คณาจารย์/บุคลากร


รองศาสตราจารย์ ดร. ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี
Assoc. Prof. Dr. Tatirat Tachasuksri


โทร : 038-102861
email : tatiratp@yahoo.com, tatirat@buu.ac.th

การศึกษา :
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช
- สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช
- พยาบาลศาสตร มหาบัณฑิต (พย.ม.) (การพยาบาลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Doctor of Public Health (Dr.P.H.) (public health nursing) มหาวิทยาลัยมหิดล

ความเชียวชาญ :
     - การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์

หัวข้อวิจัยที่เชี่ยวชาญและสนใจ:
     - การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
     - การส่งเสริมมีส่วนร่วมของบิดาในการดูแลขณะตั้งครรภ์และหลังคลอด
     - การจัดการตนเอง (self management)
     - ภาวะเบาหวานจากการตั้งครรภ์

ความเชี่ยวชาญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ:
     - Occupational health

โครงการวิจัย
ปี 2567
อิทธิพลของปัจจัยวิถีการดำเนินชีวิตต่อการเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ ในจังหวัดชลบุรี (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2567
ปัจจัยทำนายพฤติกรรมสุขภาพในการเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ของแรงงานหญิงตั้งครรภ์ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2566
การพัฒนาแอปพลิเคชัน “สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน” สำหรับสตรีวัยเจริญพันธุ์ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2565
การพัฒนารูปแบบการสร้างความรอบรู้ด้านอาชีวอนามัยเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลในยุคความปกติถัดไป (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2564
ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการรับประทานอาหารสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2562
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของน้ําตาลในเลือดหลังรับประทานอาหาร 2 ชั่วโมง ในสตรีที่มีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2558
แบบจำลองเชิงสาเหตุคุณภาพชีวิตของหญิงตั้งครรภ์ (หัวหน้าโครงการฯ)
 
ผลงานวิจัย
- Proceeding จำนวน 3 เรื่อง
2551
การพัฒนารูปแบบการให้บริการการคลอดธรรมชาติ (ผู้ร่วม)
2551
ความรู้ ทัศนคติ และความต้องการการคลอดธรรมชาติของหญิงตั้งครรภ์ ครอบครัว และผู้ให้บริการ (ผู้ร่วม)
2550
Risky Behaviors among Young Thai Females (ชื่อแรก)
- Journal จำนวน 62 เรื่อง
2567
บทความวิจัย - A causal model of eating behaviors among Thai pregnant women working in industrial factories (ชื่อหลัก) [SJR ลำดับควอไทล์ที่ 3]
2566
บทความวิจัย - Factors Influencing Anxiety among Pregnant Women during the Covid-19 Pandemic (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2566
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายพฤติกรรมแสวงหาข้อมูลการเตรียมความพร้อมเพื่อการคลอดของหญิงตั้งครรภ์ (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2566
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานในมารดาหลังคลอดที่มีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2566
บทความวิจัย - Factors Influencing Paternal Role Adaptation among First-time Fathers: A Cross-sectional Study (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2566
บทความวิจัย - Relationships between Selected Variables and Physical Activities Among Low-risk Pregnant Women in China: A Cross-sectional Study (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2566
บทความวิจัย - Factors predicting self-efficacy during birth in Chinese women: a cross-sectional study (ผู้ร่วม) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 2]
2565
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการควบคุมน้ำหนักและการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักตามเกณฑ์ในหญิงตั้งครภ์ที่มีน้ำหนักเกินหรืออ้วน (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2564
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการสนับสนุนการคลอดอย่างต่อเนื่องต่อความกลัวการคลอด และผลลัพธ์ของการคลอดของผู้คลอดครรภ์แรก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2564
บทความวิจัย - ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการดำเนินชีวิตกับการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดในหญิงตั้งครรภ์ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2564
บทความวิจัย - การจัดบริการอาชีวอนามัยและความคาดหวังสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ ประจำสถานประกอบการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสถานประกอบการ เขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2564
บทความวิจัย - การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดีในสถานประกอบการชั้นนำ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2564
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากควันบุหรี่ของหญิงตั้งครรภ์ (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2564
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการดูแลครอบครัวของบิดาวัยรุ่นที่มีบุตรครั้งแรก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2564
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอดต่อปริมาณเลือดหลังคลอดและผลลัพธ์ของการคลอดในผู้คลอดครั้งแรกที่มีความเสี่ยงต่ำ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2563
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดของสตรีที่มีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 2]
2563
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการรับประทานอาหารของหญิงตั้งครรภ์ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 2]
2563
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ของมารดาหลังคลอดที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 2]
2563
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2563
บทความวิจัย - รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของค่าน้ำตาลในเลือดหลังรับประทานอาหาร 2 ชั่วโมง ในสตรีที่มีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2563
บทความวิจัย - ความชุกและรูปแบบของการเกิดภาวะอารมณ์เศร้าในมารดาวัยรุ่นหลังคลอด ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2562
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติการดูแลการคลอดปกติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ของพยาบาลห้องคลอด (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการตนเองของสตรีที่มีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการนอนหลับในหญิงตั้งครรภ์ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมส่งเสริมการใช้ยาฝังคุมกำเนิดต่อความรู้ ระดับความพร้อมและการใช้ยาฝังคุมกำเนิดในมารดาวัยรุ่นหลังคลอด (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการจัดการภาวะเบาหวานด้วยตนเองและระดับน้ําาตาลในเลือดของหญิงที่มีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - ความปลอดภัยในการทำงานและปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการทำงานที่ปลอดภัยของหญิงตั้งครรภ์ ที่ทำงานอุตสาหกรรมเขตชายฝั่งทะเลตะวันออกประเทศไทย (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการกำกับตนเองต่อพฤติกรรมการควบคุมน้ำหนักและน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะน้ำหนักเกินหรืออ้วนก่อนการตั้งครรภ์ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมป้องกันการขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์ ณ โรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ปกครองในการให้ยาปฏิชีวนะแก่เด็กวัยเรียน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - การปฏิบัติบทบาทการสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพในภาคตะวันออก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - การปฏิบัติบทบาทการสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพในภาคตะวันออก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - ผลของการสนับสนุนในระยะคลอดโดยญาติผู้หญิงต่อความทุกข์ทรมานจากการเจ็บครรภ์คลอด การเผชิญการเจ็บครรภ์คลอด และความพึงพอใจต่อประสบการณ์การคลอดของผู้คลอดครรภ์แรก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลด้านสุขภาพทางอินเตอร์เน็ตของหญิงตั้งครรภ์ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมป้องกันการบาดเจ็บของฝีเย็บต่อระดับการฉีกขาดละความปวดของฝีเย็บจากการคลอด (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - ความชุกและปัจจัยที่มีผลต่อการมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นมากเกินเกณฑ์ขณะตั้งครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ในภาคตะวันออกของประเทศไทย (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพัฒนกิจการเป็นมารดาของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - สมรรถนะการสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ ภาคตะวันออก (ผู้ร่วม)
2560
บทความวิจัย - การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทางการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ: กรณีศึกษาพื้นที่ภาคตะวันออก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมเพื่อลดความเครียดต่อความเครียดและอายุครรภ์เมื่อคลอดของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - การพัฒนาหลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพในการป้องกันมะเร็งปากมดลูกของศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ความตรงเชิงโครงสร้างและความสอดคล้องภายในของแบบสอบถามคุณภาพชีวิตในขณะตั้งครรภ์ฉบับภาษาไทย (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเลือกการผ่าตัดคลอดของสตรีครรภ์แรก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - แบบจำลองเชิงสาเหตุคุณภาพชีวิตของหญิงตั้งครรภ์ (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทางการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ: กรณีศึกษา พื้นที่ภาคตะวันออก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารของหญิงตั้งครรภ์ที่มีน้ำหนักเกินก่อนการตั้งครรภ์ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเลือกการผ่าตัดคลอดของสตรีตั้งครรภ์แรก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของหญิงตั้งครรภ์แรก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารของหญิงตั้งครรภท์ที่มีน้ำหนักเกินก่อนการตั้งครรภ์ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพโดยชุมชนมีส่วนร่วม: กรณีศึกษาในผู้พิการ (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2556
บทความวิจัย - อิทธิพลของความรู้และทัศนคติที่มีต่อความต้องการมีส่วนร่วมของสามีในการส่งเสริมการคลอดธรรมชาติ (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2556
บทความวิจัย - Validation of the parenting sense of competence scale in fathers: Thai version (ชื่อแรก) [Pubmed]
2555
บทความวิจัย - The Effect of Telephone Support on Depressive Symptoms Among HIV-Infected Pregnant Women in Thailand: An Embedded Mixed Methods Study (ผู้ร่วม) [Scopus]
2554
บทความวิจัย - การปฏิบัติสำหรับการคลอดปกติตามที่องค์การอนามัยโลกแนะนำของพยาบาลห้องคลอด (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2552
บทความวิจัย - การสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของสตรีวัยรุ่น (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2550
บทความวิจัย - การรับรู้สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในคลินิกของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2550
บทความวิจัย - Finding Peace (Kwam Sa-ngob Jai) A Buddhist Way to Live With HIV (ผู้ร่วม) [Scopus]
2550
บทความวิจัย - Development of Self-esteem among HIV Positive Pregnant Women in Thailand: Action Research (ผู้ร่วม)
2550
บทความวิจัย - การรับรู้สมรรถนะหลักของพยาบาลวิชาชีพและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งของนิสิตพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2550
บทความวิจัย - Life story of and depression in an HIV-positive pregnant Thai woman who was a former sex worker: Case study (ผู้ร่วม) [Scopus]
2550
บทความวิจัย - The lived experiences of HIV-positive, pregnant women in Thailand (ผู้ร่วม) [Scopus]
2547
บทความวิจัย - ภูมิปัญญาไทยในการดูแลบุตรป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงของมารดาที่มีบุตรอายุต่ำกว่า 5 ปี เขตจังหวัดชลบุรี (ผู้ร่วม)
- บทความวิชาการ จำนวน 0 เรื่อง
 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน/คู่มือ
2548
การช่วยคลอดด้วยเครื่องดูดสุญญากาศ -วิดีทัศน์ ประเภทสื่อการเรียนการสอน
2548
การดูแลสุขภาพมารดา ทารกแรกเกิดปกติ และครอบครัว 1 ประเภทเอกสารประกอบการสอน
2546
การตรวจร่างกายทารกแรกเกิด -วิดีทัศน์ ประเภทสื่อการเรียนการสอน
2546
การพยาบาลมารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอด ประเภทหนังสือ/ตำรา
2544
การดูแลสุขภาพสตรีวัยเจริญพันธุ์ ประเภทเอกสารประกอบการสอน