คณาจารย์/บุคลากร


อาจารย์ จตุรดา จริยารัตนกูล เนียมเทศ
Jaturada Jariyarattanakul Niemtest


โทร : 038-102850
email : jaturada.ja@buu.ac.th

การศึกษา :
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้สูงอายุ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเชียวชาญ :
     - การพยาบาลผู้สูงอายุ

หัวข้อวิจัยที่เชี่ยวชาญและสนใจ:
     - การจัดการกับความวิตกกังวลในผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดทางนรีเวช
     - การวิจัยเชิงคุณภาพ, content analysis
     - ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หลอดเลือดสมอง เบาหวาน
     - ความรอบรู้ทางสุขภาพ, การใช้ยาในผู้สูงอายุ

ความเชี่ยวชาญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ:
     - Aging

โครงการวิจัย
ปี 2567
การพัฒนาโปรแกรมกระตุ้นรู้คิดดิจิตอล สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2567
การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพด้วย Platform กินอยู่ดี สำหรับผู้ที่เป็นโรคเรื้อรังในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและพื้นที่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยบูรพา (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2567
การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการจัดการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2566
ประสิทธิผลของโปรแกรมกระตุ้นศักยภาพสมองต่อการทำหน้าที่ของสมอง คลื่นไฟฟ้าสมอง และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในภาคตะวันออก ประเทศไทย (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2566
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาการมารับการรักษาของผู้สูงอายุที่รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือด (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2565
ประสบการณ์ของนักศึกษาพยาบาลในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุผ่านสื่อออนไลน์ระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2565
การพัฒนารูปแบบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบกลางวัน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ผู้ร่วมโครงการฯ)
 
ผลงานวิจัย
- Proceeding จำนวน 0 เรื่อง
- Journal จำนวน 3 เรื่อง
2567
บทความวิจัย - Perspectives of registered nurses towards communication with family members of hospitalized older people with a tracheostomy: a qualitative study (ผู้ร่วม) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 3]
2565
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตบุคลากรด้านการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2565
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อความร่วมมือการใช้ยาในผู้สูงอายุไทย (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
- บทความวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง
2566
บทความวิชาการ - การวิเคราะห์มโนทัศน์ความรอบรู้ด้านสุขภาพของอาสาสมัครกู้ชีพ (ผู้ร่วม)
 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน/คู่มือ