คณาจารย์/บุคลากร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วริษา กันบัวลา
Asst. Prof. Warisa Kanbuala


โทร : 038-102815
email : warisakan@hotmail.com, warisa@buu.ac.th

การศึกษา :
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยบูรพา

ความเชียวชาญ :
     - การพยาบาลผู้ใหญ่

หัวข้อวิจัยที่เชี่ยวชาญและสนใจ:
     - การพยาบาลผู้ปุวยผู้ใหญ่วิกฤติ

ความเชี่ยวชาญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ:

โครงการวิจัย
ปี 2567
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จำลองเสมือนจริง ความสามารถในการตัดสินทางคลินิกและความมั่นใจในทักษะทางคลินิก ตามการรับรู้ของนิสิตพยาบาล (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2565
ภาวะสุขภาพจิตและการทำหน้าที่ของครอบครัวของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ได้รับการดูแลแบบ Home Isolation โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2565
การพัฒนารูปแบบการสร้างความรอบรู้ด้านอาชีวอนามัยเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลในยุคความปกติถัดไป (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2563
ผลของโปรแกรมการจัดการอาการต่ออาการภายหลังสมองได้รับการกระทบกระเทือนและความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะระดับเล็กน้อย (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2563
ผลของโปรแกรมพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพในผู้ที่มีไขมัน ในเลือดผิดปกติต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพ พฤติกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ และระดับไขมันในเลือด (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2560
ปัจจัยทำนายระดับไขมันในเลือดของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันที่กลับเป็นซ้ำ (หัวหน้าโครงการฯ)
 
ผลงานวิจัย
- Proceeding จำนวน 0 เรื่อง
- Journal จำนวน 7 เรื่อง
2566
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพ พฤติกรรมการรับประทานอาหาร พฤติกรรมการออกกำลังกายและเส้นรอบเอวของผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2565
บทความวิจัย - ผลของรูปแบบการติดตามและจัดการอาการด้วยสื่อดิจิทัลต่อกลุ่มอาการภายหลังสมองบาดเจ็บในผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมองระดับเล็กน้อย (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2564
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจและระดับไขมันในเลือดของผู้ที่มีไขมันในเลือดผิดปกติ (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 2]
2563
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะระดับปานกลาง (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2563
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายระดับไขมันในเลือดของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันที่่กลับเป็นซ้ำ (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2563
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการจัดการอาการภายหลังสมองได้รับการกระทบกระเทือนต่อความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะระดับเล็กน้อย (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2557
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาการตัดสินใจมารับการรักษาของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
- บทความวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง
2560
บทความวิชาการ - การช่วยเหลือผู้จมน้ำในระยะก่อนนำส่งโรงพยาบาล ()
 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน/คู่มือ