คณาจารย์/บุคลากร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พจนารถ สารพัด
Asst. Prof. Dr. Photjanart Sarapat


โทร : 038-102889
email : photjanart@buu.ac.th

การศึกษา :
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา
- การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) (จิตวิทยาพัฒนาการ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
- Doctor of Philosophy (Ph.D.) (Nursing Science) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเชียวชาญ :
     - การพยาบาลเด็ก

หัวข้อวิจัยที่เชี่ยวชาญและสนใจ:
     - การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

ความเชี่ยวชาญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ:
     - Health crisis

โครงการวิจัย
ปี 2561
ประสบการณ์การมีส่วนร่วมของบิดาในการดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดที่เข้ารับการรักษาในหอทารกแรกเกิดป่วย (หัวหน้าโครงการฯ)
 
ผลงานวิจัย
- Proceeding จำนวน 0 เรื่อง
- Journal จำนวน 14 เรื่อง
2567
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมป้องกันโรคอ้วนและน้าหนักตัวของเด็กวัยเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2566
บทความวิจัย - ประสบการณ์การมีส่วนร่วมของบิดาในการดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดที่เข้ารับการรักษาในหอทารกแรกเกิดป่วย (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2566
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในวัยรุ่นตอนต้น (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 2]
2564
บทความวิจัย - Translation and Testing of the Verbal and Social Interaction for Nursing Students Questionnaire in Thailand (ผู้ร่วม) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 4]
2564
บทความวิจัย - ประสบการณ์ของผู้ดูแลเด็กในการป้องกันโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็กก่อนวัยเรียน (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2563
บทความวิจัย - รูปแบบการจัดการตนเองของเด็กที่ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2563
บทความวิจัย - การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนากับการสร้างความเข้าใจการดูแลในครอบครัวภายใต้บริบทของสังคมวัฒนธรรมไทย (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2563
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการจัดการตนเองของเด็กที่ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - Perceptions and Practices of Parents in Caring for their Hospitalized Preterm Infants (ชื่อแรก) [Scopus]
2554
บทความวิจัย - ประสบการณ์ของบิดามารดาที่ลงนามยินยอมให้บุตรรับการผ่าตัด (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2553
บทความวิจัย - การศึกษาการเห็นคุณค่าในตนเองของนิสิตพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2553
บทความวิจัย - การทดสอบคุณสมบัติของโปรแกรมวัดพัฒนาการสมองในกลุ่มตัวอย่างเด็กไทย (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2553
บทความวิจัย - คุณภาพสถานบริการเลี้ยงเด็กในจังหวัดชลบุรี (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2552
บทความวิจัย - ความคิดเห็นของผู้ดูแลเด็ก พยาบาลและแพทย์ เกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วยเด็ก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
- บทความวิชาการ จำนวน 0 เรื่อง
 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน/คู่มือ