คณาจารย์/บุคลากร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดารัสนี โพธารส
Asst. Prof. Darussanee Potaros


โทร : 038-102833
email : darussanee@yahoo.com, darussanee@buu.ac.th

การศึกษา :
- วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) (พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยมหิดล
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยมหิดล

ความเชียวชาญ :
     - การพยาบาลผู้ใหญ่

หัวข้อวิจัยที่เชี่ยวชาญและสนใจ:
     - การพยาบาลผู้ใหญ่
     - คุณภาพการนอนหลับ

ความเชี่ยวชาญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ:

โครงการวิจัย
ปี 2554
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการนอนหลับของนิสิตพยาบาล (หัวหน้าโครงการฯ)
 
ผลงานวิจัย
- Proceeding จำนวน 0 เรื่อง
- Journal จำนวน 4 เรื่อง
2565
บทความวิจัย - ความต้องการการดูแลแบบสนับสนุนและปัจจัยทำนายความต้องการการดูแลของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2565
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายความต้องการการดูแลของผู้ป่วยมะเร็งในเขตภาคตะวันออก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2563
บทความวิจัย - สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพในประชาคมอาเซียน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2560
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการนอนหลับของนิสิตพยาบาล (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
- บทความวิชาการ จำนวน 0 เรื่อง
 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน/คู่มือ