คณาจารย์/บุคลากร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพิศ ศิริอรุณรัตน์
Asst. Prof. Dr. Supit Siriarunrat


โทร : 038-102860
email : supits@go.buu.ac.th, supits@buu.ac.th

การศึกษา :
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) (พยาบาลและการผดุงครรภ์) มหาวิทยาลัยมหิดล
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การเจริญพันธุ์และวางแผนประชากร) มหาวิทยาลัยมหิดล
- สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส.ด.) (Public Health Nursing) มหาวิทยาลัยมหิดล

ความเชียวชาญ :
     - การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์

หัวข้อวิจัยที่เชี่ยวชาญและสนใจ:
     - การพยาบาลมารดาทารก
     - หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะอ้วน น้ำหนักเกิน
     - การสนับสนุนระยะคลอด

ความเชี่ยวชาญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ:

โครงการวิจัย
ปี 2567
อิทธิพลของปัจจัยวิถีการดำเนินชีวิตต่อการเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ ในจังหวัดชลบุรี (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2563
สถานการณ์ปัญหาและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรค COVID-19 ในประชาชน ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและเขตพื้นที่บริการมหาวิทยาลัยบูรพา (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2560
ความปลอดภัยในการทำงาน พฤติกรรมสุขภาพด้านความปลอดภัยในการทำงาน และปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพด้านความปลอดภัยในการทำงาน ของหญิงตั้งครรภ์ที่ทำงานอุตสาหกรรม เขตชายฝั่งทะเลตะวันออก ประเทศไทย (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2557
ความชุก และปัจจัยที่มีผลต่อการมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นขณะตั้งครรภ์มากเกินเกณฑ์ของหญิงตั้งครรภ์  ในภาคตะวันออกของประเทศไทย (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2554
วิธีการเผชิญการเจ็บครรภ์คลอดของหญิงไทยที่มีประสบการณ์การ คลอดครั้งแรก (หัวหน้าโครงการฯ)
 
ผลงานวิจัย
- Proceeding จำนวน 0 เรื่อง
- Journal จำนวน 31 เรื่อง
2567
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนผ่นสู่การเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ ต่อพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาล และระดับน้ำตาลในเลือดของหญิงตั้งครรภ์ ที่รักษาด้วยอินซูลิน (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2566
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมเสริมสร้างพลังอำนาจด้วยแอปพลิเคชันไลน์ ต่อพฤติกรรมสุขภาพ และการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดซ้ำ ในสตรีที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 2]
2565
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการคลอดทางช่องคลอดของหญิงครรภ์แรก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2565
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการควบคุมน้ำหนักและการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักตามเกณฑ์ในหญิงตั้งครภ์ที่มีน้ำหนักเกินหรืออ้วน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2564
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการสนับสนุนการคลอดอย่างต่อเนื่องต่อความกลัวการคลอด และผลลัพธ์ของการคลอดของผู้คลอดครรภ์แรก (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2564
บทความวิจัย - ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการดำเนินชีวิตกับการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดในหญิงตั้งครรภ์ (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2564
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากควันบุหรี่ของหญิงตั้งครรภ์ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2564
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอดต่อปริมาณเลือดหลังคลอดและผลลัพธ์ของการคลอดในผู้คลอดครั้งแรกที่มีความเสี่ยงต่ำ (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2563
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการรับประทานอาหารของหญิงตั้งครรภ์ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2563
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าหลังคลอดในมารดาคลอดก่อนกำหนด (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2563
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 2]
2563
บทความวิจัย - รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของค่าน้ำตาลในเลือดหลังรับประทานอาหาร 2 ชั่วโมง ในสตรีที่มีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการตนเองของสตรีที่มีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมการจัดการภาวะเบาหวานด้วยตนเองและระดับน้ําาตาลในเลือดของหญิงที่มีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - ความปลอดภัยในการทำงานและปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการทำงานที่ปลอดภัยของหญิงตั้งครรภ์ ที่ทำงานอุตสาหกรรมเขตชายฝั่งทะเลตะวันออกประเทศไทย (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการกำกับตนเองต่อพฤติกรรมการควบคุมน้ำหนักและน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะน้ำหนักเกินหรืออ้วนก่อนการตั้งครรภ์ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อการคลอดในหญิงตั้งครรภ์แรก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - ผลของการสนับสนุนในระยะคลอดโดยญาติผู้หญิงต่อความทุกข์ทรมานจากการเจ็บครรภ์คลอด การเผชิญการเจ็บครรภ์คลอด และความพึงพอใจต่อประสบการณ์การคลอดของผู้คลอดครรภ์แรก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองและระดับฮีมาโตคริตในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - ความชุกและปัจจัยที่มีผลต่อการมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นมากเกินเกณฑ์ขณะตั้งครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ในภาคตะวันออกของประเทศไทย (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพัฒนกิจการเป็นมารดาของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - EFFECTS OF THE EDUCATION AND FAMILY SUPPORT PROGRAM ON WOMEN WITH MATERNITY BLUES (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการดำรงบทบาทมารดาของมารดาวัยรุ่นมุสลิม (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ผลของการฝึกโยคะต่อการลดความเครียดของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นครรภ์แรก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - แบบจำลองเชิงสาเหตุคุณภาพชีวิตของหญิงตั้งครรภ์ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารของหญิงตั้งครรภ์ที่มีน้ำหนักเกินก่อนการตั้งครรภ์ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารของหญิงตั้งครรภท์ที่มีน้ำหนักเกินก่อนการตั้งครรภ์ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2557
บทความวิจัย - วิธีการเผชิญการเจ็บครรภ์คลอดของมารดาที่มีการคลอดครั้งแรก (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2557
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมการส่งเสริมบทบาทมารดาต่อการรับรู้การสนับสนุนของครอบครัว และความสำเร็จในการดำรงบทบาทมารดาของมารดาวัยรุ่นหลังคลอด (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2556
บทความวิจัย - Factors Predicting Degree of Intention for Exclusive Breastfeeding among Vietnamese Pregnant Women (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 3]
2553
บทความวิจัย - Development of a model for parent-adolescent daughter communication about sexuality (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
- บทความวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง
2559
บทความวิชาการ - การมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเกินเกณฑ์ขณะตั้งครรภ์: บทบาทที่ท้าทายของพยาบาลผดุงครรภ์ (ชื่อแรก)
 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน/คู่มือ