คณาจารย์/บุคลากร


อาจารย์ ดร. วัชรา ตาบุตรวงศ์
Dr. Watchara Tabootwong


โทร : 038-102853
email : watchara.t2525@gmail.com, tabootwong@buu.ac.th

การศึกษา :
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้สูงอายุ) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- Ph.D. (Nursing Science) University of Eastern Finland

ความเชียวชาญ :
     - การพยาบาลผู้สูงอายุ

หัวข้อวิจัยที่เชี่ยวชาญและสนใจ:
     - การพยาบาลผู้สูงอายุ
     - การวิจัยเชิงคุณภาพแบบปรากฎการณ์วิทยา

ความเชี่ยวชาญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ:
     - Aging

โครงการวิจัย
ปี 2567
การพัฒนาโปรแกรมกระตุ้นรู้คิดดิจิตอล สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2567
การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการจัดการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2566
ประสิทธิผลของโปรแกรมกระตุ้นศักยภาพสมองต่อการทำหน้าที่ของสมอง คลื่นไฟฟ้าสมอง และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในภาคตะวันออก ประเทศไทย (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2566
การพัฒนาโปรแกรมการบ่มเพาะความยืดหยุ่นทางจิตใจ และเป้าหมายในชีวิตเพื่อป้องกันการใช้สารเสพติดด้วยกระบวนการบำบัดผสมผสานการยอมรับและสร้างพันธะสัญญาและศิลปะการแสดงในเยาวชนในเขตภาคตะวันออก: การวิจัยแบบผสมผสาน (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2565
ประสบการณ์ของนักศึกษาพยาบาลในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุผ่านสื่อออนไลน์ระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2565
การพัฒนารูปแบบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบกลางวัน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2564
ประสบการณ์ของนักศึกษาพยาบาลในการดูแลผู้สูงอายุที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2556
ความต้องการ และการได้รับการตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุที่ได้รับการใช้เครื่องช่วยหายใจ (หัวหน้าโครงการฯ)
 
ผลงานวิจัย
- Proceeding จำนวน 1 เรื่อง
2555
ประสบการณ์ของผู้สูงอายุที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ (ชื่อแรก)
- Journal จำนวน 10 เรื่อง
2567
บทความวิจัย - Perspectives of registered nurses towards communication with family members of hospitalized older people with a tracheostomy: a qualitative study (ชื่อหลัก) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 3]
2566
บทความวิจัย - ประสบการณ์ของผู้ป่วยวิกฤตที่ได้รับการรักษาด้วยออกซิเจนอัตราการไหลสูงผ่านทางจมูกหลังถอดท่อช่วยหายใจ (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2566
บทความวิจัย - Factors predicting burden among male caregivers of older adults with stroke (ผู้ร่วม) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 3]
2565
บทความวิจัย - ประสบการณ์ของผู้ดูแลหลักในการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงที่บ้าน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2565
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตบุคลากรด้านการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2565
บทความวิจัย - Experiences of nursing students in caring for older adults with mechanical ventilation: A Descriptive Phenomenological Study (ชื่อหลัก) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 2]
2565
บทความวิจัย - Family caregivers’ experiences of providing care for hospitalized older people with a tracheostomy: a phenomenological study. (ชื่อหลัก) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 3]
2565
บทความวิจัย - The Effects of Multifactorial Fall Prevention Program on Balance, Physical Fitness, and Fear of Falling Among Community-Dwelling Older Adults (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2565
บทความวิจัย - Factors Associated with Anxiety and Depression among Family Caregivers of Critically Ill Elderly Patients: A Systematic Review (ชื่อหลัก) [Google Scholars]
2558
บทความวิจัย - ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุที่ได้รับการใช้เครื่องช่วยหายใจ (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
- บทความวิชาการ จำนวน 6 เรื่อง
2564
บทความวิชาการ - Frequent problems and their management among mechanically ventilated critically ill elderly patients (ชื่อแรก)
2563
บทความวิชาการ - Partnership between healthcare professionals and family members in caring for older people during hospitalization: a literature review (ชื่อแรก)
2563
บทความวิชาการ - Instruments Used to Measure Psychological Symptoms among FamilyCaregivers of Mechanically Ventilated Critically Ill Elderly Patients: A Systematic Review. (ชื่อแรก)
2563
บทความวิชาการ - Family caregiver participation in caregiving for hospitalized elderly patients with a tracheostomy: a literature review (ชื่อแรก)
2562
บทความวิชาการ - Family Caregivers for Older Adults with a Tracheostomy during Hospitalization: Psychological Impacts and Support (ชื่อแรก)
2558
บทความวิชาการ - ผู้สูงอายุที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ: การดูแลด้านจิตสังคม (ชื่อแรก)
 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน/คู่มือ