คณาจารย์/บุคลากร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา พิบูลย์
Asst. Prof. Dr. Kanchana Piboon


โทร : 038-102853
email : kanchanap@go.buu.ac.th, kanchanap@buu.ac.th

การศึกษา :
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) วิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล
- Doctor of Philosophy (Ph.D.) (Nursing Science) มหาวิทยาลัยบูรพา

ความเชียวชาญ :
     - การพยาบาลผู้สูงอายุ

หัวข้อวิจัยที่เชี่ยวชาญและสนใจ:
     - การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
     - ผู้ป่วยเรื้อรัง
     - การวิจัยเชิงปริมาณ
     - mix method
     - การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

ความเชี่ยวชาญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ:
     - Aging

โครงการวิจัย
ปี 2567
การพัฒนาโปรแกรมกระตุ้นรู้คิดดิจิตอล สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2566
ภูมิปัญญาด้านสุขภาพ: การส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุชาวสวนทุเรียนอินทรีย์ในเขต ภาคตะวันออกของประเทศไทย (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2566
ประสิทธิผลของโปรแกรมกระตุ้นศักยภาพสมองต่อการทำหน้าที่ของสมอง คลื่นไฟฟ้าสมอง และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในภาคตะวันออก ประเทศไทย (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2565
ขุมปัญญาสวนทุเรียนอินทรีย์เพื่อสังคมแห่งความสุขของผู้สูงอายุยุคใหม่ในเขตพื้นที่พิเศษภาคตะวันออก (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2565
การศึกษาคุณภาพการจัดการความรู้ของคณะพยาบาลศาสตร์ (ผู้ร่วมโครงการฯ)
 
ผลงานวิจัย
- Proceeding จำนวน 5 เรื่อง
2565
Health Impact Perceived by University Students at Three Sites in Asia: Two Years Into the Pandemic (ผู้ร่วม)
2562
Effectiveness of Self-management support program on obesity among faculty of medicine, Burapha Univerity staffs (ผู้ร่วม)
2561
The Promotion to grow upside down for villagers of ban Thakhonyang, Kantharawichai Sub-District, Mahasarakham Province. (ผู้ร่วม)
2561
Effectiveness of self-management support program on knowledge, exercise behavior and blood sugar levels among type 2 diabetes patients (ผู้ร่วม)
2559
Effectiveness of Thi-chi exercise program on pulmonary function among COPD patients in Panatnikom hospital, Chon Buri province (ผู้ร่วม)
- Journal จำนวน 26 เรื่อง
2567
บทความวิจัย - Perspectives of registered nurses towards communication with family members of hospitalized older people with a tracheostomy: a qualitative study (ผู้ร่วม) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 3]
2567
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองตามแบบ 5 เอ ต่อความรู้ พฤติกรรมการจัดการตนเองด้านการออกกาลังกายและการรับประทานอาหาร และระดับไขมันในเลือดของพนักงานที่มีภาวะนาหนักเกิน ในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2566
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของผู้สูงอายุในภาคตะวันออก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2566
บทความวิจัย - ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่งในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2565
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของบุคลากรทางการศึกษาภาครัฐในเขตภาคตะวันออก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2565
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตบุคลากรด้านการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2565
บทความวิจัย - ความสุขและความผาสุกเชิงจิตวิทยาของเกษตรกรชาวสวนทุเรียนในภาคตะวันออก (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2565
บทความวิจัย - The Effects of Multifactorial Fall Prevention Program on Balance, Physical Fitness, and Fear of Falling Among Community-Dwelling Older Adults (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2564
บทความวิจัย - การประเมินผลโครงการบููรณาการขัับเคลื่่อนงานสร้างเสริมสุุขภาวะด้วยกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุุขภาพ : กรณีศึกษาระบบสุุขภาพอําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2564
บทความวิจัย - การพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2563
บทความวิจัย - ลักษณะงานและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดจากการทำงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชลบุรี (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2563
บทความวิจัย - Predicting factors of physical activity among university students, Thailand (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2563
บทความวิจัย - รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2563
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่อความรู้พฤติกรรมการออกกำลังกาย จำนวนก้าวเดิน และระดับฮีโมโกลบินเอวันซีของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2563
บทความวิจัย - ประสิทธิผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่อภาวะอ้วนของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2562
บทความวิจัย - การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุแบบไปกลับ (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนตามพื้นที่แนวทุ่นระเบิดในจังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - สถานการณ์ปัญหาโรคไข้เลือดออก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2561
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2560
บทความวิจัย - ประสิทธิผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแบบประยุกต์รำวงมาตรฐานต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายระดับความดันโลหิตและไขมันในเลือดในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง จังหวัดจันทบุรี (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมการดูแลตนเองร่วมกับการกำกับตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและระดับน้ำตาลในเลือดของผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จังหวัดจันทบุรี (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ประสิทธิผลของโปรแกรมการออกกำลังกายไทเก็กต่อการรับรู้ความสามารถ พฤติกรรมการออกกำสังกายและสมรรถภาพปอดของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - อาการปวดตึงคอภาวะสุขภาพและผลกระทบจากอาการปวดของบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - ความต้องการในการจัดบริการการดูแลผู้สูงอายุแบบไปกลับ (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2558
บทความวิจัย - การศึกษาอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับรูปแบบการดูแลโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ในผู้สูงอายุ (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2555
บทความวิจัย - A Causal Model of Depression Among Older Adults in Chon Buri Province, Thailand (ชื่อหลัก) [Scopus]
- บทความวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง
2561
บทความวิชาการ - การออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 (ชื่อแรก)
 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน/คู่มือ