คณาจารย์/บุคลากร


อาจารย์ วิชชาภรณ์ คิดสำโรง
Witchaporn Kidsamrong


โทร : 038-102846
email : witchaporn232@gmail.com, witchaporn.ki@buu.ac.th

การศึกษา :
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเชียวชาญ :
     - การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง
     - การดูแลแบบประคับประคอง

หัวข้อวิจัยที่เชี่ยวชาญและสนใจ:
     - การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง

ความเชี่ยวชาญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ:
     - Health crisis

โครงการวิจัย
ปี 2567
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จำลองเสมือนจริง ความสามารถในการตัดสินทางคลินิกและความมั่นใจในทักษะทางคลินิก ตามการรับรู้ของนิสิตพยาบาล (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2565
การจัดการอาการและการแสวงหาการบริการสุขภาพของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่พักรักษาตัวที่บ้านด้วยระบบ We safe@Home (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2565
ภาวะสุขภาพจิตและการทำหน้าที่ของครอบครัวของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ได้รับการดูแลแบบ Home Isolation โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2564
ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง (หัวหน้าโครงการฯ)
 
ผลงานวิจัย
- Proceeding จำนวน 0 เรื่อง
- Journal จำนวน 3 เรื่อง
2566
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2566
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการอาการและพฤติกรรมการแสวงหาการบริการสุขภาพของผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่พักรักษาตัวที่บ้านด้วยระบบ weSAFE@Home (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2563
บทความวิจัย - ผลของการส่งเสริมการทบทวนชีวิตต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
- บทความวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง
2565
บทความวิชาการ - การประยุกต์ใช้การส่งเสริมการทบทวนชีวิตในการปฏิบัติการพยาบาล: กรณีศึกษาผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง (ชื่อแรก)
 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน/คู่มือ