หลักสูตร

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 (นิสิตรหัส 64-68)


หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต


หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) พ.ศ.2561


หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) พ.ศ.2566


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th
ประเมินผลเว็บไซต์

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University