แนวปฏิบัติ

แนวปฏิบัติ

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แนวปฏิบัติ และขั้นตอนการเตรียมการสำหรับอาจารย์ผู้สอนใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2564

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แนวปฏิบัติในการวัดและการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รายการ ไฟล์แก้ไข (Word) ไฟล์ PDF
1. แนวปฏิบัติการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางคลินิกของอาจารย์พยาบาล -
2. แนวปฏิบัติการเสนอเปิดรายวิชา/ ชุดวิชา/ short course เพื่อสะสมในระบบคลังหน่วยกิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา -
3. ขั้นตอนการนำเสนอรายวิชา/ ชุดวิชา/ short course เพื่อสะสมในระบบคลังหน่วยกิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา -
4. แนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) -

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-102-880 แฟกซ์ 038-393-476 ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@nurse.buu.ac.th
ประเมินผลเว็บไซต์

ติดต่อเรา

Copyright © 2021 | by Faculty of Nursing Burapha University