คณาจารย์/บุคลากร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิรินภา แก้วพวง
Asst. Prof. Sirinapa Kaewpoung


โทร : 038-102824
email : kaewsirinapa2534@gmail.com, sirinapa.ka@buu.ac.th

การศึกษา :
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยบูรพา

ความเชียวชาญ :
     - การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์

หัวข้อวิจัยที่เชี่ยวชาญและสนใจ:
     - การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์

ความเชี่ยวชาญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ:

โครงการวิจัย
ปี 2564
ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการรับประทานอาหารสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2564
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ของสตรีวัยเจริญพันธุ์ (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2563
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำของมารดาวัยรุ่นหลังคลอด (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2563
สถานการณ์ปัญหาและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ในประชาชน ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและเขตพื้นที่บริการมหาวิทยาลัยบูรพา (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2562
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับประทานกรดโฟลิกของสตรีตั้งครรภ์ (หัวหน้าโครงการฯ)
 
ผลงานวิจัย
- Proceeding จำนวน 0 เรื่อง
- Journal จำนวน 4 เรื่อง
2566
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำของมารดาวัยรุ่นหลังคลอด (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2565
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ของสตรีวัยเจริญพันธุ์ (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 2]
2564
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับประทานกรดโฟลิกของสตรีตั้งครรภ์ (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - อิทธิพลของการรับรู้ภาวะเสี่ยงของการตั้งครรภ์ ความรู้ และทัศนคติต่อพฤติกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ของสตรีตั้งครรภ์ (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
- บทความวิชาการ จำนวน 0 เรื่อง
 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน/คู่มือ