แบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม

 

นักศึกษา

# รายการ ไฟล์แก้ไข ไฟล์ PDF
1. แบบฟอร์ม ขออนุญาตดูคะแนน -
2. แบบฟอร์ม การลาหยุดเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ -
3. แบบฟอร์ม ขออนุญาตลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรี -
4. แบบฟอร์ม ขออนุญาตย้ายกลุ่มเรียน -
5. แบบฟอร์ม ขออนุญาต -

การเตรียมความพร้อมในการเป็นอาจารย์ผู้สอนใหม่

# รายการ ไฟล์แก้ไข ไฟล์ PDF
1. แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ขอรับการเตรียมความพร้อมในการเป็นอาจารย์ผู้สอนใหม่
2. แบบฟอร์ม วช.-01 แบบการเตรียมความพร้อมในการเป็นอาจารย์ผู้สอนใหม่
3. แบบฟอร์ม วช.-02 แบบรายงานบันทึกกิจกรรมและความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมด้านการเรียนการสอน
4. แบบฟอร์ม วช.-03 แบบประเมินผลการเตรียมความพร้อมในการเป็นอาจารย์ผู้สอนใหม่ โดยตนเอง
5. แบบฟอร์ม วช.-04 แบบประเมินผลการเตรียมความพร้อมในการเป็นอาจารย์ผู้สอนใหม่ โดยอาจารย์พี่เลี้ยง

TQF 3, 4 FON BUU TEMPLATE

ภาษาไทย (Thai version)
# รายการ ไฟล์แก้ไข ไฟล์ PDF ตัวอย่าง ขั้นตอน
1. TQF 3 FON BUU TEMPLATE - -
2. TQF 4 FON BUU TEMPLATE - -
ภาษาอังกฤษ (English version)
# รายการ ไฟล์แก้ไข ไฟล์ PDF ตัวอย่าง ขั้นตอน
1. TQF 3 FON BUU TEMPLATE - -
2. TQF 4 FON BUU TEMPLATE - -

โครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางคลินิกของอาจารย์พยาบาล (Faculty practice)

# รายการ ไฟล์ Word ไฟล์ PDF
1. วชFP01
2. วชFP02

การเสนอเปิดรายวิชา/ ชุดวิชา/ short course เพื่อสะสมในระบบคลังหน่วยกิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

# รายการ ไฟล์ Word ไฟล์ PDF
1. BUU-CBS 001 -
2. BUU-CBS 002 -
3. BUU-CBS 003 -

อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตระดับปริญญาตรี

# รายการ ไฟล์ Word ไฟล์ PDF
1. แบบบันทึกการให้คำปรึกษานิสิต
2. แบบรายงานปัญหานิสิต และการติดตามปัญหา
3. กำหนดเวลาให้คำปรึกษาแก่นิสิต
4. บันทึกข้อความ เรื่องขอคืนนิสิตในที่ปรึกษา

แผนการสอนรายวิชาปฏิบัติ

# รายการ ไฟล์ Word ไฟล์ PDF
1. แบบฟอร์มแผนการสอน รายวิชาปฏิบัติ
2. แบบฟอร์มแผนการสอน รายวิชาทฤษฎี

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th
ประเมินผลเว็บไซต์

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University