คณาจารย์/บุคลากร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณชนก เอียดสุย
Asst. Prof. Nachanok Aiadsuy


โทร : 038-102833
email : Nachanok.a@gmail.com, nachanok@buu.ac.th

การศึกษา :
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยมหิดล

ความเชียวชาญ :
     - การพยาบาลผู้ใหญ่

หัวข้อวิจัยที่เชี่ยวชาญและสนใจ:
     - การพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
     - การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ความเชี่ยวชาญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ:
     - Health crisis

โครงการวิจัย
ปี 2567
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมชะลอความเสื่อมของข้อเข่าในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมระยะที่ 2-3 (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2563
ผลของโปรแกรมการจัดการอาการต่ออาการภายหลังสมองได้รับการกระทบกระเทือนและความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะระดับเล็กน้อย (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2563
ผลของโปรแกรมพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพในผู้ที่มีไขมัน ในเลือดผิดปกติต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพ พฤติกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ และระดับไขมันในเลือด (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2560
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะระดับปานกลาง (หัวหน้าโครงการฯ)
 
ผลงานวิจัย
- Proceeding จำนวน 0 เรื่อง
- Journal จำนวน 6 เรื่อง
2566
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพ พฤติกรรมการรับประทานอาหาร พฤติกรรมการออกกำลังกายและเส้นรอบเอวของผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2565
บทความวิจัย - ผลของรูปแบบการติดตามและจัดการอาการด้วยสื่อดิจิทัลต่อกลุ่มอาการภายหลังสมองบาดเจ็บในผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมองระดับเล็กน้อย (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 2]
2564
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจและระดับไขมันในเลือดของผู้ที่มีไขมันในเลือดผิดปกติ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2563
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะระดับปานกลาง (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2563
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายระดับไขมันในเลือดของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันที่่กลับเป็นซ้ำ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2563
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการจัดการอาการภายหลังสมองได้รับการกระทบกระเทือนต่อความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะระดับเล็กน้อย (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 2]
- บทความวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง
2560
บทความวิชาการ - การช่วยเหลือผู้จมน้ำในระยะก่อนนำส่งโรงพยาบาล (ผู้ร่วม)
 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน/คู่มือ