วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์
1. วิจัยเกี่ยวกับการดูแลเด็กเล็กของคณาจารย์และนิสิตบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะฯหรือสาขาวิชาอื่น ๆ ทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัยบูรพา
2. ให้บริการดูแลเด็กเล็ก โดยเน้นด้านการส่งเสริมสุขภาพ การเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กเล็ก ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา และจิตสังคม
3. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตพยาบาลทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา และสาขาที่เกี่ยวข้อง
พันธกิจ
1. วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการดูแลเด็กเล็ก
2. ให้บริการวิชาการด้านการดูแลเด็กเล็ก และพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากร/ เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลเด็กเล็ก
3. เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการดูแลเด็กเล็กแก่นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th
ประเมินผลเว็บไซต์

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University