วันอังคาร ที่ 16 เดือนเมษายน พ.ศ.2567

    แนะนำห้องสมุด
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์
  และวัตถุประสงค์
คณะกรรมการห้องสมุด
    บริการห้องสมุด
เวลาทำการ
บริการของห้องสมุด
ระเบียบการยิมคืน
ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด
    ทรัพยากรสารนิเทศ
ประเภททรัพยากรห้องสมุด
การจัดหมวดหมู่หนังสือ
 
    ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ProQuest Dissertation & Theses
TCI ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
E-Journal (Burapha University)   
 
    counter
ระเบียบการยืมวัสดุสารนิเทศ

1. วัสดุสารนิเทศที่ให้ยืมออกนอกห้องสมุดได้ มีเงื่อนไขในการยืมดังนี้
 
ประเภทสื่อสารนิเทศ
อาจารย์
ข้าราชการ
ลูกจ้าง
นิสิตปริญญาเอก
นิสิตปริญญาโท
นิสิตปริญญาตรี
หนังสือ
10 เล่ม/1เดือน
3 เล่ม /7วัน
3เล่ม/ 7วัน
10 เล่ม/14วัน
7เล่ม /7วัน
5 เล่ม /7วัน
เทปวีดีทัศน์
1 ม้วน /7 วัน
1ม้วน /7 วัน
1ม้วน/7วัน
1 ม้วน /7วัน
1 ม้วน /7วัน
1ม้วน /7 วัน
เทปเสียง
3 ม้วน/7วัน
3 ม้วน/7วัน
3 ม้วน/7วัน
3 ม้วน/7วัน
3 ม้วน/7วัน
3 ม้วน/7วัน
CD-ROM, แผ่นดิสก์เก็ต
3 แผ่น/7วัน
3 แผ่น/7วัน
3 แผ่น/7วัน
3 แผ่น/7วัน
3 แผ่น/7วัน
3 แผ่น/7วัน
 
2. การยืมและการส่งคืนวัสดุสารนิเทศให้ถือปฏิบัติดังนี้
 
2.1 ผู้ยืมต้องมายืมวัสดุสารนิเทศด้วยตนเอง และต้องนำบัตรประจำตัวมาแสดง (บัตรนิสิต, บัตรข้าราชการ)  ต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง ห้ามผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของบัตรใช้บัตรผู้อื่น หากมีผู้อื่นนำไปใช้ผู้เป็นเจ้าของบัตรต้องรับผิดชอบในทุกกรณี
2.2 วัสดุสารนิเทศทุกรายการที่ยืมออกไปจากห้องสมุด ผู้ยืมจะต้องนำมาส่งคืนตามกำหนดเวลา หากเกินจากกำหนดเวลาจะต้องเสียค่าปรับในอัตราวันละ5บาท /1รายการ
2.3 ห้องสมุดสงวนสิทธิ์ที่จะให้ผู้ยืม คืนวัสดุสารนิเทศก่อนกำหนดได้ในกรณีที่มีความจำเป็น
2.4 ผู้ยืม ต้องคืนวัสดุสารนิเทศทั้งหมดทันทีในวันที่อายุการเป็นสมาชิกสิ้นสุดลง
2.5 ห้องสมุดสงวนสิทธ์การให้ยืมวัสดุสารนิเทศ ในกรณีที่ผู้ยืมค้างชำระค่าปรับ
2.6 การยืมต่อ ผู้ยืมมีสิทธิ์ยืมต่อได้โดยวัสดุสารนิเทศต้องไม่เกินกำหนดส่งและไม่มีผู้อื่นจองวัสดุสารนิเทศนั้น
 
3. ความรับผิดชอบต่อวัสดุสารนิเทศ
       ผู้ยืมต้องรับผิดชอบในการชำรุดเสียหาย หรือสูญหายของวัสดุสารนิเทศไม่ว่ากรณีใดๆ นับตั้งแต่เวลาที่ยืมวัสดุสารนิเทศนั้นจนกระทั่งถึงเวลาส่งคืนเจ้าหน้าที่ และผู้ยืมจะต้องตรวจสภาพความเรียบร้อยของวัสดุสารนิเทศขณะดำเนินการยืมจากเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะนำวัสดุสารนิเทศนั้นออกจากห้องสมุด
        1. เมื่อมีการชำรุดเสียหายเกิดขึ้น ผู้ยืมจะต้องเสียค่าชดใช้เพื่อการซ่อมแซมตามจำนวนเงินที่ห้องสมุดใช้จ่ายไปเพื่อการนั้น หากไม่สามารถซ่อมแซมได้จะต้องชดใช้โดยการซื้อในรายการที่เหมือนกันหรือใหม่กว่าของเดิม
        2. เมื่อมีการสูญหาย ผู้ยืมต้องชดใช้โดยการซื้อใหม่ในรายการที่เหมือนกันหรือใหม่กว่าของเดิม ในกรณีที่แจ้งหายหลังวันกำหนดส่ง ต้องชำระค่าปรับ
 
     

    ระบบค้นหาหนังสือ

 
    Web Link เครือข่ายห้องสมุด
 
    Link อื่นๆ