คณาจารย์/บุคลากร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา ฉันทมิตรโอภาส
Asst. Prof. Dr. Chutima Chantamit-O-Pas


โทร : 038-102835
email : chutimachantamit@hotmail.com, kpchutima@buu.ac.th

การศึกษา :
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พยาบาลศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
- พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พยาบาลศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Doctor of Philosophy, Ph.D. (Nursing) Saint Louis University

ความเชียวชาญ :
     - การพยาบาลผู้ใหญ่

หัวข้อวิจัยที่เชี่ยวชาญและสนใจ:
     - การพยาบาลผู้ใหญ่
     - การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง

ความเชี่ยวชาญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ:
     - Health crisis

โครงการวิจัย
ปี 2567
ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายแขนและข้อไหล่แบบมณีเวชต่อภาวะบวมน้ำเหลืองและข้อไหล่ยึดติดในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการผ่าตัดเต้านมและต่อมน้ำเหลืองรักแร้ (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2564
ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง (ผู้ร่วมโครงการฯ)
ปี 2561
ปัจจัยทำนายความต้องการของผู้ป่วยมะเร็งในเขตภาคตะวันออก (หัวหน้าโครงการฯ)
 
ผลงานวิจัย
- Proceeding จำนวน 0 เรื่อง
- Journal จำนวน 12 เรื่อง
2566
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2565
บทความวิจัย - ผลของรูปแบบการติดตามและจัดการอาการด้วยสื่อดิจิทัลต่อกลุ่มอาการภายหลังสมองบาดเจ็บในผู้ป่วยบาดเจ็บที่สมองระดับเล็กน้อย (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2565
บทความวิจัย - ความต้องการการดูแลแบบสนับสนุนและปัจจัยทำนายความต้องการการดูแลของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 2]
2565
บทความวิจัย - ปัจจัยทำนายความต้องการการดูแลของผู้ป่วยมะเร็งในเขตภาคตะวันออก (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2565
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการป้องก้นการเกิดอาการกำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2565
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความร่วมมือในการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจของผู้ป่วยหลังผ่าตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2563
บทความวิจัย - ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือดแดงขนาดเล็กในผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 2]
2562
บทความวิจัย - Motivational Interviewing–Based Compliance/Adherence Therapy Interventions to Improve Psychiatric Symptoms of People With Severe Mental Illness: Meta-Analysis (ผู้ร่วม) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 2]
2560
บทความวิจัย - An umbrella review of meta-analyses of interventions to improve maternal outcomes for teen mothers (ผู้ร่วม) [Scopus]
2560
บทความวิจัย - Moms growing together: Piloting actionmethods and expressive arts in a therapeutic group for teen mothers (ผู้ร่วม) [Scopus]
2555
บทความวิจัย - อาการที่พบบ่อยและการจัดการของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษาชนิดโคบอลท์ (ชื่อแรก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2554
บทความวิจัย - ความเครียด สาเหตุความเครียด และการเผชิญความเครียดของนิสิตพยาบาล ในการฝึกวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 2 (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
- บทความวิชาการ จำนวน 0 เรื่อง
 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน/คู่มือ