วันพุธ ที่ 17 เดือนเมษายน พ.ศ.2567

    แนะนำห้องสมุด
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์
  และวัตถุประสงค์
คณะกรรมการห้องสมุด
    บริการห้องสมุด
เวลาทำการ
บริการของห้องสมุด
ระเบียบการยิมคืน
ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด
    ทรัพยากรสารนิเทศ
ประเภททรัพยากรห้องสมุด
การจัดหมวดหมู่หนังสือ
 
    ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ProQuest Dissertation & Theses
TCI ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
E-Journal (Burapha University)   
 
    counter
ทรัพยากรสารนิเทศของห้องสมุด แบ่งออกได้เป็นประเภทใหญ่ ๆ 2 ประเภท คือ

 
1. วัสดุตีพิมพ์ ( Printed Materials ) ได้แก่
 
1. หนังสือ ( Books ) เป็นทรัพยากรที่มีมากที่สุดในห้องสมุด ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
  1.1หนังสือทั่วไป
  1.2 หนังสือสำรอง
  1.3 หนังสืออ้างอิง
  1.4 วิทยานิพนธ์
  1.5 รายงานการวิจัย
     
     
2. วารสาร (Periodicals) เป็นสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องที่มีกำหนดเวลาออกเผยแพร่แน่นอน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
  2.1 วารสารฉบับปัจจุบัน
  2.2 วารสารฉบับล่วงเวลา
  2.3 วารสารฉบับเย็บเล่ม
     
  หมายเหตุ   วารสารทั้ง 3 ประเภท ห้องสมุดอนุญาตให้ใช้บริการภายในห้องสมุดเท่านั้น
3. หนังสือพิมพ์ ( Newspaper )
     
4. จุลสาร ( Pamphlets )
     
     
 
2. วัสดุไม่ตีพิมพ์ ( Non-printed Materials)
  1. ซีดีรอม
  2. เทปคลาสเสท
  3. วีดีโอเทป
     

    ระบบค้นหาหนังสือ

 
    Web Link เครือข่ายห้องสมุด
 
    Link อื่นๆ