คณาจารย์/บุคลากร


อาจารย์ สุพรรษา ขวัญสมคิด
Supansa Kwansomkid


โทร : 038-10
email : supansa.kwanso@gmail.com, supansa.kw@buu.ac.th

การศึกษา :
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็ก) มหาวิทยาลัยมหิดล

ความเชียวชาญ :
     - การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

หัวข้อวิจัยที่เชี่ยวชาญและสนใจ:
     - การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาต่อมไร้ท่อ

ความเชี่ยวชาญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ:

โครงการวิจัย
 
ผลงานวิจัย
- Proceeding จำนวน 0 เรื่อง
- Journal จำนวน 2 เรื่อง
2566
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิตต่อสุขภาวะทางจิตใจของนักศึกษาพยาบาล (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2565
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างทักษะชีวิตต่อภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
- บทความวิชาการ จำนวน 0 เรื่อง
 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน/คู่มือ