด็ก ไม่จำกัดขนาด เห็นหน้าชัดเจน จำนวน 3 รูป
4. รูปถ่ายของผู้ที่จะรับ - ส่งเด็ก 3 คน เห็นหน้าชัดเจน ขนาดสองนิ้ว คนละ 2 รูป

การรับ - ส่งเด็ก

ศูนย์วิจัยและปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย บูรพา เปิดทำการในวันราชการ ระหว่างเวลา 08.00 น. - 17.00 น. ผู้ปกครองสามารถมาส่งและรับเด็กภายในช่วงเวลาดังกล่าว

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th
ประเมินผลเว็บไซต์

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University