รายละเอียด

รายละเอียด

ศูนย์วิจัยและปฏิบัติการเพิ่อการเรียนรู้และพัฒนาเด็กเล็ก
เป็นการส่งเสริมสุขภาพและของครอบครัวนับเป็นสิ่งสำคัญในภาวะสังคมปัจจุบัน ซึ่งต้องเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก ต้องวางรากฐานในการพัฒนาเด็ก ทั้งด้านร่างกาย จิตสังคม บุคลิกภาพ และสติปัญญา ดังนั้นการอบรมเลี้ยงดูในวัยเด็กจึงต้องใช้ผู้อบรมเลี้ยงดูที่มีความรู้ความสามารถเข้าใจเด็กทั้งด้านชีวจิตสังคม และวิธีเสริมพัฒนาการเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาได้มองเห็นปัญหา และความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดตั้งโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2540
การติดต่อสื่อสารระหว่างศูนย์เด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครองเปรียบเสมือนมีลูกคนเดียวกัน ซึ่งให้ความรัก ความอบอุ่น ความปลอดภัย สุขสบาย อย่างเต็มความสามารถ และให้เด็กได้มีพัฒนาการเหมาะสมกับวุฒิภาวะ ดังนั้นความใกล้ชิดและการติดต่อสื่อสารระหว่าง ผู้ปกครองกับศูนย์ฯ จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ปกครองสามารถสื่อสารกับทาง ศูนย์ฯ ได้ดังต่อไปนี้
1. ผู้ปกครองสามารถพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูล หรือปัญหา ของเด็กกับประธานศูนย์ฯ ตลอดจนผู้ดูแลได้เสมอ อาจเป็นในช่วงเวลารับ - ส่งเด็ก หรือเวลาอื่นที่สะดวก
2. เมื่อพบว่าเด็กมีปัญหาที่จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือแก้ไขจากทางบ้าน ศูนย์ฯ อาจเชิญผู้ปกครองมาอภิปรายปัญหาของเด็ก เพื่อร่วมมือกันหาลู่ทางแก้ไขต่อไป
3. ผู้ปกครองสามารถเสนอแนะการดำเนินงานของศูนย์ฯ ได้
4. ขอความกรุณาผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการกรอกข้อมูลเกี่ยวกับเด็กในสมุดประจำตัวเด็ก และส่งให้ครูพี่เลี้ยงเด็กในเวลาที่มาส่งเด็ก
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ศูนย์วิจัยและปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เลขที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ 038-102222 ต่อ 2859 โทรสาร 038-393476
หลักการและเหตุผล
แนวโน้มบทบาทของพยาบาลในปัจจุบันเน้นการส่งเสริมสุขภาพ โดยเฉพาะการส่งเสริมสุขภาพของครอบครัว โดยเริ่มตั้งแต่ในวัยเด็ก ซึ่งต้องวางรากฐานในการพัฒนาเด็กทั้งทางด้านร่างกาย จิตสังคม บุคลิกภาพ และสติปัญญา การอบรมเลี้ยงดูเด็กจึงจำเป็นต้องมีผู้อบรมเลี้ยงดูที่มีความรู้ความสามารถที่เข้าใจเด็กทั้งทางด้านชีว – จิต - สังคม (Bio – psycho - social) และวิธีส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

เนื่องจากในปัจจุบันบิดามารดาและผู้ปกครองส่วนใหญ่ต้องทำงานนอกบ้าน เวลาในการอบรมเลี้ยงดูเด็กมีน้อยลง และบางรายต้องทิ้งเด็กอยู่บ้านตามลำพังกับพี่เลี้ยงที่ขาดความรู้ความสามารถในการดูแลเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เล็งเห็นปัญหา ความต้องการ และความจำเป็นจึงได้จัดตั้งโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้น และปรับเปลี่ยนเป็นโครงการศูนย์วิจัยและปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาการเด็กเล็ก เพื่อให้สอดคล้องและตอบสนองต่อนโยบายหลักของมหาวิทยาลัย

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th
ประเมินผลเว็บไซต์

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University