คณาจารย์/บุคลากร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายฝน ม่วงคุ้ม
Asst. Prof. Dr. Saifone Moungkum


โทร : 038-102832
email : saifone@buu.ac.th

การศึกษา :
- ประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภ์ (พยาบาลศาสตร์ ) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยบูรพา
- Doctor of Philosophy (Ph.D.) (Nursing) มหาวิทยาลัยบูรพา

ความเชียวชาญ :
     - การพยาบาลผู้ใหญ่

หัวข้อวิจัยที่เชี่ยวชาญและสนใจ:
     - การพยาบาลผู้ใหญ่
     - การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต
     - การดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง : เบาหวานและความดันโลหิตสูง
     - การจัดการตนเอง
     - การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
     - การดูแลเท้าเบาหวาน

ความเชี่ยวชาญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ:
     - Aging

โครงการวิจัย
ปี 2567
การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพด้วย Platform กินอยู่ดี สำหรับผู้ที่เป็นโรคเรื้อรังในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและพื้นที่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยบูรพา (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2567
การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการจัดการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2566
การศึกษาแบบผสมผสานเพื่ออธิบายพฤติกรรมและปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้สารเสพติด ในกลุ่มนักศึกษาอาชีวะในเขตภาคตะวันออก (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2565
การทดสอบคุณสมบัติทางจิตมิติของแบบวัดความยากในการกำกับอารมณ์ฉบับสั้น ภาษาไทย ในนักศึกษามหาวิทยาลัย (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2565
การพัฒนารูปแบบการสร้างความรอบรู้ด้านอาชีวอนามัยเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลในยุคความปกติถัดไป (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2565
การศึกษาคุณภาพการจัดการความรู้ของคณะพยาบาลศาสตร์ (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2559
รูปแบบการจัดการตนเองในการชะลอภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ ๒ เขตภาคตะวันออกของประเทศไทย (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2558
รูปแบบการจัดการตนเองในการชะลอภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ ๒ เขตภาคตะวันออกของประเทศไทย (หัวหน้าโครงการฯ)
 
ผลงานวิจัย
- Proceeding จำนวน 1 เรื่อง
2557
ผลของโปรแกรมการพยาบาลระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อการรับรู้ความสามารถในการดูแลเท้า และพฤติกรรมการดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดแผลที่เท้า (ผู้ร่วม)
- Journal จำนวน 18 เรื่อง
2567
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 2]
2567
บทความวิจัย - FACTORS INFLUENCING DIETARY BEHAVIORS OF ADULTS WITH RECURRENT KIDNEY STONES IN WENZHOU, CHINA (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2567
บทความวิจัย - Corrigendum to The Thai version of difficulties in emotion regulation scale-short form: Validation among undergraduate students (ผู้ร่วม) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 2]
2566
บทความวิจัย - Resilience and Influencing Factors Among Youths Undergoing Substance Abuse Treatment in Thailand: A Cross-Sectional Study (ผู้ร่วม) [SJR ลำดับควอไทล์ที่ 2]
2566
บทความวิจัย - Factors influencing foot care behavior among patients with type 2 diabetes mellitus who have a high-risk diabetic foot in China (ผู้ร่วม) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 3]
2566
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้า วิตกกังวล และความเครียดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในภาคตะวันออกของประเทศไทย (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2565
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมชะลอความเสื่อมของไตในผู้ที่มีภาวะไตเรื้อรังระยะที่ 1 - 3 (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2564
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายความกลัวการกลับเป็นมะเร็งซ้ำในผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2564
บทความวิจัย - การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความยุ่งยากจากการเป็นเบาหวานและการจัดการตนเองของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ชาวภูฎาน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2563
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดแดงขนาดเล็กในผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 2]
2563
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองกลับเป็นซ้ำ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2563
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมกลุ่มบำบัดแบบเสริมสร้างแรงจงใจต่อความตั้งใจในการเลิกสารเสพติดในเยาวชนไทยที่ใช้สารเอมเฟตามีน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2563
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมกลุ่มบำบัดแบบเสริมสร้างแรงจูงใจต่อความตั้งใจในการเลิกสารเสพติด ในเยาวชนไทยที่ใช้สารเอมเฟตามีน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2563
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกวิธีบำบัดทดแทนไตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2562
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยที่ล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่อง (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันการเกิดโรคเบาหวานในกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - บทบาทพยาบาลในการดูแลเท้าเบาหวาน (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดแดงขนาดใหญ่ของผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
- บทความวิชาการ จำนวน 0 เรื่อง
 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน/คู่มือ