แผนการเรียนการสอน

แผนการเรียนการสอน

ตารางสอน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567

- กำหนดการเปิด-ปิด ภาคเรียน, วันหยุดต่าง ๆ และ กำหนดการส่งผลการเรียน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567

ตารางแผนการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2567
รายการ ไฟล์แก้ไข (Word) ไฟล์ PDF
1.แผนการจัดการเรียนการสอน 67 ปี1 (รหัส67) -
2.แผนการจัดการเรียนการสอน 67 ปี2 (รหัส66) -
3.แผนการจัดการเรียนการสอน 67 ปี3 (รหัส65) -
4.แผนการจัดการเรียนการสอน 67 ปี4 (รหัส64) -
ตารางสอนระดับปริญญาตรีฯ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566
รายการ ไฟล์แก้ไข (Word) ไฟล์ PDF
1. ชั้นปีที่ 1 (รหัส 67) - -
2. ชั้นปีที่ 2 (รหัส 66) -
3. ชั้นปีที่ 3 (รหัส 65) -
4. ชั้นปีที่ 4 (รหัส 64) -
รายชื่อนิสิตระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาไทย)
# รายการ ภาคทฤษฏี ไฟล์ Excell ภาคทฤษฏี ไฟล์ PDF ภาคปฏิบัติ ไฟล์ Excell ภาคปฏิบัติ ไฟล์ PDF
1. ชั้นปีที่ 1 (รหัส 67) - - - -
2. ชั้นปีที่ 2 (รหัส 66) -
3. ชั้นปีที่ 3 (รหัส 65) -
4. ชั้นปีที่ 4 (รหัส 64) 3 วิชา 10240464 3 วิชา 10240464

ตารางสอน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566

- กำหนดการเปิด-ปิด ภาคเรียน, วันหยุดต่าง ๆ และ กำหนดการส่งผลการเรียน ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566

- แผนการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2566

ตารางสอนระดับปริญญาตรีฯ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566
รายการ ไฟล์แก้ไข (Word) ไฟล์ PDF
1. ชั้นปีที่ 1 (รหัส 66) -
2. ชั้นปีที่ 2 (รหัส 65) -
3. ชั้นปีที่ 3 (รหัส 64) -
4. ชั้นปีที่ 4 (รหัส 63) -
รายชื่อนิสิตระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาไทย)
# รายการ ภาคทฤษฏี ไฟล์ Excell ภาคทฤษฏี ไฟล์ PDF ภาคปฏิบัติ ไฟล์ Excell ภาคปฏิบัติ ไฟล์ PDF
1. ชั้นปีที่ 1 (รหัส 66) - -
2. ชั้นปีที่ 2 (รหัส 65)
3. ชั้นปีที่ 3 (รหัส 64)
4. ชั้นปีที่ 4 (รหัส 63)

ตารางสอนระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาภาษาอังกฤษ) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

- แผนการศึกษาสำหรับนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

   -แผนการเรียน หลักสูตร EP ปี 2

   -แผนการเรียน หลักสูตร EP ปี 3

   -แผนการเรียน หลักสูตร EP ปี 4

-ตารางการจัดการเรียนการสอน สำหรับนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสุตรภาษาอังกฤษ)

   -ชั้นปี 2

     -รายวิชาทฤษฎี

   -ชั้นปี 3

     -รายวิชาทฤษฎี

     -รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   -ชั้นปีที่ 4

     -รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

-รายชื่อนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

   -ชั้นปี 2 (รหัส 64)

   -ชั้นปี 3 (รหัส 63)

   -ชั้นปี 4 (รหัส 62)

   -ชั้นปี 5 (รหัส 61) *กรณีเรียนเพื่อปรับผลการเรียน*

ตารางสอนระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาภาษาอังกฤษ) ตลอดปีการศึกษา 2566
ตารางเรียน ตลอดปีการศึกษา 2566
รายการ ไฟล์แก้ไข (Word) ไฟล์ PDF
1. ตารางแผนการจัดการเรียนการสอน ปี 3 ปีการศึกษา 2566 -
2. ตารางสอน รายสัปดาห์ ป.ตรี EP ปี 3 เทอม 1-2566 -
3. ตารางแผนการจัดการเรียนการสอน ปี 4 ปีการศึกษา 2566 -
แผนการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 2566
รายการ ไฟล์แก้ไข (Word) ไฟล์ PDF
1. แผนการศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 2566 ชั้นปีที่ 3
2. แผนการศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 2566 ชั้นปีที่ 4
รายชื่อนิสิต ปีการศึกษา 2566
รายการ ไฟล์แก้ไข (Word) ไฟล์ PDF
1. รายชื่อนิสิต EP ปีที่ 3 (2566) -
2. รายชื่อนิสิต EP ปีที่ 4 (2566) -

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th
ประเมินผลเว็บไซต์

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University