วันอังคาร ที่ 16 เดือนเมษายน พ.ศ.2567

    แนะนำห้องสมุด
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์
  และวัตถุประสงค์
คณะกรรมการห้องสมุด
    บริการห้องสมุด
เวลาทำการ
บริการของห้องสมุด
ระเบียบการยิมคืน
ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด
    ทรัพยากรสารนิเทศ
ประเภททรัพยากรห้องสมุด
การจัดหมวดหมู่หนังสือ
 
    ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ProQuest Dissertation & Theses
TCI ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
E-Journal (Burapha University)   
 
    counter
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์

         
  ปรัชญา      
 
วิชาการนำสมัย มั่นในคุณธรรม ก้าวนำพร้อมสังคม ผสมผสานความเป็นไทย มุ่งไกลสู่สากล
 
         

 

ปณิธาน      
 
ให้บริการห้องสมุดด้วยความสะดวก รวดเร็ว และสร้างความพึงพอใจ
 
         
  วิสัยทัศน์      
 
มุ่งพัฒนางานและบุคลากรห้องสมุดให้มีคุณภาพ
 
         
  วัตถุประสงค์      
 
1. เพื่อเป็นแหล่งสนับสนุนทรัพยากรด้านวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร์
 
 
2. เพื่อให้บริการทรัพยากรสารสนเทศทางการพยาบาล
 
     

    ระบบค้นหาหนังสือ

 
    Web Link เครือข่ายห้องสมุด
 
    Link อื่นๆ