คณาจารย์/บุคลากร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปณิชา พลพินิจ
Asst. Prof. Dr. Panicha Ponpinij


โทร : 038-102832
email : ponpanicha@nurse.buu.ac.th, somjit@buu.ac.th

การศึกษา :
- วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) (พยาบาลและผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยมหิดล
- Doctor of Philosophy (Ph.D.) (NURSING SCIENCE) มหาวิทยาลัยบูรพา

ความเชียวชาญ :
     - การพยาบาลผู้ใหญ่

หัวข้อวิจัยที่เชี่ยวชาญและสนใจ:
     - การพยาบาลผู้ป่วยระบบหัวใจและหลอดเลือด
     - การพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง
     - การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

ความเชี่ยวชาญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ:
     - Health crisis

โครงการวิจัย
ปี 2567
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมชะลอความเสื่อมของข้อเข่าในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมระยะที่ 2-3 (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2566
การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดการเกิดก้อนเลือดใต้ผิวหนัง ในผู้ป่วยหลังได้รับการถอดท่อนำสายสวนคาหลอดเลือดแดงภายหลังทำหัตถการสวนหลอดเลือดหัวใจ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2564
ปัจจัยทำนายภาวะโภชนาการของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2563
สถานการณ์ปัญหาและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ในประชาชน ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและเขตพื้นที่บริการมหาวิทยาลัยบูรพา (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2562
รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อควบคุมภาวะเมตาบอลิกซินโดรมในวัยผู้ใหญ่และวัยผู้สูงอายุ (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2561
พฤติกรรมสุขภาพและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลภายหลังการเกิดกลุ่มอาการโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน : การศึกษาติดตามไปข้างหน้าในระยะเวลา 3 เดือน (หัวหน้าโครงการฯ)
 
ผลงานวิจัย
- Proceeding จำนวน 0 เรื่อง
- Journal จำนวน 11 เรื่อง
2567
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการตนเองในผู้ใหญ่ที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจหลังการรักษาโดยการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนและใส่ขดลวด (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2565
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายความต้องการการดูแลของผู้ป่วยมะเร็งในเขตภาคตะวันออก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2565
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการป้องก้นการเกิดอาการกำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2565
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมชะลอความเสื่อมของไตในผู้ที่มีภาวะไตเรื้อรังระยะที่ 1 - 3 (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2565
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความร่วมมือในการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจของผู้ป่วยหลังผ่าตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2564
บทความวิจัย - การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความยุ่งยากจากการเป็นเบาหวานและการจัดการตนเองของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ชาวภูฎาน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2564
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการจำกัดน้ำดื่ม และอาการทางคลินิกในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวที่มีภาวะน้ำเกิน (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2563
บทความวิจัย - การวิเคราะห์องค์ประกอบของแบบสอบถามพฤติกรรมการรับประทานอาหารในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 2]
2563
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดแดงขนาดเล็กในผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2563
บทความวิจัย - ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับความผาสุกทางใจของผู้ดูแลเด็กออทิสติกในภาคตะวันออกของประเทศไทย (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2561
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจที่จัดการโดยพยาบาลต่อการรับประทานยาในผู้ป่วยหลังเกิดกลุ่มอาการโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน: การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
- บทความวิชาการ จำนวน 0 เรื่อง
 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน/คู่มือ