คณาจารย์/บุคลากร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วารี กังใจ
Asst. Prof. Dr. Waree Kangchai


โทร : 038-102854
email : wareek@buu.ac.th

การศึกษา :
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
- พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

ความเชียวชาญ :

หัวข้อวิจัยที่เชี่ยวชาญและสนใจ:
     - การพยาบาลผู้สูงอายุ และการส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion)

ความเชี่ยวชาญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ:
     - Aging

โครงการวิจัย
ปี 2567
การบูรณาการสรรพศาสตร์เพื่อรองรับสังคมสูงวัยและสุขภาวะที่ดีของผู้สูงอายุ (ไทยอารี) (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2567
การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการจัดการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2567
การพัฒนารูปแบบชุมชนที่เป็นมิตรสำหรับผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2567
การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพด้วย Platform กินอยู่ดี สำหรับผู้ที่เป็นโรคเรื้อรังในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและพื้นที่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยบูรพา (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2566
ผลของโปรแกรมส่งเสริมความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะแทรกซ้อนของผู้สูงอายุโรคต้อกระจกที่ได้รับการผ่าตัดใส่เลนส์แก้วตาเทียม (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2566
ปัจจัยทำนายความเสี่ยงต่อการหกล้มของผู้ป่วยสูงอายุในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2565
การพัฒนารูปแบบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบกลางวัน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2563
สถานการณ์ปัญหาและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ในประชาชน ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและเขตพื้นที่บริการมหาวิทยาลัยบูรพา (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2558
การพัฒนาชุมชนชายทะเลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2558
การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุชายทะเล (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2557
การพัฒนารูปแบบและเทคโนโลยีเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2557
การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพพฤติกรรมสุขภาพของพระสงฆ์สูงอายุ (หัวหน้าโครงการฯ)
 
ผลงานวิจัย
- Proceeding จำนวน 9 เรื่อง
2557
ผลของการดูแลแบบเอื้ออาทรของสแวนสันต่อความผาสุกในผู้สูงอายุโรคมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับรังสีรักษา (ผู้ร่วม)
2557
ผลของการดูแลแบบเอื้ออาทรของ สแวนสันต่อการทำกิจวัตรประจำวันและความผาสุกของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง (ผู้ร่วม)
2556
ปัจจัยทำนายความสุขของผู้สูงอายุในชุมชน (ผู้ร่วม)
2556
ผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการด้วยตนเองต่อความสม่ำเสมอในการรับประทานยาของผู้สูงอายุโรคไตเรื้อรัง (ผู้ร่วม)
2556
ผลของโปรแกรมส่งเสริมการดูแลตนเอง ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองขณะได้รับยาต้านไวรัสของผู้สูงอายุที่ติดเชื้อเอชไอวี (ผู้ร่วม)
2556
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของผู้สูงอายุเจ็บป่วยเรื้อรัง (ผู้ร่วม)
2555
ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการปฏิบัติตนต่อความรู้ และพฤติกรรมการปฏิบัติตนของผู้สูงอายุหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม (ผู้ร่วม)
2554
ผลของโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันการหกล้มต่อการรับรู้ความสามารถตนเอง ความคาดหวังผลดีจากการปฏิบัติและพฤติกรรมการป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุที่ (ผู้ร่วม)
2554
Factors related to Self-care Behaviors among Older Adults with Heart Failure Nguyen General Hospital, Vietnam (ผู้ร่วม)
- Journal จำนวน 37 เรื่อง
2566
บทความวิจัย - การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการด้วยตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพ ระดับความดันโลหิต ระดับน้ำตาลในเลือดและเส้นรอบเอวของผู้สูงอายุภาวะเมตาบอลิก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2566
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการด้วยตนเองของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2566
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ต่อความสามารถในการเคลื่อนไหวข้อเข่า (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2566
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจของผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2564
บทความวิจัย - A Causal Model of Successful Aging Among Older Adults with Kidney Function Decline (ผู้ร่วม) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 4]
2564
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมส่งเสริมความยืดหยุ่นต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองและระดับฮีโมโกลบินเอวันซี ของผู้สูง่อายุโรคเบาหวาน (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2564
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมกิจกรรมศิลปะแบบกลุ่มต่อการเห็นคุณค่าในตนเองและภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2564
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการจัดการกับอาการร่วมกับสมาธิบำบัดต่ออาการหายใจลำบากความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด และความวิตกกังวลของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 2]
2564
บทความวิจัย - การตรวจสอบคุณสมบัติเชิงจิตวิทยาของแบบวัดผู้สูงอายุที่ประสบความสำเร็จฉบับภาษาไทย ในผู้สูงอายที่มีภาวะการทำงานของไตลดลง (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2563
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมสุขภาพของข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2563
บทความวิจัย - การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุชายทะเล (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายความยืดหยุ่นของผู้สูงอายุที่อาศัยในสถานสงเคราะห์คนชรา (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - ความต้องการการดูแลและการได้รับการตอบสนองการดูแลของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจของผู้สูงอายุที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรม (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายพลังสุขภาพจิตของผู้สูงอายุโรคเบาหวาน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - FACTORS PREDICTING PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF COMMUNITY-RESIDING OLDER ADULTS (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมโดยใช้กระบวนการกลุ่มต่อความว้าเหว่ของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ 12 สังคมผู้สูงอายุ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการจัดการกับอาการร่วมกับการใช้น้ำมันหอมระเหยต่ออาการเหนื่อยล้าในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายพลังสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - Effect of Cognitive Behavior Modification Program on Stress among Caregivers of Older Adults with Dementia (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขสบายของผู้สูงอายุโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเข้มแข็งอดทนของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเข้มแข็งอดทนเกี่ยวกับสุขภาพของผู้สุงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - ผลของกลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อความว้าเหว่ของผู้สูงอายุที่เข็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - Factors related to self-management behaviors of elderly patients with COPD in Hai Phong Vietnam (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมส่งเสริมการผ่อนคลายโดยการฟังตนตรีธรรมะร่วมกับสุวคนบำบัดต่อคุณภาพการนอนหลับของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายพลังสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2557
บทความวิจัย - การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง ทักษะการจัดการความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงวัย (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2557
บทความวิจัย - Effects of peer-support, self-management program on self-management behavior and blood pressure of older adults with essential hypertension (ผู้ร่วม) [Scopus]
2557
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2557
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายความว้าเหว่ของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังในชุมชน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2557
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการจัดการอาการร่วมกับการใช้น้ำมันระเหยต่ออาการอ่อนล้าของผู้สูงอายุโรคไตเรื้อรังที่รักษาด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2555
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการด้วยตนเองต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และค่าดัชนีมวลกายของพระภิกษุสูงอายุที่มีภาวะอ้วน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2554
บทความวิจัย - ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในชุมชน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2554
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเฉพาะโรคและระดับความดันโลหิตในผู้สูงอายุ โรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2553
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนความเชื่อของสตรีและสามี ต่อพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรี (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2550
บทความวิจัย - Physical Health and Psychological Well-Being in Thai Older Adults: Social Comparison As a Mediator (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
- บทความวิชาการ จำนวน 0 เรื่อง
 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน/คู่มือ