คณาจารย์/บุคลากร


รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริวรรณ แสงอินทร์
Assoc. Prof. Dr. Siriwan Sangin


โทร : 038-102824
email : siriwan_y2001@yahoo.com, yuenyong@buu.ac.th

การศึกษา :
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
- Ph.D. (Nursing) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชียวชาญ :
     - การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์

หัวข้อวิจัยที่เชี่ยวชาญและสนใจ:
     - การสนับสนุนในระยะคลอด
     - การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
     - การพยาบาลมารดาในระยะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด

ความเชี่ยวชาญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ:
     - Health crisis

โครงการวิจัย
ปี 2567
รูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะทางวัฒนธรรมทางการพยาบาลของบุคลากรทางการพยาบาลในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ปีที่ 1) (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2567
สมรรถนะทางวัฒนธรรมทางการพยาบาลของบุคลากรทางการพยาบาลในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (ปีที่ 1) (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2562
ปัจจัยทำนายพฤติกรรมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์แรงงานข้ามชาติ ในเขตจังหวัดชลบุรี (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2560
การรับรู้ภาวะเสี่ยงของการตั้งครรภ์ พฤติกรรมสุขภาพและความต้องการบริการสุขภาพแบบองค์รวมของหญิงตั้งครรภ์อายุมาก (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2555
ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว อย่างน้อย ๖ เดือนของมารดาหลังคลอดโรงพยาบาลศูนย์ ใน เขตภาคตะวันออก (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2554
ผลของการสนับสนุนในระยะคลอดจากญาติสนิทต่อความเจ็บปวด ความวิตกกังวล และความพึงพอใจต่อประสบการณ์การคลอดของมารดาครรภ์แรก (หัวหน้าโครงการฯ)
 
ผลงานวิจัย
- Proceeding จำนวน 1 เรื่อง
2554
The effectiveness of discharge-planning program for first time postpartum mothers in Thai Nguyen, Vietnam (ผู้ร่วม)
- Journal จำนวน 26 เรื่อง
2566
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์อายุมาก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2566
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการจัดการทางการผดุงครรภ์ในระยะคลอดต่อระยะเวลาที่ 2ของการคลอด ระดับการฉีกขาดของฝีเย็บ และความสุขสบายในผู้คลอดครรภ์แรก (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2566
บทความวิจัย - Factors associated with feeding behaviors among mothers of obese infants: a cross-sectional study (ผู้ร่วม) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 2]
2566
บทความวิจัย - Psychological Impacts and Its Factors Among Mothers of Children with Inguinal Hernia: A Cross-sectional Study (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2564
บทความวิจัย - Perception of Pregnancy Risk and Related Obstetric Factors among Women of Advanced Maternal Age (ชื่อหลัก) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 3]
2564
บทความวิจัย - ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้ภาวะเสี่ยงของการตั้งครรภ์และพฤติกรรมสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์อายุมาก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2563
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนของมารดาหลังคลอดโรงพยาบาลศูนย์ในเขตภาคตะวันออก (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2563
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายพฤติกรรมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์แรงงานข้ามชาติในเขตจังหวัดชลบุรี (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2563
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวานในโรงพยาบาลรัฐบาล เขตภาคเหนือตอนบน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2562
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการสนับสนุนในระยะคลอดต่อพฤติกรรมการเผชิญความเจ็บปวดและประสบการณ์การคลอดในผู้คลอดครรภ์แรกที่ได้รับยาออกซิโทซิน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้ลูกบอลต่อความเจ็บปวดและระยะเวลาปากมดลูกเปิดเร็วในผู้คลอดครรภ์แรก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยโยคะต่อความเหนื่อยล้าและคุณภาพชีวิตของมารดาหลังคลอดครรภ์แรก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2562
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 4-6 สัปดาห์หลังคลอดในมารดาที่มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนก่อนตั้งครรภ์ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2561
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและระดับฮีมาโตคริตในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการจัดท่าคลอดโดยใช้ศาสตร์มณีเวชต่อระยะเวลาปากมดลูกเปิดเร็วและความพึงพอใจต่อการคลอดในผู้คลอดครรภ์แรก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถในตนเองด้านโภชนาการต่อพฤติกรรมสุขภาพด้านโภชนาการและน้ำหนักเพิ่มของหญิงตั้งครรภ์ครั้งแรกที่มีภาวะน้ำหนักเกินมาตรฐานก่อนตั้งครรภ์ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนำยพฤติกรรมกำรส่งเสริมสุขภำพด้ำนโภชนำกำรของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการกระตุ้นการหลั่งน้ำนมต่อระยะเวลาการเริ่มไหลของน้ำนม ระยะเวลาการมาของน้ำนมเต็มเต้า และการรับรู้ความสามารถในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาหลังผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาหลังคลอดในโรงพยาบาลเอกชน จังหวัดชลบุรี (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2558
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความสามารถของตนเองต่อการรับรู้ความสามารถและการควบคุมตนเองระหว่างการคลอดของผู้คลอดครรภ์แรก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2557
บทความวิจัย - การพยาบาลมารดาที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2556
บทความวิจัย - Factors Predicting Antenatal Care Utilization among Postpartum Women in Tu Du Hospital Ho Chi Minh City Vietnam (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 3]
2556
บทความวิจัย - Factors Predicting Antenatal Care Utilization among Postpartum Women in Tu Du Hospital, Ho Chi Minh, Vietnam (ผู้ร่วม)
2555
บทความวิจัย - การสนับสนุนในระยะคลอดของพยาบาลตามการรับรู้ของมารดาที่มาคลอดในโรงพยาบาลชลบุรี (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2555
บทความวิจัย - Effects of labor support from close female relative on laboe and maternal satisfaction in a Thai setting (ชื่อแรก) [Scopus]
2554
บทความวิจัย - ผลของการสนับสนุนในระยะคลอดจากญาติใกล้ชิดต่อความเจ็บปวด ความวิตกกังวล และความพึงพอใจต่อประสบการณ์การคลอดของมารดาครรภ์แรก (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
- บทความวิชาการ จำนวน 2 เรื่อง
2560
บทความวิชาการ - การพยาบาลมารดาที่ทารกในครรภ์ท่าท้ายทอยอยู่ด้านหลัง ()
2551
บทความวิชาการ - Support from a Close Female Relative in Labour: The Ideal Maternity Nursing Intervention in Thailand ()
 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน/คู่มือ
2557
การพยาบาลมารดาที่มีการคลอดยากและการช่วยคลอด ประเภทหนังสือ/ตำรา
2555
คู่มือการปฏิบัติงานหน่วยฝากครรภ์ ห้องคลอด และวางแผนครอบครัว : เอกสารคำสอนวิชา ๑๐๒๓๐๖ ประเภทเอกสารประกอบการสอน