คณาจารย์/บุคลากร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิภา วิเสโส
Asst. Prof. Dr. Wipa Wiseso


โทร : 038-102832
email : wi_wiseso@hotmail.co.th, wiseso@buu.ac.th

การศึกษา :
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยบูรพา
- Doctor of Philosophy (Ph.D.) (Nursing Science) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเชียวชาญ :
     - การพยาบาลผู้ใหญ่

หัวข้อวิจัยที่เชี่ยวชาญและสนใจ:
     - การพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง
     - การพยาบาลผู้ป่วยระยะสุดท้ายและครอบครัว

ความเชี่ยวชาญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ:

โครงการวิจัย
ปี 2565
การศึกษาคุณภาพการจัดการความรู้ของคณะพยาบาลศาสตร์ (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2564
ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2563
สถานการณ์ปัญหาและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ในประชาชน ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและเขตพื้นที่บริการมหาวิทยาลัยบูรพา (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2561
ประสบการณ์การดูแลเพื่อการตายดีที่บ้านโดยสมาชิกครอบครัวผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย (หัวหน้าโครงการฯ)
 
ผลงานวิจัย
- Proceeding จำนวน 0 เรื่อง
- Journal จำนวน 8 เรื่อง
2566
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2565
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายความต้องการการดูแลของผู้ป่วยมะเร็งในเขตภาคตะวันออก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2564
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้องการด้านจิตวิญญาณในผู้ป่วยมะเร็งระยะประคับประคอง (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2563
บทความวิจัย - การวิเคราะห์องค์ประกอบของแบบสอบถามพฤติกรรมการรับประทานอาหารในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2563
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดแดงขนาดเล็กในผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2563
บทความวิจัย - การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนากับการสร้างความเข้าใจการดูแลในครอบครัวภายใต้บริบทของสังคมวัฒนธรรมไทย (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 2]
2563
บทความวิจัย - การประเมินผลโครงการพัฒนาเครือข่ายพยาบาลชุมชนในการขับเคลื่อนอำเภอจัดการสุขภาพของเขตสุขภาพที่ 7 (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2554
บทความวิจัย - ความคิดเห็นต่อการใช้แผนผังมโนทัศในการวางแผนการพยาบาลของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
- บทความวิชาการ จำนวน 0 เรื่อง
 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน/คู่มือ