ระเบียบข้อบังคับ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา

- การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565

- การเก็บเงินค่าปรับการลงทะเบียนเรียน พ.ศ. 2558

ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา

- การเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2563

- การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการทดสอบเพื่อวัดความรู้ และททักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th
ประเมินผลเว็บไซต์

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University