คณาจารย์/บุคลากร


รองศาสตราจารย์ ดร. ณัชนันท์ ชีวานนท์
Assoc. Prof. Dr. Natchanan Chivanon


โทร : 038-102889
email : natchananc@gmail.com, natchanan@buu.ac.th

การศึกษา :
- ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาล) วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพยาบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Doctor of Philosophy (Ph.D.) (การพยาบาล) มหาวิทยาลัยบูรพา

ความเชียวชาญ :
     - การพยาบาลเด็ก

หัวข้อวิจัยที่เชี่ยวชาญและสนใจ:
     - การพยาบาลเด็กและครอบครัว
     - ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาและทารก
     - การส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยก่อนเรียน

ความเชี่ยวชาญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ:
     - Occupational health

โครงการวิจัย
ปี 2561
การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นที่มีภาวะโภชนาการเกินในเขตชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2560
การพัฒนารูปแบบการพยาบาลเพื่อบรรเทาความทุกข์ทรมานของมารดาที่มีทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยที่เข้ารับการรักษาในหออภิบาลทารกแรกเกิดป่วย (หัวหน้าโครงการฯ)
ปี 2558
การพัฒนารูปแบบการพยาบาลเพื่อบรรเทาความทุกข์ทรมานของบิดามารดาที่มีบุตรเป็นโรคมะเร็ง (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2557
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความวิตกกังวลจากการพรากจากของเด็กวัยก่อนเรียนในสถานรับเลี้ยงเด็ก ในเขตจังหวัดชลบุรี (หัวหน้าโครงการฯ)
 
ผลงานวิจัย
- Proceeding จำนวน 1 เรื่อง
2561
Suffering among mothers with low birth weight infant at sick new born care unit (ผู้ร่วม)
- Journal จำนวน 13 เรื่อง
2565
บทความวิจัย - Effects of Nursing Intervention Model on Suffering in Mothers with Low Birth Weight Infants Hospitalized in Sick Newborn Care Unit. (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2563
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความวิตกกังวลจากการพรากจากของเด็กวัยก่อนเรียนตามการรับรู้ของครูพี่เลี้ยงในเขตจังหวัดชลบุรี (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - ความทุกข์ทรมานของมารดาที่มีทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยและเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดป่วย (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2562
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมของมารดาในการดูแลบุตรวัยหัดเดินที่ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างเฉียบพลัน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรุนแรงในครอบครัวของเด็กวัยเรียน (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ความทุกข์ทรมานของบิดามารดาที่มีบุตรเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - การพัฒนากระบวนการแปลงองค์ความรู้สู่การปฏิบัติการพยาบาลครอบครัว (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2560
บทความวิจัย - ปัจจัยครอบครัวที่มีความสัมพันธ์กับความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กอายุ 6-11 ปี (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความวิตกกังวลจากการพรากจากของเด็กวัยก่อนเรียน ตามการรับรู้ของมารดา ในสถาน รับเลี้ยงเด็ก จังหวัดชลบุรี (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2559
บทความวิจัย - บทบาทพยาบาลในการลดความวิตกกังวลจากการพรากจากของเด็กวัยก่อนเรียน (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2556
บทความวิจัย - ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กและแนวโน้มการใช้ความรุนแรงต่อเด็กของครอบครัวที่มีเด็กเล็ก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2556
บทความวิจัย - ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กและแนวโน้มการใช้ความรุนแรงต่อเด็กของครอบครัวที่มีเด็ก (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2555
บทความวิจัย - Factors Influencing Thai Parent-child Interaction in Rapidly Changing Industrial Environment (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
- บทความวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง
2559
บทความวิชาการ - อุบัติเหตุในเด็กไทย: สถานการณ์และแนวทางการป้องกัน ()
 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน/คู่มือ