วันอังคาร ที่ 16 เดือนเมษายน พ.ศ.2567

    แนะนำห้องสมุด
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์
  และวัตถุประสงค์
คณะกรรมการห้องสมุด
    บริการห้องสมุด
เวลาทำการ
บริการของห้องสมุด
ระเบียบการยิมคืน
ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด
    ทรัพยากรสารนิเทศ
ประเภททรัพยากรห้องสมุด
การจัดหมวดหมู่หนังสือ
 
    ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ProQuest Dissertation & Theses
TCI ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
E-Journal (Burapha University)   
 
    counter
คณะกรรมการประจำห้องสมุด
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 
  1. รศ.ดร.มณีรัตน์ ภาคธูป ที่ปรึกษา
      (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ)
       
  2. ผศ. ดร.ศิริวรรณ ยืนยง ประธานกรรมการ
       
  3. อาจารย์ชุติมา ฉันทมิตรโอภาส กรรมการ
       
  4. อาจารย์พัชรินทร์ พูลทวี กรรมการ
       
  5. คุณจตุพร วิรานุวัตร กรรมการและเลขานุการ
       
  6. คุณวานิสา รอดรัตน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
       
     

    ระบบค้นหาหนังสือ

 
    Web Link เครือข่ายห้องสมุด
 
    Link อื่นๆ