คณาจารย์/บุคลากร


รองศาสตราจารย์ ดร. ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา
Assoc. Prof. Dr. Punyarat Lapvongwatana


โทร : 038-102860
email : punyarat.la@buu.ac.th

การศึกษา :
- B.N.S. (Nursing) The Thai Red Cross College of Nursing, Chulalongkorn University
- M.P.H. (International Health) Loma Linda University, USA.
- Ph.D. (Nursing) University of Pennsylvania, USA.

ความเชียวชาญ :

หัวข้อวิจัยที่เชี่ยวชาญและสนใจ:

ความเชี่ยวชาญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ:

โครงการวิจัย
ปี 2567
อิทธิพลของปัจจัยวิถีการดำเนินชีวิตต่อการเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ ในจังหวัดชลบุรี (ผู้ร่วมโครงการฯ)
 
ผลงานวิจัย
- Proceeding จำนวน 0 เรื่อง
- Journal จำนวน 16 เรื่อง
2566
บทความวิจัย - The effectiveness of tobacco cessation programs for university students: A systematic review and meta-analysis (ผู้ร่วม) [SJR ลำดับควอไทล์ที่ 1]
2566
บทความวิจัย - Implementation of Self-Care Deficits Assessment and a Nurse-Led Supportive Education Program in Community Hospitals for Behavior Change and HbA1c Reduction: A Cluster Randomized Controlled Trial (ผู้ร่วม) [SJR ลำดับควอไทล์ที่ 1]
2565
บทความวิจัย - Effects of social cognitive enhancement with family involvement program on game addictive prevention in male junior high school students (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2564
บทความวิจัย - Involvement in practicing family planning among married men in Kyaukpadaung Township, Mandalay Region, Myanmar (ชื่อหลัก) [Scopus]
2564
บทความวิจัย - Challenges and obstacles of mother-daughter sexual communication among Thai rural communities: an exploratory study (ผู้ร่วม) [Scopus]
2563
บทความวิจัย - Disparities in utilization of maternal health services in the rural areas of Indonesia: an analysis among provinces with low, middle, and high poverty rates (ผู้ร่วม) [Scopus]
2563
บทความวิจัย - Mental Well-being, and Coping Strategies during Stress for Preclinical Medical Students in Vietnam (ผู้ร่วม) [Scopus]
2563
บทความวิจัย - โปรแกรมการส่งเสริมการจัดการตนเองในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมไม่ได้ (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2563
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะแห่งตนกับการฝึกอบรมแบบสอนแนะต่อพฤติกรรมในการป้องกัน ทักษะการดูแลและเฝ้าระวังโรคมะเร็งเต้านมของอาสาสมัครสาธารณสุข (ผู้ร่วม) [TCI กลุ่มที่ 1]
2563
บทความวิจัย - Academic Stress among High School Students in a Rural Area of Nepal: A Descriptive Cross-sectional Study (ผู้ร่วม) [Scopus]
2562
บทความวิจัย - Factors Predicting Stroke Pre-hospital Delay Behavior Intention among People with High Risk of Stroke (ชื่อหลัก) [Scopus][SJR ลำดับควอไทล์ที่ 3]
2562
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมส่งเสริมสขภาพต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพหญิงวัยรุ่นครรภ์แรก (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - ผลของโปรแกรมแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันมะเร็งเต้านมของนักเรียนหญิงมัธยมปลาย (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - การเสริมสร้างพลังอำนาจของมารดาครรภ์แรกในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2561
บทความวิจัย - การประยุกต์รูปแบบการให้ข้อมูล การสร้างแรงจูงใจ และการฝึกทักษะในการป้องกันการตั้งครรภ์ในนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชื่อหลัก) [TCI กลุ่มที่ 1]
2556
บทความวิจัย - Validation of the parenting sense of competence scale in fathers: Thai version (ผู้ร่วม) [Scopus]
- บทความวิชาการ จำนวน 0 เรื่อง
 
หนังสือ/ตำรา/เอกสารการสอน/คู่มือ