คณาจารย์/บุคลากร


อาจารย์ ดร. วะนิดา น้อยมนตรี
Dr. Wanida Noimontree


โทร : 038-102853
email : noimontree@nurse.buu.ac.th, noimontree@buu.ac.th

การศึกษา :
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Doctor of Philosophy (Ph.D.) (Nursing) School of Nursing Saint Louis University

ความเชียวชาญ :
     - การพยาบาลผู้สูงอายุ

หัวข้อวิจัยที่เชี่ยวชาญและสนใจ:
     - การพยาบาลผู้ป่วยปลูกถ่ายไขกระดูก
     - การวิจัยทางคลินิก
     - การใช้สถิติเพื่อการวิจัยการวิเคราะห์พหุระดับ
     - การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป

ความเชี่ยวชาญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ:
     - Aging

โครงการวิจัย
ปี 2565
การพัฒนารูปแบบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบกลางวัน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2561
ความกลัวการหกล้ม การจำกัดกิจกรรมและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้สูงอายุในชุมชนในจังหวัดชลบุรี ภาคตะวันออกของประเทศไทย (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2556
พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของนิสิตระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐ (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2554
การพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุเจ็บป่วยเรื้อรังโดย ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปัญญาไทย (ผู้ร่วมโครงการฯ)
 
ผลงานวิจัย
- Proceeding จำนวน 0 เรื่อง
- Journal จำนวน 5 เรื่อง
2566
บทความวิจัย - Developing online fall prevention program: Older adult recommendations (ผู้ร่วม) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 2]
2562
บทความวิจัย - Home Monitoring to Track Activity and Sleep Patterns Among Older Adults A Feasibility Study (ผู้ร่วม) [Scopus]
2561
บทความวิจัย - Fall Prevention Among Community-Dwelling Older Adults: Current Guidelines and Older Adult Responses (ผู้ร่วม) [Scopus]
2561
บทความวิจัย - การพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุเจ็บป่วยเรื้อรังโดยครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาไทย (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2558
บทความวิจัย - พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของนิสิตระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่ง (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
- บทความวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง
2561
บทความวิชาการ - ความกลัวการหกล้ม: กลุ่มอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและบทบาทของพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ()
 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน/คู่มือ